Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 oktober 1998
gepubliceerd op 23 oktober 1998

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 houdende algemene, per categorie van instellingen, verleende vergunning voor het bijhouden van rekeningen van gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

bron
ministerie van financien
numac
1998003443
pub.
23/10/1998
prom.
13/10/1998
ELI
eli/besluit/1998/10/13/1998003443/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 OKTOBER 1998. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 houdende algemene, per categorie van instellingen, verleende vergunning voor het bijhouden van rekeningen van gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, laatst gewijzigd bij de wet van 15 juli 1998 tot wijziging van sommige wettelijke bepalingen inzake financiële instrumenten en effectenclearingstelsels, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de staatsschuld, inzonderheid op de artikelen 36 en 38 tot 40;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 januari 1991 houdende algemene, per categorie van instellingen, verleende vergunning voor het bijhouden van rekeningen van gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld, gewijzigd bij de besluiten van 22 november 1991, 2 augustus 1994 en 2 april 1996, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat artikel 3, tweede lid, van de voormelde wet van 2 januari 1991, zoals gewijzigd bij de voormelde wet van 15 juli 1998, de Minister van Financiën belast om onder de instellingen die gedematerialiseerde effecten bijhouden deze aan te duiden die rekeningen bijhouden in verband met het beheer van een internationaal effectenclearingstelsel; dat het koninklijk besluit van 1 oktober 1998 betreffende het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten bij internationale effectenclearingstelsels, zodra het bekendgemaakt wordt in het Belgisch Staatsblad, de instellingen die rekeningen bijhouden toelaat om gedematerialiseerde effecten aan te houden bij één of meerdere internationale effectenclearingstelsels en dit tegen de voorwaarden die hij bepaalt; dat het bijgevolg aangewezen is om onverwijld de internationale effectenclearingstelsels in de zin van artikel 4, lid 3, van de voormelde wet van 2 januari 1991 aan te duiden;

Overwegende dat het voormelde koninklijk besluit van 1 oktober 1998 met name de instellingen die rekeningen bijhouden, gevestigd in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, toelaat gedematerialiseerde effecten voor eigen rekening aan te houden bij één of meerdere effectenclearingstelsels; dat het bijgevolg aangewezen is om onverwijld het verbod op te heffen voor deze stelsels om gedematerialiseerde effecten aan te houden namens deelnemers gevestigd of gedomicilieerd in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, 3°, van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 houdende algemene, per categorie van instellingen, verleende vergunning voor het bijhouden van rekeningen van gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld, wordt vervangen door de volgende bepaling : « 3° de volgende instellingen : a) Morgan Guaranty Trust Company of New York, vestiging te Brussel, in haar hoedanigheid van beheerder van het stelsel Euroclear;b) CEDEL Bank te Luxemburg, in haar hoedanigheid van beheerder van het stelsel CEDEL (Centrale de Livraison de valeurs mobilières).»

Art. 2.Artikel 3, lid 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 augustus 1994, wordt opgeheven.

Art. 3.Een artikel 3bis, luidend als volgt, wordt in hetzelfde besluit ingevoegd : «

Art. 3bis.De instellingen bedoeld in artikel 1, 3°, van dit besluit worden aangesteld als internationale effectenclearingstelsels in de zin van artikel 4, lid 3, van de voormelde wet van 2 januari 1991. »

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 13 oktober 1998.

J.-J. VISEUR

^