Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 16 mei 2000
gepubliceerd op 04 juli 2000

Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van artikelen 5, 6, 16, 25, 30, 32, 34, 38, 40 en 41 en de uitvoeringsmodaliteiten van het artikel 43 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016148
pub.
04/07/2000
prom.
16/05/2000
ELI
eli/besluit/2000/05/16/2000016148/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 MEI 2000. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van artikelen 5, 6, 16, 25, 30, 32, 34, 38, 40 en 41 en de uitvoeringsmodaliteiten van het artikel 43 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op de wet van 15 maart 1971 houdende goedkeuring van de Europese Overeenkomst inzake de bescherming van dieren tijdens internationaal vervoer, opgemaakt te Parijs op 13 december 1998;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990 en 5 februari 1999;

Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn van dieren, gewijzigd bij de wetten van 26 maart 1993 en 4 mei 1995;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994, 20 december 1995, 23 maart 1998 en 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra;

Gelet op de wetten van de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid het artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989, 6 april 1995, 4 augustus 1996 en 8 september 1997;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, Overwegend dat een overgangsperiode moet toegekend worden aan vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra om de dossiers van erkenningsvoorwaarden op te maken door middel van aangepaste formulieren.

Overwegend dat tijdens de overgangsperiode de notificatie van de bewegingen in ononderbroken progressie verlopen, Besluit :

Artikel 1.§ 1. In uitvoering van het artikel 43 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoeders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra, zal de verplichting van gegevensoverdracht beginnen ten laatste op 1 april 2000.

De verzamelcentra, vervoeders en handelaars zijn verplicht om via Sanitel de bewegingen te melden. Aanvankelijk 10 % en gelijkmatig oplopend om op 30 september 2000 tot 100 % te komen. Dit volgens onderstaand schema : - 10 % op 1 april 2000; - 20 % op 1 mei 2000; - 30 % op 1 juni 2000; - 50 % op 1 juli 2000; - 70 % op 1 augustus 2000; - 90 % op 1 september 2000; - 100 % op 30 september 2000. § 2. De overdracht van de gegevens kan gebeuren : - ofwel door de toepassing van het geïnformatiseerd systeem Sanitel geleverd door en volgens de technische richtlijnen van de CDV; - ofwel mondeling volgens de technische richtlijnen van de CDV; - ofwel door het opsturen van een getypt register van de woonplaats van de vervoerder of de handelaar aan het Provinciaal Verbond voor dierenziektenbestrijding. § 3. De overdracht van de gegevens moet minstens eenmaal per week gebeuren. § 4. Echter, voor elk voertuig dat voor het vervoer van varkens aangegeven wordt, overhandigt het erkend Verbond een bundel bestaande uit individuele documenten waarvan een model wordt gevoegd in bijlage I bij dit besluit. Deze bundel moet in het bezit zijn van de chauffeur van het voertuig wanneer hij varkens vervoert en moet op elk verzoek van de overheid getoond worden.

Elk vervoer van varkens wordt ingeschreven op een document door : - het vermelden van de identificatie van elke laad- of losplaats; - het aanduiden van de datum en het tijdstip; - het aanduiden van het aantal geladen of geloste varkens; - desgevallend het nummer van het gezondheidscertificaat; - de datum en het tijdstip van de reiniging en ontsmetting van het voertuig; - de handtekening van de verantwoordelijke en desgevallend van de overheid.

Het volledig ingevulde document wordt binnen de week na het vervoer overgemaakt aan het erkend Verbond dat het heeft afgeleverd.

Het document moet niet meer ingevuld worden vanaf het ogenblik dat de overdracht van de gegevens bedoeld in § 1 gebeurt door de toepassing van het geïnformatiseerd systeem Sanitel bedoeld in § 2.

Art. 2.De modellen van aanvraag bedoeld in artikels 5, 6 en 25 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 zijn opgenomen in bijlage II.

Art. 3.De modellen van aanvraag bedoeld in artikelen 32 en 38 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 zijn opgenomen in bijlage III.

Art. 4.Het model van register bedoeld in artikel 16 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 is opgenomen in bijlage IV.

Art. 5.Het model van register bedoeld in artikel 30 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 is opgenomen in bijlage V.

Art. 6.Het model van register bedoeld in artikel 34 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 is opgenomen in bijlage VI.

Art. 7.Het model van register bedoeld in artikel 40 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 is opgenomen in bijlage VII.

Art. 8.Het model van register bedoeld in artikel 41 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 maakt noodzakelijk deel uit van de toepassing van het geïnformatiseerd systeem Sanitel geleverd door en onder de technische richtlijnen van de CDV.

Art. 9.Er kan een voorlopige erkenning aan een verzamelcentrum toegekend worden voorzover zijn verantwoordelijke zich ertoe verbindt de structurele verbeteringen aan te brengen volgens een kalender die van te voren goedgekeurd werd.

Art. 10.De natuurlijke of rechtspersonen bedoeld in artikel 50 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 moeten een aanvraag indienen door middel van een document waarvan het model bepaald is in bijlage II en dit 50 dagen vóór de vervaldatum en ten laatste vóór 1 maart 2000.

Art. 11.Het huidig besluit treedt in werking de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 16 mei 2000.

J. GABRIELS

Bijlagen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^