Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 november 1999
gepubliceerd op 20 januari 2000

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 1995 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1999016372
pub.
20/01/2000
prom.
17/11/1999
ELI
eli/besluit/1999/11/17/1999016372/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBER 1999. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 1995 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 juni 1995 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is zich onverwijld te schikken naar de Richtlijn 1999/84/EG van de Commissie van 20 oktober 1999 houdende wijziging van Richtlijn 92/76/EEG tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, eerste lid, van het ministerieel besluit van 16 juni 1995 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan, worden de woorden "tot 1 november 1999" vervangen door "tot 1 november 2001".

Art. 2.Dit besluit heett uitwerking met ingang van 1 november 1999.

Brussel, 17 november 1999.

J. GABRIELS

^