Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 april 2018
gepubliceerd op 24 april 2018

Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van verzending en het formaat onder hetwelke de kiezerslijst verzonden wordt aan de Regering door de gemeenten

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018030862
pub.
24/04/2018
prom.
17/04/2018
ELI
eli/besluit/2018/04/17/2018030862/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 APRIL 2018. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van verzending en het formaat onder hetwelke de kiezerslijst verzonden wordt aan de Regering door de gemeenten


De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Gelet op het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek ingesteld bij ordonnantie van 16 februari 2006 tot wijziging van de gemeentekieswet; artikel 5, eerste lid, gewijzigd bij ordonnantie van 15 december 2017;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, zoals gewijzigd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2017;

Gelet op het besluit van 19 juli 2012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de wijze van verzending en het formaat onder hetwelke de kiezerslijst verzonden wordt aan de Regering door de gemeenten, Besluit :

Artikel 1.De gemeenten verzenden de kiezerslijst aan de Regering via een bestand gemaakt in het formaat « Comma-Separated Values » (CSV) voorzien van een scheiding tussen de kolommen. Het bestand wordt verzonden hetzij op een USB-sleutel, hetzij per email.

Art. 2.Het besluit van 19 juli 2012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de wijze van verzending en het formaat onder hetwelke de kiezerslijst verzonden wordt aan de Regering door de gemeenten wordt opgeheven.

Brussel, 17 april 2018.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, R. VERVOORT

^