Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 maart 2023
gepubliceerd op 30 maart 2023

Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en bijlage II bij het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft het doorvoeren van technische correcties

bron
vlaamse overheid
numac
2023030789
pub.
30/03/2023
prom.
14/03/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving


14 MAART 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en bijlage II bij het ministerieel besluit van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004036442 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne sluiten houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft het doorvoeren van technische correcties


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 5.4.1, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014035670 bron vlaamse overheid Decreet houdende de werk- en zorgtrajecten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014036510 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de omgevingsvergunning sluiten; - het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, artikel 2.17.1 en 2.17.2, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021041661 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de elektronische aanbieding van bepaalde fiscale documenten en de aangifte voor fiscale rangschikking van automatische ontspanningstoestellen en tot aanwijzing van de dienst, vermeld in artikel 29bis, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031650 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de overname van de personeelsleden van Eigen Vermogen Flanders Hydraulics door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en tot regeling van de objectieve selectieproef, vermeld in artikel 5bis van het decreet van 31 januari 2003 betreffende de oprichting van een Eigen Vermogen "Flanders Hydraulics" sluiten, en artikel 5.9.2.1bis, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2003 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013, 16 mei 2014 en 27 november 2015.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 15 december 2022. - Er is op 23 januari 2023 bij de Raad van State een aanvraag ingediend voor een advies binnen 30 dagen met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Het advies is niet meegedeeld binnen die termijn.

Daarom wordt artikel 84, § 4, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast.

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME BESLUIT:

Artikel 1.In punt 5.1.1 van bijlage I bij het ministerieel besluit van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004036442 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne sluiten houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 16 juli 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 20/10/2021 numac 2021022049 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de melding van de ingebruikname van een stalsysteem, het systeem P-6.4, de voorwaarden voor luchtzuiveringssystemen en de aanvraagprocedure voor opname in de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen sluiten, wordt in punt 12° de zinsnede "afdeling 3" vervangen door de zinsnede "afdeling 3, 4 en 5".

Art. 2.In punt 5.2.1.1 van bijlage I bij hetzelfde ministerieel besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 16 juli 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 20/10/2021 numac 2021022049 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de melding van de ingebruikname van een stalsysteem, het systeem P-6.4, de voorwaarden voor luchtzuiveringssystemen en de aanvraagprocedure voor opname in de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen sluiten, wordt de zinsnede "afdeling 3" telkens vervangen door de zinsnede "afdeling 3, 4 of 5".

Art. 3.Aan artikel 1.1, 5°, van bijlage II bij hetzelfde ministerieel besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 16 juli 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 20/10/2021 numac 2021022049 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de melding van de ingebruikname van een stalsysteem, het systeem P-6.4, de voorwaarden voor luchtzuiveringssystemen en de aanvraagprocedure voor opname in de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen sluiten, wordt een punt c) toegevoegd, dat luidt als volgt: "c) voor de diersoort rundvee: 1) melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar;2) zoogkoeien ouder dan 2 jaar;3) vrouwelijk jongvee tot 2 jaar;4) vleeskalveren tot 8 maanden;5) vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden; 6) fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar;".

Art. 4.Aan artikel 2.3, eerste lid, 2°, a), van bijlage II bij hetzelfde ministerieel besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 16 juli 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 20/10/2021 numac 2021022049 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de melding van de ingebruikname van een stalsysteem, het systeem P-6.4, de voorwaarden voor luchtzuiveringssystemen en de aanvraagprocedure voor opname in de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen sluiten, wordt een punt 6 toegevoegd, dat luidt als volgt: "6) stalsystemen voor andere diersoorten dan varkens of pluimvee;".

Art. 5.Aan artikel 3.2, § 2, eerste lid, 2°, a), van bijlage II bij hetzelfde ministerieel besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 16 juli 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 20/10/2021 numac 2021022049 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de melding van de ingebruikname van een stalsysteem, het systeem P-6.4, de voorwaarden voor luchtzuiveringssystemen en de aanvraagprocedure voor opname in de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen sluiten, wordt een punt 6 toegevoegd, dat luidt als volgt: "6) stalsystemen voor andere diersoorten dan varkens of pluimvee;".

Art. 6.In artikel 4.2 van bijlage II bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 16 juli 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 20/10/2021 numac 2021022049 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de melding van de ingebruikname van een stalsysteem, het systeem P-6.4, de voorwaarden voor luchtzuiveringssystemen en de aanvraagprocedure voor opname in de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste en derde lid wordt de datum "31 maart 2023" vervangen door de datum "30 juni 2024";2° in het tweede en derde lid wordt de datum "31 maart 2022" vervangen door de datum "30 juni 2023";3° het vierde lid wordt opgeheven.

Art. 7.Aan bijlage II bij hetzelfde besluit wordt een nieuw artikel 4.3 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Tegelijk met de opname in de lijst van de luchtzuiveringssystemen die in de tweede fase positief beoordeeld zijn, worden in bijlage I hoofdstuk 5, afdeling 3, onderafdeling 1, en afdeling 4, onderafdeling 1, en afdeling 5, onderafdeling 1 opgeheven.".

Art. 8.Artikel 5 van het ministerieel besluit van 16 juli 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 20/10/2021 numac 2021022049 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de melding van de ingebruikname van een stalsysteem, het systeem P-6.4, de voorwaarden voor luchtzuiveringssystemen en de aanvraagprocedure voor opname in de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen sluiten tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004036442 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne sluiten houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de melding van de ingebruikname van een stalsysteem, het systeem P-6.4, de voorwaarden voor luchtzuiveringssystemen en de aanvraagprocedure voor opname in de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen treedt in werking op de dag van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 14 maart 2023.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR

^