Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 juni 2021
gepubliceerd op 23 september 2021

Ministerieel besluit houdende bepaling van de prioritaire gebieden als autonome saneringsgebieden

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021033136
pub.
23/09/2021
prom.
15/06/2021
ELI
eli/besluit/2021/06/15/2021033136/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

15 JUNI 2021. - Ministerieel besluit houdende bepaling van de prioritaire gebieden als autonome saneringsgebieden


De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, Gelet op Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater;

Gelet op Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;

Gelet op Boek II van het Leefmilieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016206312 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-netwerk type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016206424 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, het regelgevende gedeelte van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt en het regelgevend deel van Boek I van het Milieuwetboek, wat betreft de sanering en het openbaar beheer van de autonome sanering type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016206239 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten, met name artikelen R.233, 11° bis, en 30°, en R.279, § 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007201734 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de prioritaire zones als autonome saneringsgebieden en van de planning van het onderzoek naar die zones sluiten tot bepaling van de prioritaire gebieden als autonome saneringsgebieden en de planning van het onderzoek van deze gebieden;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013205331 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de prioritaire gebieden als autonome saneringsgebieden in het onderstroomgebied van de Moezel sluiten tot bepaling van de prioritaire gebieden als autonome saneringsgebieden in het onderstroomgebied van de Moezel;

Gelet op de noodzaak om de doelstelling van een goede algemene kwalitatieve toestand van de waterlichamen te bereiken tegen 22 december 2015 overeenkomstig de vereisten van Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;

Overwegende dat, om deze doelstelling te bereiken, de termijnen met betrekking tot de te nemen maatregelen inzake autonome sanering geleidelijk door de Regering zullen worden toegepast, op basis van de onderzoeken van de gebieden die uitgevoerd moeten worden voor de waterlichamen waarvan is vastgesteld dat zij gevaar lopen of een bijzondere beschermingsstatus genieten (baden, bescherming van de winpunten, Natura 2000), samengebracht onder de term "prioritaire gebieden";

Overwegende dat het, overeenkomstig het Waterwetboek, de taak van de Minister bevoegd voor Waterbeleid is om in de autonome saneringsregeling de prioritaire gebieden te bepalen die aan een zone-onderzoek onderworpen moeten worden en de uitvoering van die onderzoeken te plannen;

Gelet op het verslag dat gezamenlijk opgesteld is door de "S.P.G.E." en het Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu op 5 april 2007 betreffende de selectie van prioritaire gebieden en een voorstel voor de planning van de zone-onderzoeken;

Overwegende dat het noodzakelijk is, op basis van dit verslag, de incidentele gebieden van de waterlichamen die een bijzondere beschermingsstatus genieten, alsmede de oppervlaktewaterlichamen die overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG gevaar lopen, als prioritair te beschouwen;

Overwegende dat de Directie Oppervlaktewateren van het Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu verscheidene onderzoekcontroles van oppervlaktewaterlichamen heeft uitgevoerd om de bronnen van verontreiniging en met name het gebrek aan autonome sanering te identificeren;

Overwegende dat sommige waterlichamen voortaan hun milieudoelstelling hebben bereikt, is het nu noodzakelijk het ministerieel besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007201734 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de prioritaire zones als autonome saneringsgebieden en van de planning van het onderzoek naar die zones sluiten te herzien in het licht van de nieuwe beschikbare gegevens, Besluit :

Artikel 1.Zijn prioritaire gebieden in de zin van artikel R.279, § 3, van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt: ? de badzones en de stroomopwaartse zones ervan bepaald in bijlage IX van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, alsmede de incidentele hydrografische netten tot maximaal 10 km stroomopwaarts van de badzones; ? de voorkomingsgebieden bepaald overeenkomstig artikel D.172, § 2, van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt; ? de waterlichamen waarvoor specifieke maatregelen nodig zijn in verband met de bescherming van de soorten bedoeld in het Natura 2000-net, vermeld in bijlage 1 van dit besluit; ? de waterlichamen vermeld in bijlage 2 van dit besluit als gevaar lopende waterlichamen.

Art. 2.De gebiedsonderzoeken in verband met de in artikel 1 aangewezen prioritaire gebieden dienen te worden uitgevoerd binnen een termijn van drie jaar die ingaat op de maand volgend op de ondertekening van dit besluit.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007201734 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de prioritaire zones als autonome saneringsgebieden en van de planning van het onderzoek naar die zones sluiten tot bepaling van de prioritaire gebieden als autonome saneringsgebieden en de planning van het onderzoek van deze gebieden wordt opgeheven.

Art. 4.Het ministerieel besluit van 17 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013205331 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de prioritaire gebieden als autonome saneringsgebieden in het onderstroomgebied van de Moezel sluiten tot bepaling van de prioritaire gebieden als autonome saneringsgebieden in het onderstroomgebied van de Moezel wordt opgeheven.

Namen, 15 juni 2021.

C. TELLIER

Bijlage 1. - Waterlichamen Natura 2000 - Prioritaire gebieden

Code

Naam

ML01R

Our I

ML03R

Braunlauf I

ML04R

Braunlauf II

ML05R

Ulf

ML06R

Our II

ML08R

Sûre I

ML09R

Strange

ML10R

Basseille

ML12R

Sûre II

OU03R

Westelijke Ourthe II

OU06R

Westelijke Ourthe III

OU17R

Ourthe I

SC11R

Beek van Anlier

SC18R

Vierre II

SC19R

Beek van Grandvoir

SC20R

Beek van Neufchâteau

SC22R

Vierre III


Gezien om bijgevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 15 juni 2021 tot bepaling van de prioritaire gebieden als autonome saneringsgebieden en de planning van het onderzoek van deze gebieden.

Namen, 15 juni 2021.

C. TELLIER

Bijlage 2. - Gevaar lopende waterlichamen - Prioritaire gebieden

Code

Naam

LE22R

Biran

ML04R

Burdinale

MV24R

Gulp

OU16R

Beek van Nohaipré

OU21R

Marchette I

OU30R

Beek Blockai

VE16R

Beek van Mosbeux

VE21R

Wahai III


Gezien om bijgevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 15 juni 2021 tot bepaling van de prioritaire gebieden als autonome saneringsgebieden en de planning van het onderzoek van deze gebieden.

Namen, 15 juni 2021.

C. TELLIER

^