Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 maart 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/01/2022 pub. 14/03/2022 numac 2022030600 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende boek 2, titel 3, "Relatievermogensrecht" en boek 4 "Nalatenschappen, schenkingen en testamenten" van het Burgerlijk Wetboek

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022055743 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Mikolajek, Thérèse Elisabeth Mevr. Mikolajek, Thérèse Elisabeth Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 14/03/2022 numac 2021205527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar met 40 jaar loopbaan type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 14/03/2022 numac 2021205529 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar en 33 jaar loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 14/03/2022 numac 2021205417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2021-2022 type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2021034438 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Ontslag van ambtswege Bij koninklijk besluit van 2 december 2021 wordt, met ingang van dezelfde datum, de tuchtstraf van het ontslag van ambtswege opgelegd aan Mevrouw BERNAERT, Evelien Mariëtte, attaché bij de Algemene Administrati type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 14/03/2022 numac 2021205531 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de vaststelling, voor 2023 en 2024, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen vóór 1 juli 2023 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een zwaar beroep of in de bouwsector tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, die een lange loopbaan hebben, of die tewerkgesteld waren in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 155 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 14/03/2022 numac 2021205532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of tewerkgesteld werden in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen of een lange loopbaan hebben, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 153 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 14/03/2022 numac 2021205530 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar en 35 jaar loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 10/01/2022 pub. 14/03/2022 numac 2021205962 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 10/01/2022 pub. 14/03/2022 numac 2021205964 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2021 betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 05/03/2022 pub. 14/03/2022 numac 2022020475 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022030479 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 14 januari 2022, wordt de heer Walter VERBOVEN, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ont Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022030544 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 19 januari 2022, is machtiging verleend aan mevrouw Gamra, Malak, geboren te Brussel op 21 oktober 2001, wonende te Dilbeek, wordt machtiging verleend om haar naam te vervangen door die Bij koninklijk besluit van 19 januari 2022, is machtiging verleend aan de heer Schmitz, Davud, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022030682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 december 2021, wordt mevrouw Céline DELARUE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in ee Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022030675 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Opname van hulpofficieren als beroepsofficieren van niveau A en van niveau B Bij koninklijk besluit nr. 3820 van 14 januari 2022: Worden de hulpofficieren van wie de namen volgen, op 21 oktober 2021 met hun graad en hu Kapitein-commandant vlieger R. Van Assel. Voor verdere bevordering wordt hij na kapitein- commandan(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022031008 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 16 februari 2022, wordt de heer Joost VANDER AUWERA, rijksambtenaar bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in de klasse SW3 met de titel van eerstaanwezend werkleider, eer De heer Joost VANDER AUWERA mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel va(...) type koninklijk besluit prom. 24/02/2022 pub. 14/03/2022 numac 2022201435 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het financieringsbedrag voor het jaar 2021 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/02/2022 pub. 14/03/2022 numac 2022031119 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "D. Urologie en nefrologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022200926 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 25 november 2021 wordt de beraadslaging van 18 oktober 2021 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Moeskroen voor de boekjaren 2022 tot 2025 een jaarlijkse belasting op verouderde type ministerieel besluit prom. 14/02/2022 pub. 14/03/2022 numac 2022201101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 14/02/2022 pub. 14/03/2022 numac 2022201106 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds "Securex Integrity", Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen, belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren

arrest

type arrest prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2021205921 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 177/2021 van 9 december 2021 Rolnummers 7277, 7279, 7280, 7289, 7291 en 7296 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 7 mei 2019 « tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de ka Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, en de rechters(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022031201 bron brussels hoofdstedelijk gewest Raad van State. - Vernietiging 19 NOVEMBER 2014 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de retributies die geïnd worden als tegenprestatie voor diensten gel(...) Bij arrest nr. 237.527 van 1ste maart 2017 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, l(...)

arrest

type arrest prom. 09/03/2022 pub. 14/03/2022 numac 2022040071 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Besluit van de directeur-generaal rekrutering en ontwikkeling van de federale overheidsdienst beleid en ondersteuning tot vaststelling van de lijst met **** type arrest prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022201059 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 149/2021 van 21 oktober 2021 Rolnummer 7488 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2, § 1, eerste lid, 8°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16° en 31°, en tweede lid, en artikel 5 van het decreet van het Vlaamse Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, de rechters J.(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022201368 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 252.979 van 14 februari 2022, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 februari 2022, heeft de Raad van State de volgende preju « Schendt artikel 2.3 van de wet van 13 mei 2020 ' tot schorsing van bepaalde verval- en procedurel(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022201369 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 15 februari 2022, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 februari 2022, heeft het Arbeidshof te Luik, afdeling Luik, de volge « 1) Schendt, in de interpretatie volgens welke artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 (...)

beschikking

type beschikking prom. 27/01/2022 pub. 14/03/2022 numac 2022030535 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling type beschikking prom. 10/02/2022 pub. 14/03/2022 numac 2022030852 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot opheffing van de ordonnantie van 21 december 2018 tot invoering van een huisvestingstoelage in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 10/02/2022 pub. 14/03/2022 numac 2022030850 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode type beschikking prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022031204 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij beschikking van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel van 10 februari 2022, is het mandaat van ondervoorzitter van mevr. Bernard P., hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 23 mei 2022. Bij besch Bij beschikking van het hof van beroep te Antwerpen van 17 februari 2022, is het adjunct-mandaa(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022201049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 10 februari 2022 werd de heer HERREMANS Willy, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mev Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 17 mei 2022 tot en met 16 mei 2023. type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022201040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 10 februari 2022 werd de heer JESPERS Marcus, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 19 mei 2022 tot en met 18 mei 2023.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2021 pub. 14/03/2022 numac 2022030493 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBG2AJ-PR basisallocatie 1CB039 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2021 pub. 14/03/2022 numac 2022030719 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van bijkomend uitstel aan de sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de minimale schaalgrootte type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2021 pub. 14/03/2022 numac 2022030720 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van bijkomend uitstel aan de sociale huisvestingsmaatschappij Tieltse Bouwmaatschappij, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de minimale schaalgrootte type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2022 pub. 14/03/2022 numac 2022040497 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de procedure tot goedkeuring van zorgstrategische plannen

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022201170 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Productveiligheid Drukapparatuur (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG22045 Solliciteren kan tot 28/03/2022 via www.selor.be De ge(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022201341 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Controleurs - Certificeerders (niveau B) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectie-nummer : ANG22126 Solliciteren kan tot 28/03/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022201266 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Junior functioneel analisten (niveau A1) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG22012 Solliciteren kan tot en met 28/03/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022030387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 17/12/2021 wordt de vergunning voor het exp Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: Toezicht op e(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022030477 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2022, 1ste uitgave, op bladzijde 3213, betreffende het bevorderingsbesluit van de heer Frank VANVUCHELEN, moet als volgt gelezen worden: "Bij koninklijk besluit van 9 dece

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022031132 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Communicatie (niveau A1) voor de Federale Diensten van de Gouverneur van provincie Antwerpen - FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG22115 Solliciteren kan tot 21/03/2022 via ww(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure, ...) k(...)

erratum

type erratum prom. 08/03/2022 pub. 14/03/2022 numac 2022031172 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van een beheerder **** dossiers voor de **** . - Erratum type erratum prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022201425 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Fiscaal Specialisten (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG22097. - Erratum Deze vergelijkende selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 2 maart 2022. De(...) Solliciteren kan tot en met 21/03/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022030480 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 januari 2022, wordt mevrouw Sara VANSTEENKISTE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Ned Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022030481 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 januari 2022, wordt mevrouw Evi WERKERS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederlands Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022031000 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 15 februari 2022, wordt de heer Wouter BRUYNEEL, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van Bij koninklijk besluit van 6 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 15 februari 202(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022031001 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 15 februari 2022, wordt mevrouw Sophie HOUET, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022031005 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 15 februari 2022, wordt de heer John BOULANGIER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van Bij koninklijk besluit van 6 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 15 februari 202(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022031004 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 15 februari 2022, wordt de heer Rudy DELMAL, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de V Bij koninklijk besluit van 8 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 15 februari 202(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022031003 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 15 februari 2022, wordt de heer Abdelkarim BAKKALI, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing v Bij koninklijk besluit van 8 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 15 februari 202(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022031002 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 15 februari 2022, wordt de heer Aurélien E.T.R. THISSEN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij besliss Bij koninklijk besluit van 8 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 15 februari 202(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022031006 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 15 februari 2022, wordt de heer Bart L.F.M. DEHAIRS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing Bij koninklijk besluit van 6 februari 2022, dat uitwerking heeft met ingang van 15 februari 202(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022040448 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 februari 2022, wordt de heer Mathieu BAUDOUR benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022020449 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats medewerker wordt vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Het maximum aantal deelnemers aan de bijkomende proef wordt beperkt tot 30 Medewerker administratieve ondersteuning bij het parket Bergen : 1. Toelichting: Attesten

document

type document prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022031109 bron federale overheidsdienst financien Vergelijkende selectie van een Executive secretary Het Federaal Agentschap van de Schuld werft een Executive secretary aan met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De vereisten voor toelating en diploma's zijn als volgt : (...) - Beschikken over 4 jaar relevante ervaring als secretaris/secretaresse of Management Assistant. type document prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022201378 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Directie Talent Acquisition Vergelijkende selectie van Franstalige Inspectiedeskundige kunstwerken (niveau A1) voor Gewestelijke Overeidsdienst Brussel. - Selectienummer : Req45 Solliciteren kan tot en met 28/03/2022 via www.talent.brus(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022201377 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Directie Talent Acquisition Vergelijkende selectie van Franstalige Coördinatoren van bouwprojectleiders (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussels. - Selectienummer : Req46 Solliciteren kan tot en met 28/03/2022 via www.tale(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022201450 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Vertalers / Tolks (niveau A2) voor de FOD Financien. - Selectienummer: AFG21175 Deze selectie werd afgesloten op 07/01/2022. Er is 1 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022201436 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Tandartsen - Sociaal Inspecteurs (niveau A2) voor RIZIV. - Selectienummer : ANG22038 Deze selectie werd afgesloten op 08/03/2022. Er zijn 0 laureaten. type document prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022201457 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Facility Managers voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG22088 Solliciteren kan tot 28/03/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/03/2022 numac 2022201469 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Itil process managers (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG21258 Deze selectie werd afgesloten op 02/03/2022. Er zijn geen ges(...)
^