Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 oktober 2022
gepubliceerd op 22 december 2022

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2020 tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022042428
pub.
22/12/2022
prom.
14/10/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 OKTOBER 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020031077 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur sluiten tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, de artikelen 3, 4, 20 en 21;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014029539 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hervorming van de mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van "Wallonie-Bruxelles International" sluiten; tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 juni 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020031077 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur sluiten tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur;

Overwegende de aanwijzing door de politieke partijen van tweetal vertegenwoordigers met een hoge mate van transversale expertise op het gebied van het cultuurbeleid, met een parlementaire groep die erkend is in het Parlement van de Franse Gemeenschap, overeenkomstig artikel 20, 6 ° van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende dat wegens de ontslagneming van de heer Christian VERBERT op 25 september 2022, het mandaat van plaatsvervangend lid dat oorspronkelijk aan de heer Daniel SOTIAUX werd toegewezen, effectief wordt;

Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 16 juni 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020031077 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur sluiten 2020 tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur, ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur, wordt vervangen als volgt: « Worden benoemd tot lid van de Hoge Raad voor Cultuur voor een periode van vijf jaar:

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

1) Als deskundige(n)...

a) uit het onderwijswereld

HAJJI Radwan

GOOSSE Bruno

b) die als kunstenaar werkzaam zijn

SCHOOS Benjamin SERRON Dominique (f)

COYETTE Olivier PASTECCHIA Sonia

c) met een grondige kennis van het cultuurbeleid van de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap of een land dat lid is van de Internationale Organisatie van "la Francophonie"

SOTIAUX Daniel


d) wiens profiel een aanvulling vormt op het onder a) tot en met c) bedoelde profiel

BRAHY Rachel

BONNIER Bernadette

2) Als vertegenwoordiger van een ideologische en filosofische strekking

PS

HANIQUE Julie

GIARGERI Patricia

MR

LEGROS Vincent

BENKOSKI Henri

Ecolo

BRATZLAVSKY Carine

BARRET Pascale

PTB

DI LENA Alberto

RIEBERGHE Daniel

cdH

PROVOST Séverine

GERARD Julie


Art.2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 14 oktober 2022.

B. LINARD

^