Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 mei 2016
gepubliceerd op 31 mei 2016

Ministerieel besluit waarbij aan rijksambtenaren behorende tot de Federale Overheidsdienst Financiën, een bezoldigd verlof gelijkgesteld met dienstactiviteit

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2016003177
pub.
31/05/2016
prom.
13/05/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MEI 2016. - Ministerieel besluit waarbij aan rijksambtenaren behorende tot de Federale Overheidsdienst Financiën, een bezoldigd verlof gelijkgesteld met dienstactiviteit


De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 november 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen sluiten betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 2014, de artikelen 104 en 105;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 september 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/09/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029645 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de administrateur van de « Université de Mons » type ministerieel besluit prom. 25/09/2014 pub. 24/10/2014 numac 2014036728 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2013 houdende vaststelling van de vergoeding van de controlelaboratoria, controleartsen en chaperons, wat betreft de vergoeding van de controlelaboratoria type ministerieel besluit prom. 25/09/2014 pub. 09/12/2014 numac 2014029763 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers sluiten waarbij aan rijksambtenaren behorende tot de Federale Overheidsdienst Financiën, een bezoldigd verlof gelijkgesteld met dienstactiviteit wordt verleend voor de periode van 1 oktober 2014 tot 30 september 2016 voor het vervullen van een opdracht bij het Rentenfonds voor het beheer van de federale Staatsschuld;

Overwegende dat het past deze rijksambtenaren met bezoldigd verlof te behouden om hun opdracht bij het Rentenfonds voor het beheer van de federale Staatsschuld verder te vervullen, Besluit :

Artikel 1.Aan de hiernavolgende ambtenaren van de Algemene Administratie van de Thesaurie, wordt een vrijstelling van dienst van 2 jaar toegestaan, met ingang van 1 oktober 2016, om hen toe te laten hun opdracht bij het Rentenfonds voor het beheer van de federale Staatsschuld verder te vervullen in hun respectievelijke functies vermeld in kolom 3.

Naam, voornaam Nom, Prénom

Graad Grade

Functie bij het Rentenfonds voor het beheer van de federale Staatsschuld Fonction auprès du Fonds des Rentes pour la gestion de la dette de l'Etat fédéral

ADRIAENSENS, Gert

Financieel en administratief deskundige

Relationship Manager PDs Derivatives & Fixed income Dealer

ANDRIESSENS, Els

Adviseur

Expert Systems

DALLE, Dominique

Expert financier et administratif

Expert back-office

DEBERGH, Bruno

Adviseur van de Thesaurie

Deputy Director Strategy and Risk Management

DE HERTOG, Daniël

Financieel deskundige

Expert Marketing & Communication

DELETRAIN, Didier

Conseiller

Expert Marketing & Communication

DE SMEDT, Stephaan

Adviseur

Deputy Director Front-Office

GEELS, Thérèse

Conseiller

Deputy Director Systems

GILIS, Joannes

Adviseur

Short Term Treasury Dealer

GREGOIRE, Thibaut

Attaché

Expert Risk Management

HUBERT, Philippe

Expert financier et administratif

Expert Systems

LEGRAIN, Claude

Conseiller

Senior Budget Expert

LEGROS, François

Expert financier et administratif

Expert Back-Office

LEPOUTRE, Philippe

Conseiller

Deputy Director Back-Office

MOENS, Steve

Adviseur

Assistant Deputy Director Back-Office

OVERMEIRE, Filip

Financieel en administratief deskundige

Expert Systems

STERCKX, Marc

Attaché

Expert Systems

THEYS, Stefan

Adviseur

Deputy Director Investor Relations and Product Development

VAN DE KERKHOVE Ann M. Adviseur

Expert Risk Management

VAN DEN DRIESSCHE, Louis

Financieel deskundige

Expert Back-Office

VANGOIDSENHOVEN, Jan

Adviseur

Expert Marketing & Communication

VAN SYNGHEL, Guy

Financieel deskundige

Money Market Dealer

WAUTERS, Jos

Financieel en administratief deskundige

Expert Back-Office

YANS, Ghislain

Expert financier et administratif

Expert Back-Office


Aan de heer Ponchau Charles, stagiair bij de Algemene Administratie van de Thesaurie, wordt een vrijstelling van dienst toegestaan vanaf het moment van zijn benoeming als statutair ambtenaar in de graad van Attaché bij Financiën tot 30 september 2018 om hem toe te laten zijn opdracht bij het Rentefonds voor het beheer van de federale Staatsschuld verder te vervullen in de functie van expert communication.

Art. 2.De bovenvermelde ambtenaren zijn met bezoldigd verlof tijdens de periode van 1 oktober 2016 tot 30 september 2018.

Dit verlof wordt voor het overige gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.

Art. 3.Dit besluit zal aan de belanghebbenden worden medegedeeld.

Brussel, 13 mei 2016.

J. VANOVERTVELDT I

^