Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 januari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/12/1999 pub. 20/01/2000 numac 2000016005 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet tot wijziging van artikel 10 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen type wet prom. -- pub. 20/01/2000 numac 2000041301 bron ministerie van economische zaken Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand januari 2000 is s Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 3 721 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/10/1999 pub. 20/01/2000 numac 1999000796 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 november 1997 betreffende de inrichting van de bestrijding van de virale caprine artritis encefalitis type koninklijk besluit prom. 25/10/1999 pub. 20/01/2000 numac 1999000814 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2000 numac 1999022497 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Technisch Comité voor de gemeenschappelijke sociale dienst ten behoeve van het personeel van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Hernieuwing Bij koninklijk besluit van 20 april 1999 : - worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ing(...) type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 20/01/2000 numac 1999024034 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 20/01/2000 numac 1999024099 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 156, derde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de termijn waarbinnen en wijze waarop het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu de minimale klinische gegevens vanaf het registratiejaar 1998 aan de technische cel meedeelt type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2000 numac 2000009052 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 januari 2000 : - is de heer Vulsteke, K., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gen Hij wordt aangewezen om zijn ambt waar te nemen in de rechtbanken van eerste aanleg te Ieper en te (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/11/1999 pub. 20/01/2000 numac 1999014285 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 november 1988 houdende de benoeming van de leden van het raadgevend comité van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer type ministerieel besluit prom. 12/11/1999 pub. 20/01/2000 numac 1999016371 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria type ministerieel besluit prom. 17/11/1999 pub. 20/01/2000 numac 1999016372 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 1995 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan type ministerieel besluit prom. 14/01/2000 pub. 20/01/2000 numac 2000022056 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten type ministerieel besluit prom. 31/12/1999 pub. 20/01/2000 numac 2000027016 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot erkenning van het Waarnemingscentrum voor krediet en schuld

decreet

type decreet prom. 23/12/1999 pub. 20/01/2000 numac 2000029009 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet II van de Franse Gemeenschapsraad van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/1999 pub. 20/01/2000 numac 2000029004 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap, van de psycho-medisch-sociale centra voor het buitengewoon onderwijs, van het vormingscentrum van de Franse Gemeenschap, alsook van de inspectiediensten belast met het toezicht op de psycho-medisch-sociale centra en de gespecialiseerde psycho-medisch-sociale centra voor het buitengewoon onderwijs, voor het schooljaar 1999-2000

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/01/2000 pub. 20/01/2000 numac 1999000966 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de eindejaarstoelage 1999

erratum

type erratum prom. 13/05/1999 pub. 20/01/2000 numac 1999000910 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel en van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut. - Errata type erratum prom. 25/05/1999 pub. 20/01/2000 numac 1999022884 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erratum type erratum prom. 10/06/1999 pub. 20/01/2000 numac 1999022883 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erratum type erratum prom. 31/08/1999 pub. 20/01/2000 numac 1999022969 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers. - Erratum type erratum prom. 22/10/1999 pub. 20/01/2000 numac 1999024076 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot houdende wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1999 tot bepaling van een organieke regeling en de normen waaraan de diensten voor niet-dringend, liggend ziekenvervoer moeten voldoen om erkend te worden als medisch-technische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987. - Erratum

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 20/01/2000 numac 2000019026 bron wetgevende kamers - belgische kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een **** van tweetalige assistenten met een in het **** gesteld diploma De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert eerlang een examen met het oog op de (...) ****. **** **** kandidaten moeten: 1° burger zijn van de **** ****; 2°(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 20/01/2000 numac 2000019025 bron wetgevende kamers - belgische kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een **** van tweetalige juristen met een in het **** gesteld diploma De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert eerlang een examen met het oog op de aanwerving en ****. **** 1° burger zijn van de **** **** ; 2° van onberispelijk ****(...)

programmadecreet

type programmadecreet prom. 23/12/1999 pub. 20/01/2000 numac 2000029008 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende verschillende maatregelen betreffende de begrotingsfondsen, onderwijs, kinderwelzijn en structuurfondsen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2000 numac 1999014289 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1999 wordt de heer Eddy Branckotte in vast verband benoemd tot de graad van industrieel ingenieur, met ranginneming op 1 april 1998 en uitwerking op 1 april 1999. Bij koninklijk besluit Bij koninklijk besluit van 26 oktober 1999 wordt Mevr. Colette Defays in vast verband benoemd t(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2000 numac 1999024063 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Technisch comité voor de zeelieden ter koopvaardij, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Hernieuwing van mandaten. Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 november 1999 : - wordt hernieuwd, voor een termijn van drie jaar, ingaa - wordt hernieuwd, voor een termijn van drie jaar, ingaande op 15 oktober 1999, als lid van het tec(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2000 numac 2000011018 bron ministerie van economische zaken Bestuur Energie Benoeming van de voorzitter en de leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Bij koninklijk besluit van 9 januari 2000 wordt Mevr. Christine Vanderveeren benoemd tot voorzi Bij koninklijk besluit van 9 januari 2000 wordt de heer Bernard Thiry benoemd tot lid van het d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2000 numac 2000016001 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 november 1999 wordt de heer Jan De Riek, met ingang van 1 oktober 1999, voor een eerste mandaat van twee jaar, in het Nederlands taalkader, benoemd tot assistent bij het Cen Bij koninklijk besluit van 7 december 1999 wordt de heer Yves Schenkel, met ingang van 1 august(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2000 numac 2000016002 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 30 november 1999 wordt de heer Dehin, Yves, met ingang van 1 sepptember 1999 in vast verband benoemd tot adjunct-adviseur in het Frans taalkader bij de centrale diensten van het M (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/01/2000 numac 2000002002 bron ministerie van ambtenarenzaken Vacante betrekkingen van boekhouder Oproep tot de kandidaten Er wordt aan de geïnteresseerde ambtenaren kenbaar gemaakt dat twee statutaire betrekkingen van boekhouder in het kader van de vrijwillige mobiliteit via overplaatsing te (...) Kontekst : De federale Regering heeft van de modernisering van het federaal openbaar ambt één va(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/01/2000 numac 2000002001 bron ministerie van ambtenarenzaken Vacante betrekking van adjunct-adviseur Oproep tot de kandidaten Er wordt aan de geïnteresseerde ambtenaren kenbaar gemaakt dat een statutaire betrekking van adjunct-adviseur (Nederlandstalig of Franstalig) in het kader van de vrij(...) Kontekst : De federale Regering heeft van de modernisering van het federaal openbaar ambt één va(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/01/2000 numac 2000009054 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen : 1; - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Anderlecht : 4. De kandidaturen voor een benoeming in d Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht; - hoofdgri(...)
^