Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 16 juni 2023
gepubliceerd op 06 juli 2023

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht

bron
vlaamse overheid
numac
2023043239
pub.
06/07/2023
prom.
16/06/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUNI 2023. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC)


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 5.4.1, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014035614 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen in het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035580 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, wat betreft de definitie van `topstuk' en tot omzetting van de Verordening nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen (1) sluiten, en artikel 5.6.5, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014035614 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen in het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035580 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, wat betreft de definitie van `topstuk' en tot omzetting van de Verordening nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen (1) sluiten en gewijzigd bij het decreet van 8 december 2017; - het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, artikel 1.1.2, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2022Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2022 pub. 25/07/2022 numac 2022015362 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft vast en tijdelijk opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 100 kHz en 300 GHz type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022041687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging en het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2021 over de tenuitvoerlegging van BelRAI en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sluiten; - het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 01/02/2011 numac 2011035078 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu sluiten tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu, artikel 45, § 1, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving heeft een voorstel tot wijziging van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC) gedaan op 20 juli 2022; - De Inspectie van Financiën heeft zijn akkoord gegeven op 11 augustus 2022; - De Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens heeft advies nr. 2022/090 gegeven op 6 september 2022; - Dit ontwerp werd op 29 augustus 2022 meegedeeld aan de Europese Commissie, met toepassing van artikel 5 van richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij; - De Raad van State heeft advies 73.000/1 gegeven op 2 maart 2023 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; - De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft het standaardadvies nr. 65/2023 van 24 maart 2023 betreffende de redactie van normatieve teksten gegeven op 4 mei 2023.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: - Ten gevolge van internationale en Vlaamse ontwikkelingen en recent onderzoek zijn aanpassingen aan een aantal bestaande methoden in het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC) noodzakelijk. - Volgens artikel 45 van het VLAREL passen erkende laboratoria voor de monsternemingen, beproevingen, metingen en analyses waarvoor ze erkend zijn, de methoden toe van de compendia voor water (WAC), lucht (LUC), bodembescherming (BOC), het mestdecreet (BAM) en het materialen- en bodemdecreet (CMA). Tussen de compendia bestaan er kruisverwijzingen. - Om praktische, organisatorische en juridische redenen voor zowel de laboratoria, de overheid als de opdrachtgevers is eenzelfde datum van inwerkingtreding voor alle compendia aangewezen. Als datum wordt 15 januari 2023 vooropgesteld. De laboratoria zijn op de hoogte gebracht van het nieuwe compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC), dat online geraadpleegd kan worden. - De Vlaamse Toezichtcommissie vraagt dat de persoonsgegevens verwerkt worden op basis van een rechtvaardigingsgrond. De verwerking van de persoonsgegevens van de monsternemer zijn rechtmatig op basis van artikel 6, 1, e) algemene verordening gegevensbescherming, met name voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. De bewaartermijnen worden geregeld via o.a. artikel 49 en 50 VLAREL en het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - het ministerieel besluit van 23 januari 2023 houdende de goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC).

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME BESLUIT:

Artikel 1.Het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht, afgekort LUC, en de bijhorende inhoudstafel, die opgenomen zijn in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, worden goedgekeurd.

Art. 2.De verwerking van persoonsgegevens door het departement, de Vlaamse Milieumaatschappij en het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest in het kader van de toepassing van het compendium vermeld in artikel 1 is beperkt tot de naam van de monsternemer en de datum, het uur en de plaats van de monsternemingen. De locatiedata worden enkel gebruikt voor de wettelijk voorziene doeleinden.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 23 januari 2023 houdende de goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC) wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 januari 2023 voor wat betreft de naleving van verplichtingen in het kader van het VLAREL van 19 november 2010.

Brussel, 16 juni 2023.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR Bijlage. Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC) als vermeld in artikel 1 Inhoudstafel van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC) DEEL 0. ALGEMEEN

Meetplaats in het gaskanaal

LUC/0/001

oktober 2020

Meting van afgastemperatuur

LUC/0/002

september 2017

Bepaling van water in een gasstroom

LUC/0/003

september 2017

Meting van gassnelheid en volumedebiet in een gaskanaal

LUC/0/004

september 2021

Essentiële kwaliteitsvereisten voor emissiemetingen

LUC/0/005

april 2022

Voorwaarden voor rapportering van monsternamegegevens en analyseresultaten door een erkend laboratorium

LUC/0/006

juli 2017


DEEL I. STOFVORMIGE COMPONENTEN MET ISOKINETISCHE BEMONSTERING

Bepaling van het stofgehalte in een gaskanaal

LUC/I/001

oktober 2018

Bepaling van de stofvormige fractie van metalen in een gaskanaal

LUC/I/002

september 2019

Bepaling van de massaconcentraties PM10 en PM2,5 in een geleide gasstroom met behulp van tweetrapsimpactoren

LUC/I/003

september 2017


DEEL II. GASVORMIGE AFGASCOMPONENTEN MET MEETTOESTELLEN GEMETEN

Bemonstering voor afgassen en analyse van CO, CO2, SO2, NOx, O2 en TOC met monitoren

LUC/II/001

september 2021

Bepaling van de concentratie PER (tetrachlooretheen) in de lucht van textielreinigingsmachines die gebruikmaken van PER als reinigingsmiddel

LUC/II/002

oktober 2016


DEEL III. GASVORMIGE COMPONENTEN OF TOTAAL (GAS+STOF), (NAT)CHEMISCHE BEMONSTERING

Bepaling van de concentratie aan gasvormige anorganische chloriden in een afgaskanaal, uitgedrukt als HCl

LUC/III/001

september 2017

Bepaling van lage gehaltes gasvormig chloor in een gaskanaal

LUC/III/002

september 2019

Bepaling van het gehalte gasvormig of totaal NH3 in een gaskanaal

LUC/III/003

april 2022

Bepaling van het gehalte gasvormig formaldehyde in een gaskanaal

LUC/III/004

mei 2022

Bepaling van het gehalte gasvormig fenol in een gaskanaal

LUC/III/005

september 2017

Bepaling van de concentratie van gasvormige fluoriden in een afgaskanaal, uitgedrukt als HF

LUC/III/006

oktober 2018

Natchemische bepaling van SOx in een gaskanaal

LUC/III/008

oktober 2018

Bepaling van het gehalte gasvormig HCN in een gaskanaal

LUC/III/009

september 2017

Bepaling van het totale gehalte (som van de stofvormige en gasvormige fractie) aan metalen in een gaskanaal

LUC/III/010

september 2019


DEEL IV. VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN A. Monstername

Bemonstering van individuele vluchtige organische stoffen in een gasstroom

LUC/IV/000

oktober 2016


B. Analyse

De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde aromatische koolwaterstoffen met GC-MS

LUC/IV/001

oktober 2017

De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde alifatische halogeenkoolwaterstoffen met GC-MS

LUC/IV/002

oktober 2017

De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde glycolethers met GC-MS

LUC/IV/003

oktober 2017

De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde esters en acrylaten met GC-MS

LUC/IV/004

oktober 2017

De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde olefinische koolwaterstoffen met GC-MS

LUC/IV/005

oktober 2017

De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde paraffinische koolwaterstoffen met GC-MS

LUC/IV/006

oktober 2017

De kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde ketonen met GC-MS

LUC/IV/007

oktober 2017

De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde ethers met GC-MS

LUC/IV/008

oktober 2017

De kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde alcoholen met GC-MS

LUC/IV/009

oktober 2017

De kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde dimethylformamide met GC-MS

LUC/IV/010

november 2017

Gecombineerde methode voor de kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde vluchtige organische stoffen met GC-MS

LUC/IV/011

november 2018

Gecombineerde methode voor de kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde vluchtige organische stoffen met GC-MS

LUC/IV/012

oktober 2018


DEEL V. ZEER VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN DIE IN GASVORM BEMONSTERD WORDEN

Bepaling van zeer vluchtige organische stoffen (ZVOS) in emissies met behulp van gaschromatografie

LUC/V/001

september 2017


DEEL VI. ZWARE COMPONENTEN MET MEERFASENBEMONSTERING (DIOXINES, PAK's, PCB's)

Bepaling van het gehalte aan PAK's

LUC/VI/001

september 2019

Bepaling van het gehalte aan PCDD's, PCDF's en dioxineachtige en merker PCB's

LUC/VI/002

september 2021


DEEL VII. DIFFUSE EMISSIES, EMISSIEFACTOREN, RENDEMENTSBEPALING EN DERGELIJKE

NH3-rendementsbepaling van luchtwassers bij stalsystemen

LUC/VII/001

april 2022

Bepaling van trichlooramine in zwembadlucht

LUC/VII/002

oktober 2016


Het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC) Het compendium vermeld in artikel 1 is in extenso beschikbaar via de website https://emis.vito.be/nl/erkende-laboratoria/lucht-gop/compendium-luc met als kenmerk MB 2023.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 16 juni 2023 tot goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC).

Brussel, 16 juni 2023.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR

^