Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 februari 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011009052 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 januari 2011 is machtiging verleend aan, de heer ****, **** Dost, geboren te ***** op ** ***** ****(...) de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****,(...) type wet prom. 28/09/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011200205 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2010206566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 15 november 2010 Koninklijk besluit van 10 januari 2011. Orde van Leopold II Worden benoemd tot de graad van Officier in de Orde van Leopold II : Mevr. BRANDERS, Yvonne, technisch deskundige bij het De heren : DE HOLLANDER, Walter, technisch deskundige bij het Departement SMOLDERS, Eduard, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2010206567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 15 november 2010 Koninklijk besluit van 10 januari 2011. Leopldsorde Worden benoemd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : De heren : BOVY, Maurice, attaché bij het Departement LHOIR, Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen. Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Leopolds(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2010206568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 15 november 2010 Koninklijk besluit van 10 januari 2011. Kroonorde Wordt bevorderd tot de graad van Commandeur in de Kroonorde : De heer VANDEN BROECK, Philippe, adviseur bij het Departement. Word De heer BANDINU, Giovanni, attaché bij het Departement Mevr. VANDEN BERGHE, Carina, attaché bij (...) type koninklijk besluit prom. 24/01/2011 pub. 02/02/2011 numac 2011000005 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Europees Terugkeerfonds als onderdeel van het algemeen programma « Solidariteit en beheer van de migratiestromen ». - Jaarprogramma 2008 en 2009 type koninklijk besluit prom. 29/12/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011003037 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak. - Addendum type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011009066 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 5 december 2010 : - is Mevr. Verwilghen, V., kamervoorzitter in het arbeidshof te Gent, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen; - is de heer Van Bostraeten, H., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011009065 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 april 2010, dat in werking treedt op 28 februari 2011, is de heer Van Cauwenberghe, M., rechter in de politierechtbank te Veurne, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pens Bij koninklijke besluiten van 10 mei 2010, die in werking treden op 28 februari 2011 : - is (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011011034 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de stad Gent en de gemeente Merelbeke van openbaar nu type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 02/02/2011 numac 2011011039 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit betreffende de toekenning van materiële hulp aan asielzoekers die beroepsinkomsten hebben uit een activiteit als werknemer type koninklijk besluit prom. 06/01/2011 pub. 02/02/2011 numac 2011014013 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het bedrag toegekend aan de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de opvolging van het verkeersveiligheidsbeleid van de politiediensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011012003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 december 2010 wordt Mevr. Catherine BARTHOLOME, technisch deskundige, met ingang van 1 oktober 2010 door overgang naar het hogere niveau bevorderd in de klasse A1 met als titel attaché en ra Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011015005 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen en van kosten verbonden aan de ontplooiing en het functioneren van leden van de Federale Politie, van vertegenwoordigers van de Magistratuur en van personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën, van militairen en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011015008 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 29 december 2010 wordt de heer Jean-Paul WARNIMONT geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Bolivariaanse Republiek Venezuela. Hij wordt eveneens aangesteld tot Consul-Generaal Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011015009 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Wijzing jurisdictie Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2010 worden de woorden « in de Nederlandse Antillen » in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 juli 2010 waardoor de heer Leopold CARREWYN wordt geaccredit Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011018025 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Validatie van gidsen Versie 1 van de "Autocontrolegids in de sector van de productie en de groothandel van minerale meststoffen" gedateerd op 2 november 2010 werd op 22 december 2010 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 1 BELFERTIL Belgium mineral Fertilizer Association Diamant Building A. Reyerslaan 80 1030(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/10/2010 pub. 02/02/2011 numac 2010206063 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 25/08/2009 pub. 02/02/2011 numac 2010206296 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportcommissie type ministerieel besluit prom. 17/11/2010 pub. 02/02/2011 numac 2010206503 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2010 houdende benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de Raad voor Volwassenenvorming type ministerieel besluit prom. 25/01/2011 pub. 02/02/2011 numac 2011007028 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 02/02/2011 numac 2011011044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 61 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011014016 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Aanstelling. - Personeel. - Voorlopige aanstelling in de hoedanigheid van directeur-generaal van het Directoraat-generaal Vervoer te Land bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij ministerieel besluit van 23 december 2010 wordt M Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011015007 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Vrijstelling van dienst Bij ministerieel besluit van 5 januari 2011 wordt aan de heer Stéphane DE LOECKER een eerste vrijstelling van dienst toegekend voor de duur van twee jaar vanaf 16 januari 2011 om hem in de mogelijkh Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011015010 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Zendingen Bij ministerieel besluit van 13 december 2010 wordt de heer Johan VAN DESSEL, met ingang van 5 juli 2010, belast met een zending die bestaat uit het Voorzitterschap van het Interministerieel Comité voor Bij ministerieel besluit van 16 december 2010 wordt, met ingang van 1 januari 2011 tot en met 3(...) type ministerieel besluit prom. 20/12/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011024022 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 2007 houdende benoeming van de leden van de Franstalige kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten houders van een bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde, van geneesheren-specialisten in de acute geneeskunde type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011200475 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor zaaizaad van groenvoedergewassen

decreet

type decreet prom. 10/11/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011033000 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 juni 2009 tot uitvoering van het decreet van 19 januari 2009 houdende vaststelling van de regels van de Duitse rechtsterminologie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011029028 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raden van de Hogescholen. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 2011, in artikel 10, tweede lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 houdende benoeming van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/10/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011029018 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap. - Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Erratum type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011029025 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 92.1 MHz waarvan de radiofrequentie wordt toegewezen aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiogolven, zonder dat een andere Gemeenschap ervan belet wordt haar eigen beleid te voeren inzake klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven. - Erratum type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/12/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011029032 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Sectorraad voor gezinsopvang type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011029029 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raden voor de Hogescholen. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 december 2010, in artikel 12, tweede lid, 5°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011029030 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Hogescholen. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 december 2010, in artikel 7 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 2007 tot benoeming van de leden van de Algeme 1° In het eerste lid, 1°, b) worden de woorden « de heer Nicolas GÖRTZ » vervangen door de woorde(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011029035 bron ministerie van de franse gemeenschap Toelating tot het rustpensioen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 2010 wordt, op 1 maart 2011, eervol ontslag verleend uit zijn ambt aan de heer Jacques DUBUCQ, directeur, geboren op 14 februari 1946. Vanaf Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 2010 wordt, op 1 maart 201(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011029033 bron ministerie van de franse gemeenschap Algemene Raad van de Hogescholen. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 december 2010, in artikel 8 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 2007 houdende benoeming van de leden van 1° In het eerste lid wordt het 1° vervangen door : « 1° de heer Joan LISMONT; » 2° In het tw(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011029042 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 december 2010, wordt een beroepsbekendheid in verband met het ambt van meester-assistent toegekend aan de heer Marc Vandeur voor de te begeven cursus « B type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011029043 bron ministerie van de franse gemeenschap Begeleidingscomité van het « Observatoire de l'Enseignement supérieur ». - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 december 2010, in artikel 1, 5° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 me b) de heer Michel Van Koninckxloo, en dit vanaf 14 december 2010.

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/2009 pub. 02/02/2011 numac 2011031056 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de energienormen die van toepassing zijn op de gesubsidieerde projecten van werken die bijdragen tot een rationeel energieverbruik in de gebouwen die toebehoren aan de gemeenten en O.C.M.W.'s. - Erratum

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011200436 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van het planprogramma Land van Teirlinck type besluit van de vlaamse regering prom. 03/12/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011200438 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overheveling van het krediet in het kader van het Vlaams akkoord voor de non-profit/social profit type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011200435 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot het bepalen van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitvoering van artikel 8, § 5, 3°, van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011011030 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht van verbod. - Toepassing van de Verordening nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'(...) Het is voor een Belg of een houder van om het even welke nationaliteit, handelend vanuit het nation(...) type bericht prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011018024 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV GUINA heeft de nietigverklaring gevorderd van het be Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2010. Deze zaak is inges(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011014001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Agrément de l'école de cond(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 15 december 2010, wordt de vergunning voor het

document

type document prom. 04/11/2010 pub. 02/02/2011 numac 2010206501 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 16 april 2009 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en in K.M.O.'s

erratum

type erratum prom. 06/01/2011 pub. 02/02/2011 numac 2011002005 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van DE POST, naamloze vennootschap van publiek recht. - Erratum

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011002007 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 4 februari 2011 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Dringende vragen (*). _______ Nota (*) Om 14 u. 30 m.(...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011002006 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 4 februari 2011, om 9 u. 30 m. en om 14. u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen. - Voorstel van ordonnantie (van de heren Didier GOSUIN, Philippe (...) - Voorstel van ordonnantie (van de heren Emmanuel DE BOCK en Olivier de CLIPPELE) houdende wijzigin(...)

erratum

type erratum prom. 26/01/2011 pub. 02/02/2011 numac 2011003044 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak. - Erratum

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 20 januari 2011 heeft de ***** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van **** van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort het **** ****.

erratum

type erratum prom. 14/10/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011031062 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening van het bebouwde terrein gelegen aan de Gentsesteenweg 1133, op het grondgebied van de gemeente Sint-Agatha-Berchem met het oog op de herinrichting van het Schweitzerplein. - Erratum type erratum prom. 09/12/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011031061 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 25 van de ordonnantie van 26 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie. - Erratum type erratum prom. 22/12/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011031064 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen van het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstelijke Gewest. - Erratum

document

type document prom. 09/12/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011200335 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 13 juni 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het brevet in verpleegkundige verzorging wordt toegekend

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011002004 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2010 wordt Mevr. Catherine Maréchal tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - SELOR, in een betre Bij koninklijk besluit van 17 november 2010 wordt Mevr. Muriel Charlot tot rijksambtenaar benoe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011029024 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Sport - ADEPS. - Algemene Dienst Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven. - Nationale Orden. - Gecontingenteerde Onderscheiding. - Benoeming Bij koninklijk besluit van Wordt benoemd tot Officier in de Kroonorde : De heer SCHMITZ Louis, Yvon, Oud-voorzitter van de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011200257 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoemingen tot stagedoend technisch deskundige bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 14 december 2(...) Bij koninklijk besluit van 14 december 2010 wordt Mevr. Ilse CLERINX, met ingang van 1 septembe(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 02/02/2011 numac 2011200462 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** attachés controle kansspelen De vergelijkende selectie van **** attachés controle kansspelen (niveau ****) voor de **** (****10814) werd afgesloten op (...) Er zijn 5 geslaagden.
^