Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 mei 2004
gepubliceerd op 21 mei 2004

Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de verklaring bedoeld bij artikel 6 van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en bij artikel 6 van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid, tot vaststelling van het model van de aangiften van de verkiezingsuitgaven die de politieke partijen gedaan hebben voor verkiezingspropaganda en van de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken en tot vaststelling van het ontvangstbewijs van die aangiften

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2004000289
pub.
21/05/2004
prom.
17/05/2004
ELI
eli/besluit/2004/05/17/2004000289/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MEI 2004. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de verklaring bedoeld bij artikel 6 van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en bij artikel 6 van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid, tot vaststelling van het model van de aangiften van de verkiezingsuitgaven die de politieke partijen gedaan hebben voor verkiezingspropaganda en van de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken en tot vaststelling van het ontvangstbewijs van die aangiften


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 31, § 5, eerste lid, vervangen bij de wet van 25 april 2004;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 22, § 5, eerste lid, gewijzigd bij de bijzondere wet van 25 april 2004;

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 44, eerste lid, gewijzigd bij de wetten van 16 juli 1993, 16 december 1996 en 7 januari 2002;

Gelet op de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement, inzonderheid op artikel 6, derde lid, gewijzigd bij de wet van 25 april 2004;

Gelet op de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid, inzonderheid op artikel 6, derde lid, gewijzigd bij de wet van 25 april 2004;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat artikel 6 van de voormelde wetten van 19 mei 1994 de politieke partijen ertoe verplicht, wanneer zij een lijstnummer aanvragen, om een schriftelijke verklaring in te dienen waarbij ze zich ertoe verbinden om de wettelijke bepalingen betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven na te leven, hun verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruikt hebben om die uitgaven te dekken, aan te geven binnen vijfenveertig dagen na de datum van de verkiezingen, de stavingsstukken betreffende deze verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen gedurende twee jaar na de verkiezingen te bewaren, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften van 125 euro en meer hebben gedaan, te registreren; dat die schriftelijke verklaring, wanneer het gaat om de verkiezingen die gehouden zullen worden op 13 juni 2004 voor het Europees Parlement, moet opgenomen zijn in de akte die de politieke formaties die vertegenwoordigd zijn in één van de parlementaire assemblees, indienen bij de Minister van Binnenlandse Zaken of zijn afgevaardigde om de bescherming te krijgen van het letterwoord dat zij willen gebruiken tijdens deze verkiezing; dat het model van die verklaring en van de aangiften derhalve onverwijld bepaald moet worden, Besluit :

Artikel 1.De verklaring waardoor de politieke partijen voor de verkiezingen van het Europees Parlement en van de Gewest- en Gemeenschapsraden zich ertoe verbinden de wettelijke bepalingen betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven na te leven, hun verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken aan te geven binnen vijfenveertig dagen na de datum van de verkiezingen, de stavingsstukken betreffende deze verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen gedurende twee jaar na de verkiezingen te bewaren, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften van 125 euro en meer gedaan hebben, te registreren, wordt opgemaakt op een formulier waarvan het model als bijlage 1 bij dit besluit gevoegd is.

Art. 2.De aangiften tot vastlegging van de verkiezingsuitgaven die de politieke partijen aangewend hebben voor verkiezingspropaganda en de herkomst van de geldmiddelen die de politieke partijen gebruiken om de bedoelde uitgaven te dekken, worden opgemaakt op een formulier waarvan het model als bijlage 2 bij dit besluit gevoegd is.

Art. 3.Het ontvangstbewijs van de aangiften bedoeld in artikel 2 wordt opgemaakt op een formulier waarvan het model als bijlage 3 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4.De registratie van de identiteit van de natuurlijke personen die ter financiering van de verkiezingsuitgaven giften van 125 euro en meer hebben gedaan wordt opgesteld overeenkomstig het model dat als bijlage 4 bij dit besluit is gevoegd.

Brussel, 17 mei 2004.

P. DEWAEL

Bijlage 1 VERKLARING VAN DE POLITIEKE PARTIJ Verkiezingen van 13 juni 2004 voor het Europees Parlement en de Raden Ik(wij) ondergetekende(n), handelend in naam van de politieke partij ................... (hier het letterwoord van de partij, haar volledige benaming en het adres van haar zetel opgeven), verbind(en) mij(ons) ertoe overeenkomstig artikel 6 van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en artikel 6 van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid : 1° de wetsbepalingen inzake beperking en controle van de verkiezingsuitgaven in acht te nemen;2° de aangiften van de verkiezingsuitgaven van de politieke partij en van de herkomst van de geldmiddelen die daaraan zijn besteed, tegen ontvangstbewijs, binnen vijfenveertig dagen na de verkiezingen aan te geven bij de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring voor de verkiezing van de Raden, in wiens rechtsgebied de zetel van de partij gevestigd is, en, met het oog op de uitoefening van het inzagerecht, bedoeld in artikel 94ter, § 2, tweede lid, van het Kieswetboek, een afschrift ervan mee te delen aan de voorzitter van, naar gelang van het geval, de voorzitter van het Nederlandse, Franse of Duitstalige kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement;3° de stavingsstukken betreffende de verkiezingsuitgaven van de politieke partij en de herkomst van de geldmiddelen gedurende twee jaar na de datum van de verkiezingen te bewaren. Voorzover in de aangifte van de herkomst van de geldmiddelen giften worden vermeld, verbind(en) ik(wij) er mij(ons) bovendien toe om de identiteit van de natuurlijke personen, die ter financiering van de verkiezingsuitgaven, giften van 125 euro en meer hebben gedaan, te registreren, vertrouwelijk te houden en, binnen vijfenveertig dagen na de datum van de verkiezingen, aan te geven bij de federale Controlecommissie of de Raad (of het door hem aangewezen orgaan) die toezicht houdt op de naleving van deze verplichting overeenkomstig artikel 11bis van de wetten van 19 mei 1994.

Gedaan te ..., op ...

Handtekening(en) en hoedanigheid, Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 17 mei 2004.

De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Bijlage 2 VERKIEZINGEN VOOR DE ............... (betrokken vergadering) ............... (datum van de verkiezing) AANGIFTEFORMULIER (1) Wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement.

Wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid.

Gelieve bij het invullen van dit formulier de voetnoten aandachtig te lezen en, indien mogelijk, het vademecum te raadplegen dat de federale parlementaire Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen heeft opgesteld naar aanleiding van de parlementsverkiezingen van 18 mei 2003 en dat van overeenkomstige toepassing werd verklaard voor de verkiezing van 13 juni 2004 (stuk Kamer, nr. 50-2461/1 en Senaat, nr. 2-1600/1) (dit vademecum is ook on line beschikbaar op de websites van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Senaat www.dekamer.be, nr. 51-1046/1, en www.senate.be, 3-646/1) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Aantal bijlagen (iedere bijlage dient genummerd en geparafeerd te worden) : Datum en handtekening, Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 17 mei 2004.

De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL _______ Nota's (1) U dient dit aangifteformulier, ingevuld en ondertekend, binnen vijfenveertig dagen na de verkiezingen, aan te geven bij de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring voor de verkiezing van de Raden, in wiens rechtsgebied de zetel van de partij gevestigd is en, met het oog op de uitoefening van het inzagerecht bedoeld in artikel 94ter, § 2, tweede lid, van het Kieswetboek een afschrift ervan mee te delen aan de voorzitter van, naargelang van het geval, de voorzitter van het Nederlandse, het Franse of het Duitstalige kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement.Er zal u dan een ontvangstbewijs worden overhandigd of toegezonden. (2) U dient de stavingsstukken betreffende uw verkiezingsuitgaven (zoals facturen enzovoort) en de herkomst van de geldmiddelen die u daaraan heeft besteed, gedurende twee jaar na de verkiezingen te bewaren.(3) De campagne dient gevoerd te worden met inachtneming van de wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer (zie de nota's en het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die als bijlage bij het vademecum van de Controlecommissie zijn gepubliceerd).(4) Wanneer U tezamen met andere kandidaten van uw lijst een gemeenschappelijke verkiezingscampagne voert, dient U met hen vooraf schriftelijk te bepalen welk gedeelte ieder van U zal aangeven.U dient een kopie van deze overeenkomst bij uw aangifte te voegen. (5) Wanneer U gevraagd wordt iets te preciseren, gelieve dat dan op een bijlage te doen.Elke bijlage dient te worden genummerd, gedateerd en ondertekend. (6) Zie voetnoot 5.(7) Zie voetnoot 5.(8) Wanneer de partij zelf borden maakt of aankoopt, dan mag u de kostprijs daarvan afschrijven over drie verkiezingen waaraan u deelneemt, ongeacht welke, met een minimum van een derde van de uitgave per verkiezing.Indien u deze borden huurt, dient u de huurprijs in zijn geheel aan te geven. Deze huurprijs dient commercieel verantwoord te zijn (bv. een derde van de kostprijs). Het gebruik van volledig afgeschreven borden dient niet te worden aangegeven. (9) Zie voetnoot 5.(10) Zie voetnoot 5.(11) U dient de identiteit van de schenker en het van hem ontvangen bedrag te registreren en binnen vijfenveertig dagen na de verkiezingen op het bijgevoegde formulier rechtstreeks aan te geven bij, wat de verkiezing van het Europees Parlement betreft, de federale Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen (Kamer van volksvertegenwoordigers, Secretariaat van de Controlecommissie verkiezingsuitgaven, Natieplein 2, 1008 Brussel) en, wat de verkiezingen van de Raden betreft, bij de betreffende Raad of het door hem aangewezen orgaan.Aangezien deze gegevens strikt vertrouwelijk zijn, mogen ze dus niet worden meegedeeld aan de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring of van het kiescollege en mogen ze dus niet worden geraadpleegd door de kiezers. (12) Zie voetnoot 11 (13) Zie voetnoot 11.(14) Zie voetnoot 5. Bijlage 3 ONTVANGSTBEWIJS (1) Hierbij bevestigt ondergetekende dat de heer/Mevrouw (2) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 17 mei 2004.

De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL _______ Nota's (1) U dient zelf de gegevens in het kader in te vullen.(2) Schrappen wat niet past.(3) Naam, letterwoord en, in voorkomend geval, gemeenschappelijk volgnummer van de politieke partij. Bijlage 4 Overzicht houdende registratie van de identiteit van de natuurlijke personen die giften doen van 125 euro en meer aan politieke partijen Ik ondergetekende, handelend in naam van de politieke partij ..................... (hier het letterwoord van de partij, haar volledige benaming en het adres van haar zetel opgeven), verklaar op mijn erewoord dat de partij van de hieronder vermelde natuurlijke personen ter financiering van haar verkiezingscampagne voor de verkiezingen van het Europees Parlement en van de Gewest- en Gemeenschapsraden de giften van 125 euro en meer heeft ontvangen, waarvan de lijst bij dit overzicht gevoegd is (1) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gedaan te .................................................., op ......................................................... (Handtekening) (naam, voornaam, hoedanigheid en volledig adres van de persoon die de verklaring aflegt) Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 17 mei 2004.

De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL _______ Nota's (1) De bijgevoegde tabel invullen in de volgorde van ontvangst van de giften.(2) Hier de naam en voornamen, nationaliteit en volledig adres (straat, nummer en gemeente van hoofdverblijfplaats) vermelden van de persoon die de gift doet. (3) Hier het juiste bedrag van de gift in euro opgeven of, als het niet gaat om een gift in geld, haar tegenwaarde in euro, voor zover zij redelijkerwijs op ten minste 125 euro geschat moet worden.

^