Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 februari 2022
gepubliceerd op 14 maart 2022

Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds "Securex Integrity", Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen, belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022201106
pub.
14/03/2022
prom.
14/02/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2022. - Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds "Securex Integrity", Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen, belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren


De Minister van Zelfstandigen, Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, artikel 20, § 7, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, artikel 47bis, § 2, ingevoegd bij koninklijk besluit van 4 oktober 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/10/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005022871 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen sluiten;

Gelet op de aanvraag van het sociaal verzekeringsfonds "Securex Integrity", Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen, van 18 januari 2022 tot erkenning van zijn personeelsleden aangewezen om de kohieren uitvoerbaar te verklaren;

Gelet op de beslissing van 9 december 2021 van de Raad van Bestuur waarbij drie personeelsleden worden aangeduid om de kohieren uitvoerbaar te verklaren, Besluit :

Artikel 1.Worden erkend om de kohieren uitvoerbaar te verklaren, de volgende personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds: - De heer Kristof Benoit; - De heer Bart Van Damme-De Sutter; - Mevrouw Kathy Ongenaet.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 24 augustus 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/08/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021204186 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds "Securex Intégrity", Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren sluiten houdende erkenning van de personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds "Securex Intégrity", Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen, belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 januari 2022.

Brussel, 14 februari 2022 De Minister van Zelfstandigen, D. CLARINVAL

^