Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 januari 2022
gepubliceerd op 25 januari 2022

Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen

bron
vlaamse overheid
numac
2022030288
pub.
25/01/2022
prom.
14/01/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


14 JANUARI 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006035066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006035045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen sluiten houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: -het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 2°, a), b) en c); - het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006035066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006035045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen sluiten houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, artikel 18.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 15 december 2021. - Het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid heeft advies gegeven op 16 december 2021, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid op 31 december 2021. - Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat de periode tussen de publicatie van de om te zetten richtlijn en de uiterste omzettingsdatum uitzonderlijk kort is en het belang van de tijdige omzetting van de richtlijn primeert.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECOMOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW BESLUIT:

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de omzetting van uitvoeringsrichtlijn (EU) 2021/2171 van de Commissie van 7 december 2021 tot wijziging van de Richtlijn 66/402/EEG van de Raad wat betreft het gewicht van de partij zaad en van de monsters van Avena nuda.

Art. 2.In bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006035066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006035045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen sluiten houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 21 september 2021, wordt de zinsnede "Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale, xTriticosecale" vervangen door de zinsnede "Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale, xTriticosecale".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2022.

Brussel, 14 januari 2022.

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS

^