Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 april 2013
gepubliceerd op 30 juli 2013

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013204241
pub.
30/07/2013
prom.
17/04/2013
ELI
eli/besluit/2013/04/17/2013204241/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

17 APRIL 2013. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013


De Minister-President, De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 19 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012027186 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027090 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/002 inzake de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2001 samenvallen met een niet-werkdag type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027089 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/001 inzake de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 73.06, programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 14 juni 2012 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het programma Regionale Concurrentiekracht en Tewerkstelling, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Regionale Concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.2 : Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van ontwikkelingskernen;

Titel : Multimodaal platform van Luik Trilogiport;

Project : Sanering van de site;

Operator : DGO2;

Basisallocatie : 73.06.11;

Vastleggingskredieten : 720.000 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1163 C;

Titel : Multimodaal platform van Luik Trilogiport;

Project : Begeleidings- en integratiemaatregelen;

Operator : DGO2;

Basisallocatie : 73.06.11;

Vastleggingskredieten : 850.000 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1164 C;

Titel : Multimodaal platform van Luik Trilogiport;

Project : Coördinatieopdracht;

Operator : DGO2;

Basisallocatie : 73.06.11;

Vastleggingskredieten : 500.000 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1160 C;

Titel : Multimodaal platform van Luik Trilogiport;

Project : Installatie van de spoorwegen;

Operator : DGO2;

Basisallocatie : 73.06.11;

Vastleggingskredieten : 360.000 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1152 C;

Titel : Multimodaal platform van Luik Trilogiport;

Project : Verbindingsweg met de nieuwe brug (verwezenlijking);

Operator : DGO2;

Basisallocatie : 73.06.11;

Vastleggingskredieten : 480.000 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1148 C;

Titel : Multimodaal platform van Luik Trilogiport;

Project : Onderzoek van de nieuwe brug en van de aansluitingen ervan;

Operator : DGO2;

Basisallocatie : 73.06.11;

Vastleggingskredieten : 490.000 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1150 C, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 3.400 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 11 van organisatieafdeling 14.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 11 van organisatieafdeling 14 en van programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EURO)

Basisallocatie

Initieel krediet

Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA 32 39.09.06.

55.722

86.439

- 3.400

-

52.322

86.439

OA 14 39.09.06.

3.000

1.700

+ 3.400

-

6.400

1.700


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 17 april 2013.

R. DEMOTTE C. DI ANTONIO

^