Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 september 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 23/09/2021 numac 2021032916 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021032968 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 juni 2021 werd met ingang van deze datum bevorderd : KROONORDE Grootofficier De heer Alexis BROUNHS, Senior Executive Vice President van de Groep Solvay. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021032969 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 juni 2021 werd met ingang van deze datum bevorderd : LEOPOLDSORDE Commandeur De heer Robert de MUELENAERE, Gedelegeerd Bestuurder bij de Confederatie Bouw. Hij zal het b type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021033018 bron sciensano Pensioen Bij Koninklijk besluit van 29 augustus 2021 wordt er met ingang van 1 september 2021 een einde gesteld aan de functie van de heer Kris DE CLERCQ, Onderzoekleider bij Sciensano. De heer Kris DE CLERCQ, is ertoe gerechtigd om, met inga type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021033024 bron sciensano Bevordering Bij Koninklijk besluit van 30 juli 2021 wordt Mevrouw Marcella MORI, geboren op 7 augustus 1974, bevorderd met ingang van 1 juli 2021 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Eerstaanwezend werkleider in de klasse SW31 o type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021033025 bron sciensano Bevordering Bij Koninklijk besluit van 30 juli 2021 wordt Mevrouw Mieke STEENSELS, geboren op 25 september 1980, bevorderd met ingang van 1 juli 2021 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Eerstaanwezend werkleider in de klasse SW type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021033026 bron sciensano Bevordering Bij Koninklijk besluit van 29 augustus 2021 wordt Mevrouw Myriam SNEYERS, geboren op31 maart 1962, bevorderd met ingang van 1 juli 2020 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Onderzoeksleider in de klasse SW41 op het F type koninklijk besluit prom. 12/09/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021033076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel" en de "Brandweervereniging Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. 12/09/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021033077 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers" en de "Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique" type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021033088 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2021 wordt de heer Vincent ROGGE bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 12/09/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021033114 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en prijsanalyse opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021033127 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt de heer Marc WEGNEZ, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021033126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel Aanstelling van een titularis van een staffunctie -1 Bij koninklijk besluit van 30 juli 2021 wordt de heer Christof Van den Bergh, met ingang van 1 november 2021 en voor een periode van 6 jaar, aangewezen als titularis van de staffu Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021203128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de instroom van nieuwe werknemers, werkbaar werk en retentie van personeel type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021203127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de tijdelijke werkloosheid overmacht "Corona" en aanvulling bij de eindejaarspremie 2021 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021203169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019 betreffende de lonen, loontoeslagen en premies type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021203170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vastlegging, voor 2021, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021203172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een bestaanszekerheidsvergoeding type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021203294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid gerelateerd aan het coronavirus type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021203317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021203525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van zagerijen en aanverwante nijverheden"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021021734 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-DS-Wilmarsdonk-334BIS, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021032853 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4434 Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2021 wordt een verplichte wijziging aan de vervoersvergunning A322-1281 van 20 januari 1978 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen opge Betrokken gasvervoersinstallaties - 3.44630 DN250 Flobecq - Ronse. type ministerieel besluit prom. 02/09/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021032877 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage aan Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2013 betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen type ministerieel besluit prom. 10/09/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021033027 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot verlenging van de aanstelling van de Vertrouwenspersoon Integriteit voor de Franse taalrol bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type ministerieel besluit prom. 14/09/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021033097 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot ontheffing en benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap type ministerieel besluit prom. 10/09/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021033107 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de examencommissie van de oproep tot project betreffende de financiering van de kunstprojecten in de Hogere Kunstscholen type ministerieel besluit prom. 15/06/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021033136 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende bepaling van de prioritaire gebieden als autonome saneringsgebieden type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021204407 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 17 augustus 2021 wordt de sprl ECOBEL, gelegen Clos du Pont d'Arcole 10 te 1390 Grez-Doiceau vanaf 7 december 2021 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de Bij ministerieel besluit van 17 augustus 2021 wordt de sprl ECOBEL, gelegen Clos du Pont d'Arco(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021021905 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de modelovereenkomst die gesloten moet worden tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en elk erkend vertegenwoordigings- en coördinatieorgaan of WBE alsook van het model van verslag van het jaarlijks verslag betreffende de uitvoering van de overeenkomst bedoeld in artikel 14 van het decreet van 28 maart 2019 betreffende de Steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/09/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021033108 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 7 november 2017 tot benoeming van de leden van het centraal paritair comité voor het vrij hoger niet-universitair onderwijs van confessionele aard

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021032856 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba TCR, de vzw TS KENTA en Peter VANHAUWE die allen w Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 234.382/X-17.983. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021032858 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv MATEXI ANTWERPEN en de nv IMMOBEL die beiden woonpla Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2021. Deze zaak is ingeschrev(...) type bericht prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021204364 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Aanpassing buiten index op 1 mei 2021 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 mei 2021 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. Aan het spilindexcijfer 107,20 (...) A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk b(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021203942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 20 augustus 2021 is het laboratorium CBConseil BV, rue du Château 28 te 6150 Anderlues, erkend geworden voor de volgende scope tot 15 Groep: 6 Methode: CBC- AASB- 1.1 Gebaseerd op: Methode HSG248 Verrichting en principe: Ide(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021204455 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** **** Rekrutering en Selectie (niveau ****) voor de **** **** en Ondersteuning. - ****: ****21298 Solliciteren kan tot 07/10/2021 via ****.****.**** **** gedetailleerde ****(...) Geef het **** in via de **** om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021204485 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Bouwkundig tekenaars (niveau B) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG21222 Solliciteren kan tot 08/10/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021033116 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vergunning. - EB-2017-0025TER-A Bij het ministerieel besluit van 14 september 2021 wordt de vergunning voor de aanleg van elektriciteitskabel met kenmerk EB-2017-0025-A, verleend aan de nv Elia Asset bij het ministerieel besluit van 5 januari 20

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021032779 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt de heer Wim HOOGHE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021032895 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt de heer Bart MOERENHOUT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligh Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021032897 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt mevrouw Astrid DE WIN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021032900 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt de heer Manuel MOREELS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veilighe Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021032902 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt mevrouw Emeline ROOSE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021033098 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van griffier worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd waarvan het aantal kandidaten zal worden beperkt tot 15 **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de rechtbank van (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021033101 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van deskundige worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt enkele een bijkomende proef georganiseerd waarvan het aantal kandidaten zal worden beperkt tot 15 **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het parket van (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021033100 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van deskundige worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt enkele een bijkomende proef georganiseerd waarvan het aantal kandidaten zal worden beperkt tot 15 **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het parket ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021033102 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van griffier worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd waarvan het aantal kandidaten zal worden beperkt tot 20 **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het hof van ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021033099 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van deskundige worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt enkele een bijkomende proef georganiseerd waarvan het aantal kandidaten zal worden beperkt tot 35 **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het parket van (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021033104 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1.Volgende plaats deskundige wordt vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd waarvan het aantal kandidaten zal worden beperkt tot 15 **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het parket Lièg(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021033105 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats deskundige wordt vacant verklaard voor benoeming via werving er wordt een bijkomende proef georganiseerd waarvan het aantal kandidaten zal worden beperkt tot 10 **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het parket van (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021033103 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats deskundige wordt vacant verklaard voor benoeming via werving er wordt een bijkomende proef georganiseerd waarvan het aantal kandidaten zal worden beperkt tot 10 **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het parket van (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021033106 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van griffier worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd waarvan het aantal kandidaten zal worden beperkt tot 50 **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het hof van ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021033150 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2021, bladzijde 64111, akte nr. 2021/42197, Regel 27, lezen : « Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het p type vacante bettreking prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021033171 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: **** ****: Attesten Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021033172 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef : Referendaris Referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep **** : 5 ; Referendaris in het ****(...)

document

type document prom. -- pub. 23/09/2021 numac 2021204408 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij akte van 12 augustus 2021, wordt de vennootschap "HYDREAU SPRL" vanaf 12 augustus 2021, voor vijf jaar erkend voor het uitvoeren van boringen en het uitrusten van putten in het volgende activiteitengebied(en): (...) - Installatie van piëzometers Deze erkenning heeft het nummer 081-21. Bij akte van 26 aug(...)
^