Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 juli 2009
gepubliceerd op 11 februari 2010

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09, programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010200584
pub.
11/02/2010
prom.
15/07/2009
ELI
eli/besluit/2009/07/15/2010200584/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JULI 2009. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09, programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009


De Minister-President, De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 18 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008027149 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 18/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009027006 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering voor de investeringen in de landbouwsector type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 09/02/2009 numac 2009027028 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van het ontwerp tot herziening van het gewestplan Doornik-Leuze-Péruwelz met het oog op de opneming van recreatiegebieden, landbouwgebieden, bosgebieden, groengebieden, natuurlijke gebieden en parkgebieden op het grondgebied van de gemeenten Antoing, Brunehaut en Péruwelz type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 26/01/2009 numac 2009200164 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008204772 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een verzekering tegen het risico van inkomensverlies wegens verlies van betrekking of arbeidsongeschiktheid, het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode en het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 houdende het reglement van de hypothecaire leningen van de "Société wallonne de Crédit social" en de "Guichets du Crédit social" (Sociale Kredietloketten) sluiten tot toekenning van een subsidie aan het Commissariaat-generaal voor Toerisme in het kader van het programma FEDER 2007-2013;

Gelet op de aangifte van schuldvordering van 5 mei 2009;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 43.03, programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 19 december 2008 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het besluit tot toekenning van een subsidie aan het Commissariaat-generaal voor Toerisme;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 33.06, 40.01, 52.01 en 61.03 van programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 17 juli 2008, 4 en 11 september 2008, 15 en 23 oktober 2008 en 22 januari 2009 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van de programma's Convergentie en regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid en van Interreg, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Convergentie;

Hoofdlijn 3 : Evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling Maatregel 3.1 Sanering en herbestemming van braakliggende industrie- en stadsgronden;

Titel : ECOPOLE - Creatie van een activiteitspool voor duurzame ontwikkeling;

Project : Herinrichting industriële braakgrond;

Operator : IGRETEC;

Basisallocatie : 61.03.02;

Ordonnanceringskredieten : 206.063,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 301000 1513 G;

Convergentie;

Hoofdlijn 3 : Evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling Maatregel 3.3 : Stedelijke herdynamisering en aantrekkingskracht van het grondgebied;

Titel : BERGEN, groeipool : DOELSTELLING 2015. Portefeuille 3. " Le quartier des Arts et de l'artisanat de création";

Project : Le jardin de la Grande Pêcherie;

Operator : Stad Bergen;

Basisallocatie : 61.03.02;

Ordonnanceringskredieten : 11.384,66 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 303000 1443 I;

Titel : Ontwikkeling van het Domein van Mariemont;

Project : Inrichting van de openbare ruimte rondom het Domein Operator : Gemeente Morlanwelz Basisallocatie : 61.03.02;

Ordonnanceringskredieten : 93.426,78 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 303000 1457 I;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3 : Evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling Maatregel 3.3 : Stedelijke herdynamisering en aantrekkingskracht van het grondgebied;

Titel : Stedelijke herdynamisering van het centrum van Herstal;

Project : MAREXHE;

Operator : Gemeentebestuur van Herstal;

Basisallocatie : 61.03.02;

Ordonnanceringskredieten : 6.418,22 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 303000 0795 I;

Titel : VERDI;

Project : Stedelijke herdynamisering Spintay - Deel A;

Operator : Stad Verviers;

Basisallocatie : 61.03.02;

Ordonnanceringskredieten : 9.452,80 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 303000 1488 I;

Titel : Ontwikkelingsplan voor de Abdij van Villers-la-Ville;

Project : Inrichtingen : omgeving;

Operator : Instituut voor het Waalse Patrimonium.

Basisallocatie : 61.03.02;

Ordonnanceringskredieten : 17.401,71 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 303000 0970 I;

Titel : Herdynamisering van de belangrijkste toeristische polen van de provincie Luxemburg;

Project : Bouillon - Parc des Sépulchrines;

Operator : Gemeente Bouillon;

Basisallocatie : 61.03.02;

Ordonnanceringskredieten : 28.832,42 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 303000 1397 I;

Interreg IV A - France-Wallonie-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4 : Dynamisering van het gemeenschappelijk beheer van het grondgebied door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van het levenskader;

Maatregel 4.1 : De natuurlijke hulpbronnen en het levenskader gezamenlijk beheren en opwaarderen met duurzame ontwikkeling als doelstelling;

Titel : APBM;

Operator : ASBL NATECOM;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 13.185,90 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0019 I;

Titel : APBM;

Operator : ASBL CARAH;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 47.559,75 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0019 I;

Titel : REDUGAZ;

Operator : FUNDP;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 60.300,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0056 I;

Interreg IV A - Grote Regio;

Hoofdlijn 2 : De Ruimte : de levenskwaliteit verbeteren, de aantrekkingskracht van de grondgebieden en de milieubescherming versterken;

Maatregel 2.3 : Geïntegreerde opwaardering en bescherming van het leefmilieu;

Titel : Een Riviercontract voor de grensrivier OUR;

Operator : Beheerscommissie voor het "Parc naturel Hautes-Fagnes-Eifel";

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 138.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 203DEL 0014 I;

Interreg IV A - France-Wallonie-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4 : Dynamisering van het gemeenschappelijk beheer van het grondgebied door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van het levenskader;

Maatregel 4.3 : De duurzame landelijke grensactiviteiten garanderen en bevorderen;

Titel : VETABIO;

Operator : CEB;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 16.650,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 403TRI 0062 I;

Titel : VETABIO;

Operator : CARAH;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 25.650,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 403TRI 0062 I;

Titel : VETABIO;

Operator : CRA-W;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 25.362,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 403TRI 0062 I;

Titel : Transbiofruit;

Operator : CRA-W;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 37.338,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 403FWA 0059 I;

Titel : Transbiofruit;

Operator : CEB;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 9.495,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 403FWA 0059 I;

Titel : Agrifutur;

Operator : AgriCall;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 37.905,62 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 403FWA 0060 I;

Titel : Agrifutur;

Operator : ULg;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 12.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 403FWA 0060 I;

Interreg IV A - France-Wallonie-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.1 : Stimulering en versterking van het potentieel inzake economische groei en grensoverschrijdende innovatie;

Titel : CTBBH;

Operator : "Hainaut Développement" VZW;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 23.160,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0052 I;

Titel : CTBBH;

Operator : AWE;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 13.770,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0052 I;

Titel : CTBBH;

Operator : FUSAGx;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 6.900,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0052 I;

Titel : CTBBH;

Operator : ULg;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 37.762,80 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0052 I;

Interreg IV A - France-Wallonie-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4 : Dynamisering van het gemeenschappelijk beheer van het grondgebied door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van het levenskader;

Maatregel 4.1 : De natuurlijke hulpbronnen en het levenskader gezamenlijk beheren en opwaarderen met duurzame ontwikkeling als doelstelling;

Titel : ACVTEX;

Operator : CELABOR;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 53.065,25 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0057 I;

Titel : ACVTEX;

Operator : FEDUSTRIA;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 11.993,25 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0057 I;

Titel : EUROWOOD IV;

Operator : Houtinfo Bois;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 49.200,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0027 I;

Titel : EUROWOOD IV;

Operator : Bois & Habitat VZW;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 119.827,50 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0027 I;

Titel : EUROWOOD IV;

Operator : Centre pour le Développement durable;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 27.750,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0027 I;

Titel : EUROWOOD IV;

Operator : Centre technique des Industries du Bois;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 37.855,50 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0027 I;

Titel : EUROWOOD IV;

Operator : Centre de Développement agroforestier de Chimay;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 28.822,50 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0027 I;

Interreg IV A - France-Wallonie-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.1 : Stimulering en versterking van het potentieel inzake economische groei en grensoverschrijdende innovatie;

Titel : GeDSeT;

Operator : Centre technologique international de la Terre et de la Pierre;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 84.736,65 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0053 I;

Interreg IV A - France-Wallonie-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4 : Dynamisering van het gemeenschappelijk beheer van het grondgebied door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van het levenskader;

Maatregel 4.3 : De duurzame landelijke grensactiviteiten garanderen en bevorderen;

Titel : TRANSPOP II;

Operator : CARAH VZW;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 75.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 403FWA 0072 I;

Titel : DurAgr'ISO 14001;

Operator : CRA-W;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 57.394,47 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 403TRI 0070 I;

Titel : DurAgr'ISO 14001;

Operator : FUGEA;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 46.935,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 403TRI 0070 I;

Titel : DurAgr'ISO 14001;

Operator : PNPC;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 5.505,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 403TRI 0070 I;

Titel : AFT;

Operator : ACW;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 56.840,40 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 403TRI 0069 I;

Interreg IV A - Grande Région;

Hoofdlijn 3 : De Mensen : ontwikkeling opdoen en verspreiding van kennis, opwaardering van de culturele hulpbronnen en versterking van de sociale cohesie;

Maatregel 3.1 : Samenwerking inzake opvoeding en vorming;

Titel : Opwaardering en verbetering van de landbouwstructuren op landelijke grondgebieden door overdracht van bevoegdheden en uitwisseling van kennis op technisch, professioneel, cultureel en toeristisch vlak;

Operator : CER;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 45.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 301WLL 0012 I;

Titel : Opwaardering en verbetering van de landbouwstructuren op landelijke grondgebieden door overdracht van bevoegdheden en uitwisseling van kennis op technisch, professioneel, cultureel en toeristisch vlak;

Operator : FJA;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 32.130,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 301WLL 0012 I;

Titel : Opwaardering en verbetering van de landbouwstructuren op landelijke grondgebieden door overdracht van bevoegdheden en uitwisseling van kennis op technisch, professioneel, cultureel en toeristisch vlak;

Operator : ACW;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 28.458,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 301WLL 0012 I;

Interreg IV A - Grande Région;

Hoofdlijn 1 : De Economie : opvoering en bevordering van de concurrentiekracht van de interregionale economie, ondersteuning van de innovatie en bevordering van de ontwikkeling van de werkgelegenheid;

Maatregel 1.1 : Ondersteuning van de innovatie;

Titel : Samenwerking in bosaangelegenheden;

Operator : "Forêt wallonne ASBL";

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 92.400,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 101GDR 0008 I;

Interreg IV A - Grande Région;

Hoofdlijn 1 : De Economie : opvoering en bevordering van de concurrentiekracht van de interregionale economie, ondersteuning van de innovatie en bevordering van de ontwikkeling van de werkgelegenheid;

Maatregel 1.2 : Steunverlening aan de collectieve acties inzake ontwikkeling van de economische structuur;

Titel : REGIOWOOD;

Operator : SRFB;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 79.171,50 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 102GDR 0005 I;

Titel : REGIOWOOD;

Operator : Valbois Ressources naturelles;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 79.140,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 102GDR 0005 I;

Titel : REGIOWOOD;

Operator : FNS;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 36.945,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 102GDR 0005 I;

Titel : REGIOWOOD;

Operator : FEREF;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 31.783,50 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 102GDR 0005 I;

Titel : REGIOWOOD;

Operator : Houtinfobois;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 16.286,25 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 102GDR 0005 I;

Interreg IV A - Grande Région;

Hoofdlijn 2 : De Ruimte : de levenskwaliteit verbeteren, de aantrekkingskracht van de grondgebieden en de milieubescherming versterken;

Maatregel 2.1 : Ondersteuning van de beleidslijnen inzake ruimtelijke ordening;

Titel : Réseau des Parc naturels de la Grande-Région;

Operator : Parc naturel des Deux Ourthes;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 14.893,84 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 201GDR 0009 I;

Titel : Réseau des Parc naturels de la Grande-Région;

Operator : Natuurpark van de"Haute-Sûre Forêt d'Anlier";

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 14.893,84 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 201GDR 0009 I;

Titel : Réseau des Parc naturels de la Grande-Région;

Operator : VZW "Au Pays de l'Attert";

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 14.893,84 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 201GDR 0009 I;

Titel : Réseau des Parc naturels de la Grande-Région;

Operator : Parc naturel des Hautes-Fagnes - Eifel;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 14.143,83 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 201GDR 0009 I;

Interreg IV A - Grande Région;

Hoofdlijn 2 : De Ruimte : de levenskwaliteit verbeteren, de aantrekkingskracht van de grondgebieden en de milieubescherming versterken;

Maatregel 2.3 : Geïntegreerde opwaardering en bescherming van het leefmilieu;

Titel : Réseau des Parc naturels de la Grande-Région;

Operator : Natuurpark van de "Haute-Sûre Forêt d'Anlier";

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 55.252,29 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 203WLL 0003 I;

Titel : Instandhouding van de waardevolle elementen van het natuurlijk erfgoed van het stroomgebied van de Chiers, in Belgisch en in Frans Lotharingen;

Operator : Natagora;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 106.927,80 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 203WLL 0013 I;

Titel : Grensoverschrijdende ecologische restauratie van de valleibodems en van de vochtige gebieden herbebost met naaldbomen;

Operator : Parc naturel des Deux Ourthes;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 46.950,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 203WLL 0011 I;

Titel : Grensoverschrijdende ecologische restauratie van de valleibodems en van de vochtige gebieden herbebost met naaldbomen;

Operator : Natuurpark van de"Haute-Sûre Forêt d'Anlier";

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 4.980,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 203WLL 0011 I;

Titel : Grensoverschrijdende ecologische restauratie van de valleibodems en van de vochtige gebieden herbebost met naaldbomen;

Operator : RNOB;

Basisallocatie : 33.06.02;

Ordonnanceringskredieten : 8.811,23 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 203WLL 0011 I;

Interreg III A - Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 3 : Levenskwaliteit;

Maatregel 3.1 : Verbetering van de gezondheidszorg en van de sociale cohesie;

Titel : SUN;

Operator : ULg - LEMA;

Basisallocatie : 40.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 20.456,83 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 301000 0002 I;

Titel : SUN;

Operator : Stad Luik;

Basisallocatie : 40.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 14.597,61 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 301000 0002 I;

Titel : SUN;

Operator : Stad Verviers;

Basisallocatie : 40.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 19.914,39 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 301000 0002 I;

Interreg IV A - France-Wallonie-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4 : Dynamisering van het gemeenschappelijk beheer van het grondgebied door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van het levenskader;

Maatregel 4.1 : De natuurlijke hulpbronnen en het levenskader gezamenlijk beheren en opwaarderen met duurzame ontwikkeling als doelstelling;

Titel : "Parc naturel transfrontalier du Hainaut" (Grensoverschrijdend Natuurpark van Henegouwen);

Operator : " Parc Naturel des Plaines de l'Escaut ";

Basisallocatie : 40.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 219.422,10 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0021 I;

Titel : REDUGAZ;

Operator : FPMs;

Basisallocatie : 40.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 43.582,50 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0056 I;

Titel : CARTORA;

Operator : CRA-W;

Basisallocatie : 40.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 54.423,75 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401TRI 0024 I;

Interreg IV A - France-Wallonie-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4 : Dynamisering van het gemeenschappelijk beheer van het grondgebied door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van het levenskader;

Maatregel 4.2 : Ontwikkeling van een overlegde methode inzake beheer van stedelijk en landelijk grondgebied;

Titel : P.L.I.C.I.;

Operator : Stad Doornik;

Basisallocatie : 40.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 10.169,02 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 402FWA 0058 I;

Interreg IV A - France-Wallonie-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.1 : Stimulering en versterking van het potentieel inzake economische groei en grensoverschrijdende innovatie;

Titel : GeDSeT;

Operator : ISSEP;

Basisallocatie : 40.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 162.725,55 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0053 I;

Interreg IV A - Grande Région;

Hoofdlijn 1 : De Economie : opvoering en bevordering van de concurrentiekracht van de interregionale economie, ondersteuning van de innovatie en bevordering van de ontwikkeling van de werkgelegenheid;

Maatregel 1.1 : Ondersteuning van de innovatie;

Titel : Samenwerking in bosaangelegenheden;

Operator : UCL;

Basisallocatie : 40.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 31.762,80 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 101GDR 0008 I;

Interreg IV A - Grande Région;

Hoofdlijn 2 : De Ruimte : de levenskwaliteit verbeteren, de aantrekkingskracht van de grondgebieden en de milieubescherming versterken;

Maatregel 2.1 : Ondersteuning van de beleidslijnen inzake ruimtelijke ordening;

Titel : Ontwikkeling van een filière van houtachtige ecotypes voor de duurzame vestiging en de fytoremediatie van de oevers van waterlopen;

Operator : CRA - W;

Basisallocatie : 40.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 95.388,60 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 201WLL 0010 I;

Titel : Ontwikkeling van een filière van houtachtige ecotypes voor de duurzame vestiging en de fytoremediatie van de oevers van waterlopen;

Operator : FUSAGbx;

Basisallocatie : 40.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 25.464,60 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 201WLL 0010 I;

Interreg IV A - Grande Région;

Hoofdlijn 2 : De Ruimte : de levenskwaliteit verbeteren, de aantrekkingskracht van de grondgebieden en de milieubescherming versterken;

Maatregel 2.3 : Geïntegreerde opwaardering en bescherming van het leefmilieu;

Titel : Réseau des Parc naturels de la Grande-Région;

Operator : Natuurpark van de "Haute-Sûre Forêt d'Anlier";

Basisallocatie : 52.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 19.747,71 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 203WLL 0003 I;

Titel : Instandhouding van de waardevolle elementen van het natuurlijk erfgoed van het stroomgebied van de Chiers, in Belgisch en in Frans Lotharingen;

Operator : Natagora;

Basisallocatie : 52.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 26.460,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 203WLL 0013 I;

Titel : Grensoverschrijdende ecologische restauratie van de valleibodems en van de vochtige gebieden herbebost met naaldbomen;

Operator : Parc naturel des Deux Ourthes;

Basisallocatie : 52.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 32.250,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 203WLL 0011 I;

Titel : Grensoverschrijdende ecologische restauratie van de valleibodems en van de vochtige gebieden herbebost met naaldbomen;

Operator : RNOB;

Basisallocatie : 52.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 8.708,77 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 203WLL 0011 I;

Interreg IV A - France-Wallonie-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4 : Dynamisering van het gemeenschappelijk beheer van het grondgebied door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van het levenskader;

Maatregel 4.1 : De natuurlijke hulpbronnen en het levenskader gezamenlijk beheren en opwaarderen met duurzame ontwikkeling als doelstelling;

Titel : "Parc naturel transfrontalier du Hainaut";

Operator : " Parc naturel des Plaines de l'Escaut ";

Basisallocatie : 61.03.02;

Ordonnanceringskredieten : 2.277,90 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0021 I;

Titel : REDUGAZ;

Operator : FPMs;

Basisallocatie : 61.03.02;

Ordonnanceringskredieten : 8.242,50 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0056 I;

Interreg IV A - France-Wallonie-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4 : Dynamisering van het gemeenschappelijk beheer van het grondgebied door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van het levenskader;

Maatregel 4.2 : Ontwikkeling van een overlegde methode inzake beheer van stedelijk en landelijk grondgebied;

Titel : P.L.I.C.I.;

Operator : Stad Doornik;

Basisallocatie : 61.03.02;

Ordonnanceringskredieten : 35.670,60 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 402FWA 0058 I;

Interreg IV A - France-Wallonie-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.1 : Stimulering en versterking van het potentieel inzake economische groei en grensoverschrijdende innovatie;

Titel : GeDSeT;

Operator : ISSEP;

Basisallocatie : 61.03.02;

Ordonnanceringskredieten : 14.730,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0053 I, Besluiten :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 2.464 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 08 van organisatieafdeling 09.

Art. 2.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 3.104 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 02 van organisatieafdeling 15.

Art. 3.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 08 van organisatieafdeling 09, van programma 02 van organisatieafdeling 15 en van programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet en overdrachtsbesluiten G.K. Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 09 43.03.08

2.875

2.875

-

+ 2.464

2.875

5.339

OA 15 33.06.02

0

0

-

+ 1.884

0

1.884

OA 15 40.01.02

0

0

-

+ 698

0

698

OA 15 52.01.02

0

0

-

+ 88

0

88

OA 15 61.03.02

0

0

-

+ 434

0

434

OA 32 01.01.01

167.868

23.802

-

- 5.568

167.868

18.234


Art. 4.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 15 juli 2009.

R. DEMOTTE B. LUTGEN

^