Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 16 december 2010
gepubliceerd op 01 april 2011

Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011201489
pub.
01/04/2011
prom.
16/12/2010
ELI
eli/besluit/2010/12/16/2011201489/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBER 2010. - Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer


De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993 en 16 juli 1993 inzonderheid op artikel 6, § 1, X;

Gelet op de wet over de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 en de wijzigingswetten;

Gelet op de wet van 12 juli 1956Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen sluiten tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en op de koninklijke wijzigingsbesluiten, inzonderheid op artikel 21.7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027144 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot regeling van de werking van de Regering, inzonderheid op artikel 13, 9°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027144 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 2010, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en op de wijzigingsbesluiten;

Gelet op de partnerschapsovereenkomst Waals Gewest - federale Politie van 5 mei 2009;

Overwegende dat de voertuigen bestemd voor het vervoer van zaken, waarvan de massa in beladen toestand of de maximaal toegelaten massa hoger is dan 7,5 ton, in geval van besneeuwde of beijzelde weg het gevaar lopen om hun baanvastheid te verliezen en om het autowegverkeer te belemmeren; Gelet op de weersomstandigheden, de pessimistische weervoorspellingen van "Météoroutes" (10 tot 20 cm sneeuw in enige uren) en de inlichtingen van de Wegpolitie betreffende de provincies van Luik, Luxemburg en Namen;

Overwegende dat er reden is om de opstoppingen bij het naderen van de Franse en Luxemburgse grensposten te voorkomen ten gevolge van de beslissing van Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg die erin voorzien hun grenzen te sluiten; dat de verkeersveiligheid en het behoud van het gewestelijke openbaar wegendomein gewaarborgd moet worden;

Overwegende dat er dus reden is om het verkeer van de voertuigen bestemd voor het vervoer van zaken waarvan de massa in beladen toestand of de maximaal toegelaten massa hoger is dan 7,5 ton, vanaf donderdag 16 december 2010, om 14 u. 30 m, te verbieden totdat de situatie hersteld wordt; dat een nieuw ministerieel besluit dan aangenomen zal worden om dat verbod op te heffen;

Besluit :

Artikel 1.Het verkeer van de voertuigen bestemd voor het vervoer van zaken waarvan de massa in beladen toestand of de maximaal toegelaten massa hoger is dan 7,5 ton, is verboden vanaf donderdag 16 december 2010 om 14 u. 30 m, op de gedeelten van de volgende gewestelijke wegen en autosnelwegen : 1° Provincie Namen : - A4/E411; - A15/E42; - N4; - N5; - N90; - N97; 2° Provincie Luxemburg : - A4/E411/E25; - A26/E25; - N81/A28/E411; - N4; - N63; 3° Provincie Luik : - A3/E40; - A13/E313; - A25/E25; - A26; - A601; - A602/E25; - A604; - E42; - N62; - N63; - N89; - N90.

Art. 2.De uitvoering van die verbodmaatregel wordt waargenomen door de Waalse Overheidsdienst in samenwerking met de federale Politie.

Art. 3.Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de griffies van de bevoegde rechtbanken van eerste aanleg en politierechtbanken.

Namen, 16 december 2010.

B. LUTGEN

^