Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 mei 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing type wet prom. 17/05/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004003234 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen type wet prom. 17/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004003235 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke dranken en betreffende het vergunningsrecht type wet prom. 17/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004003236 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004003233 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 mei 1964 tot vaststelling van de zetel, alsmede van het ambtsgebied en de bevoegdheden van de hypotheekkantoren en tot aanvulling van het koninklijk besluit van 11 augustus 1887 betreffende de uitvoering van de wet van 4 juli 1887 op de bewaring van de archieven van de hypotheekkantoren type koninklijk besluit prom. 17/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004011243 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 17/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004011260 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin Belgi rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/05/2004 pub. 21/05/2004 numac 2004000286 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanduiding, respectievelijk in Aubel en Heuvelland, van de stembureaus waarin de kiezers, met kieswoonplaats in de gemeenten Voeren en Komen-Waasten, de mogelijkheid hebben om te stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement van 13 juni 2004 type ministerieel besluit prom. 17/05/2004 pub. 21/05/2004 numac 2004000288 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het verslag dat bestemd is voor het vastleggen van de uitgaven voor verkiezingspropaganda die gedaan zijn door de kandidaten en de politieke partijen in geval van gelijktijdige verkiezingen voor het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden, en voor de herkomst van de geldmiddelen die zij daartoe hebben aangewend type ministerieel besluit prom. 17/05/2004 pub. 21/05/2004 numac 2004000287 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de verklaring bedoeld bij artikel 116, § 6, van het Kieswetboek af te leggen door de kandidaten voor de verkiezingen van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden, tot vaststelling van het model van de aangiften van de verkiezingsuitgaven die de kandidaten gedaan hebben voor verkiezingspropaganda en van de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, en tot vaststelling van het ontvangstbewijs van die aangiften type ministerieel besluit prom. 17/05/2004 pub. 21/05/2004 numac 2004000289 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de verklaring bedoeld bij artikel 6 van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en bij artikel 6 van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid, tot vaststelling van het model van de aangiften van de verkiezingsuitgaven die de politieke partijen gedaan hebben voor verkiezingspropaganda en van de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken en tot vaststelling van het ontvangstbewijs van die aangiften type ministerieel besluit prom. 17/05/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004011247 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 17/05/2004 pub. 21/05/2004 numac 2004035819 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 17/05/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203020 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

decreet

type decreet prom. 17/05/2004 pub. 30/07/2004 numac 2004033051 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Europees Landschapsverdrag, ondertekend in Firenze op 20 oktober 2000 type decreet prom. 17/05/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004033053 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ter bevordering van een samenwerking in de domeinen leefmilieu en gezondheid, gesloten op 10 december 2003 type decreet prom. 17/05/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004033056 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de garantie van een gelijke behandeling op de arbeidsmarkt type decreet prom. 17/05/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over maatregelen inzake onderwijs, opleiding en infrastructuur - 2004

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029245 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een personeelslid van de « Université de Mons-Hainaut » ertoe gemachtigd wordt de eretitel van zijn voormalige ambt te voeren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202028 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van leden van de raad van bestuur van de "Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux"

erratum

type erratum prom. 17/05/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004003276 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen. - Erratum type erratum prom. 17/05/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004003325 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen. - Erratum
^