Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 juli 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/03/2000 pub. 04/07/2000 numac 2000009248 bron ministerie van justitie Wet tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen type wet prom. -- pub. 04/07/2000 numac 2000009560 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen **** Bij koninklijk besluit van 25 mei 2000, is machtiging verleend aan : de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de heer ****, ****, geboren te **** beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/06/2000 pub. 04/07/2000 numac 2000012457 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 10/04/2000 pub. 04/07/2000 numac 2000016185 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit ter wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 04/07/2000 numac 2000022435 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum « Brussels Hoofdstedelijk Gewestelijk Instituut voor de opleiding in de dringende Medische Hulpverlening » type koninklijk besluit prom. 24/06/2000 pub. 04/07/2000 numac 2000022514 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/05/2000 pub. 04/07/2000 numac 2000000441 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de Provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 16/05/2000 pub. 04/07/2000 numac 2000016148 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van artikelen 5, 6, 16, 25, 30, 32, 34, 38, 40 en 41 en de uitvoeringsmodaliteiten van het artikel 43 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/07/2000 numac 2000022302 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen Benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 29 maart 2000, wordt Dr. Lameire, Norbert, van Landegem, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als geneesheer-specialist, b Bij ministerieel besluit van 24 mei 2000, wordt dokter Squifflet, Jean-Paul, van Wezembeek-Oppe(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/07/2000 numac 2000021325 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 28 februari 2000 in zake P. Berger en J. Noiroux tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is « Schenden de artikelen 278 tot 292 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), gelet op he(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/06/2000 pub. 04/07/2000 numac 2000027266 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de vergoedingen en de presentiegelden die toegekend worden aan de voorzitter en de leden van het begeleidingscomité van de centra voor levens- en gezinsvragen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2000 pub. 04/07/2000 numac 2000029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling, in het secundair onderwijs, van de lijst van de inrichtingen en vestigingsplaatsen die voor positieve discriminatie in aanmerking komen met toepassing van artikel 4, § 7, van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2000 pub. 04/07/2000 numac 2000029201 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling, in het basisonderwijs, van de lijst van de inrichtingen, scholen en vestigingsplaatsen die voor positieve discriminatie in aanmerking komen met toepassing van artikel 4, § 7, van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/04/2000 pub. 04/07/2000 numac 2000029256 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** tot wijziging van het besluit van de Regering van 9 november 1998 houdende regeling voor de benoeming in elk van de graden en vaststelling van de diploma's die vereist zijn voor de werving in sommige graden binnen de Diensten van de Regering. - Ministerie van de **** ****. - Erratum

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/06/2000 pub. 04/07/2000 numac 2000027267 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief betreffende de vernieuwing van de provincie- en gemeenteraden op 8 oktober 2000. - Gevolgen ten opzichte van de beslissingen genomen door de provincies en gemeenten van juli tot respectievelijk oktober of december 2000 en door de intercommunales van januari tot en met juli 2001

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 04/07/2000 numac 2000021326 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Huishoudelijk reglement van de Directieraad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Artikel 1. De Directieraad van het Koninklijk Meteorologisc Art. 2. De Directieraad vergadert ten minste driemaal per jaar. Art. 3. De Directieraad vergade(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2000 numac 2000003373 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen Sector kadaster. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 7 mei 2000 worden, met ingang van 1 februari 2000, de hiernavermelde personeelsleden tot eerstaanwezend inspecteur bij een Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/07/2000 numac 2000003390 bron rekenhof Vergelijkende examens voor de werving van een **** mannelijke of vrouwelijke - Informaticus - ploeg ontwikkeling - Programmeur (niveau 2 + ) - ploeg ontwikkeling - Programmeur (niveau 2 + ) - ploeg ****-****(...) ten behoeve van de **** **** zullen eveneens drie afzonderlijke **** word(...)
^