Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 september 2016
gepubliceerd op 19 september 2016

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2016024181
pub.
19/09/2016
prom.
13/09/2016
ELI
eli/besluit/2016/09/13/2016024181/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 SEPTEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014018175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten sluiten tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 88, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/1983 pub. 26/11/2018 numac 2018014763 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie sluiten tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen, artikel 3, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014018175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten sluiten tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten;

Gelet op de adviezen van de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen, gegeven op 25 juni 2015 en 15 oktober 2015;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 23 juni 2016;

Gelet op advies nr. 59.821 van de Raad van State, gegeven op 25 augustus 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Het opschrift van de Nederlandse versie van het ministerieel besluit van 23 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014018175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten sluiten tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten, gewijzigd bij het besluit van 23 mei 2016, wordt vervangen als volgt: "ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen" vervangen door de woorden "de gecoördineerde wet van 10 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen".

Art. 3.In artikel 3 van de Nederlandse versie van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het woord "geneesheer" vervangen door het woord "arts";2° in paragraaf 2 worden de woorden "Hoge raad voor Geneesheren-specialisten en Huisartsen" vervangen door de woorden "Hoge Raad voor Artsen-specialisten en Huisartsen".

Art. 4.In artikel 6 van de Nederlandse versie van hetzelfde besluit wordt in het derde lid het woord "arbeidsgeneesheer" vervangen door het woord "arbeidsarts".

Art. 5.In artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit wordt tussen het derde lid en het vierde lid een lid ingevoegd, luidende: "De coördinerend stagemeester ziet er op toe dat periodiek in voldoende mate de eindtermen worden gehaald en geëvalueerd in het kader van een toenemende autonomie van de kandidaat, met voldoende aandacht voor de transitiefases."

Art. 6.In artikel 10 van het hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° voor het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "In afwijking van artikel 1 van dit besluit is dit artikel niet van toepassing op de erkenning van arts-specialisten voor alle titels van niveau 3."; 2° in het tweede lid, dat het derde lid wordt, wordt een zin toegevoegd, luidende: "De duurtijd van de stage die in toepassing van artikel 11 van dit besluit wordt verricht, alsook van de stage die in toepassing van artikel 14 van dit besluit door een wetenschappelijke studie wordt vervangen, wordt hierbij niet in rekening gebracht."

Art. 7.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° voor de eerste paragraaf wordt een paragraaf ingevoegd, luidende: "In afwijking van artikel 1 van dit besluit is dit artikel niet van toepassing op de erkenning van arts-specialisten voor alle titels van niveau 3."; 2° de woorden "het buitenland" worden telkens vervangen door de woorden "een andere lidstaat van de Europese Unie, in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die geen lid is van de Europese Unie, of in een Staat waarmee de Europese Unie en haar lidstaten een associatieovereenkomst afgesloten hebben die in werking is getreden en die bepaalt dat, in het kader van de toegang tot en de uitoefening van een beroepsactiviteit, hun onderdanen niet gediscrimineerd mogen worden op grond van hun nationaliteit, ".

Art. 8.In hoofdstuk 2, afdeling 1, onderafdeling 2, van hetzelfde besluit wordt een artikel 11/1 ingevoegd, luidende: " § 1. Bij de evaluatie, zoals bedoeld in artikel 19 van dit besluit, mag rekening worden gehouden met een stage van maximaal een jaar die de kandidaat-specialist verricht in een derde land, niet bedoeld in artikel 11 van dit besluit. § 2. De kandidaat-specialist kan een gedeelte van zijn stage in een derde land verrichten op voorwaarde dat : 1° de persoon of de structuur die ervoor verantwoordelijk is de kandidaat-specialist te superviseren, erkend is conform de nationale wetgeving van het gastland voor de opleiding van de kandidaat-specialisten;2° een overeenkomst wordt afgesloten tussen de coördinerende stagemeester, de kandidaat-specialist en de persoon of de structuur die ervoor verantwoordelijk is de kandidaat-specialist te superviseren in het gastland .In de overeenkomst worden minstens de modaliteiten van de stage, de billijke vergoeding, de eindtermen van de stage evenals de modaliteiten op basis waarvan de kandidaat-specialist de voordelen van een beroepsverzekering geniet, vastgesteld; § 3. De persoon of de structuur die ervoor verantwoordelijk is de kandidaat-specialist te superviseren in het gastland wordt genotificeerd bij de FOD Volksgezondheid en wordt geregistreerd op een lijst die wordt bijgehouden door bovenvermelde overheidsdienst.".

Art. 9.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de eerste paragraaf worden de woorden "één jaar" vervangen door de woorden " zes maanden". 2° in de derde paragraaf wordt een lid toegevoegd, luidende: "Bij deze notificatie worden garanties gegeven voor het kwaliteitssysteem, het aantal opgeleide personen, het toezicht en het organogram dat dit documenteert, de evaluatie, de continuïteit van de zorg en gebeurlijk ook de wachtdiensten."

Art. 10.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "specifieke" wordt telkens opgeheven;2° in de Franse tekst wordt het woord "specifiques" vervangen door het woord "relative".

Art. 11.In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "die maximaal twee jaar van de duurtijd van de totale opleiding kan vervangen" opgeheven;2° tussen het eerste en het tweede lid worden twee leden ingevoegd, luidende: "Maximaal de helft van de duurtijd van de in het eerste lid bedoelde wetenschappelijke studie wordt voor de stage in aanmerking genomen. De in het eerste lid bedoelde wetenschappelijke studie kan maximaal twee jaar van de duurtijd van de totale stage vervangen.".

Art. 12.In artikel 15 van hetzelfde besluit wordt in het eerste lid het woord "coördinerend" opgeheven.

Art. 13.In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen paragraaf 1 en paragraaf 2 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende: "De kandidaat-specialist moet zijn medische werkzaamheden beperken tot de opleidingstaken." 2° in paragraaf 3, die paragraaf 4 wordt, wordt het eerste lid vervangen als volgt: "Onverminderd artikel 36 van dit besluit neemt de kandidaat-specialist deel aan de opvang en de behandeling van de spoedgevallen in zijn eigen en de aanverwante specialismen, onder de supervisie van het diensthoofd spoedgevallen en volgens het niveau van zijn opleiding.Het diensthoofd spoedgevallen beschikt daartoe over een organogram met de bevoegde artsen die de supervisie te allen tijde kunnen garanderen.".

Art. 14.In artikel 19 van hetzelfde besluit worden in het tweede lid onder 3° de woorden "en interdisciplinaire samenwerking" toegevoegd.

Art. 15.In artikel 20 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid aangevuld met de woorden " in een gezaghebbend medisch tijdschrift".

Art. 16.In artikel 23 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen het eerste lid en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "De stagemeester volgt jaarlijks vorming, met inbegrip van vorming in de evaluatie van kandidaten.Deze vorming kan door wetenschappelijke verenigingen, door beroepsverenigingen en/of door universitaire instellingen worden georganiseerd."; 2° het derde lid, dat het vierde lid wordt, wordt vervangen als volgt: "Hij publiceert, ten minste één maal per periode van vijf jaar, een door peers gevalideerde wetenschappelijke publicatie met betrekking tot zijn specialisme in een gezaghebbend medisch tijdschrift.Hij kan aantonen als auteur te hebben bijgedragen aan deze publicatie.".

Art. 17.In artikel 24 van hetzelfde besluit worden de woorden "acht jaar" vervangen door de woorden "vijf jaar".

Art. 18.In hoofdstuk 3, van hetzelfde besluit wordt een artikel 24/1 ingevoegd, luidende: "De stagemeester beschikt over een stageteam van artsen die sedert tenminste drie jaar erkend zijn in hetzelfde specialisme die instaan voor de begeleiding van een of meerdere kandidaten.".

Art. 19.In artikel 36 van hetzelfde besluit worden in de eerste paragraaf, eerste lid, de woorden "met een erkenning van ten minste vijf jaar in het specialisme en met een gedurende die periode ononderbroken en actieve beoefening van het specialisme" vervangen door de woorden "met een erkenning in het specialisme".

Art. 20.In artikel 38 van hetzelfde besluit wordt het derde lid opgeheven.

Art. 21.In artikel 44 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid ingevoegd, luidende: "In afwijking van het eerste lid, 5°, dient een psychiatrisch ziekenhuis niet te beschikken over een erkend laboratorium voor klinische biologie, maar er slechts een beroep te kunnen op doen.".

Art. 22.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2016.

Brussel, 13 september 2016.

Mevr. M. DE BLOCK

^