Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 december 2019
gepubliceerd op 06 januari 2020

Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 waarbij wordt besloten tot de landinrichting "Edingen" over te gaan

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019206113
pub.
06/01/2020
prom.
13/12/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016200070 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij wordt besloten tot de landinrichting "Edingen" over te gaan sluiten waarbij wordt besloten tot de landinrichting "Edingen" over te gaan


De Minister van Landelijke Aangelegenheden, Gelet op het Waals Landbouwwetboek, artikel D.269, gewijzigd bij het programmadecreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018204997 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 08/10/2018 numac 2018070047 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstelling, vorming, economie, industrie, onderzoek, innovatie, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie, klimaat, luchthavenbeleid, toerisme, landbouw, natuur, bossen, plaatselijke besturen en huisvesting sluiten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203900 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de landinrichting van de landeigendommen sluiten betreffende de landinrichting van de landeigendommen, artikel 2 en artikelen 3 en 4, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016200070 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij wordt besloten tot de landinrichting "Edingen" over te gaan sluiten waarbij wordt besloten tot de landinrichting « Edingen » over te gaan;

Gelet op het voorstel van het Provinciecollege van de Provincie Henegouwen van 30 augustus 2019;

Gelet op het voorstel van het Producentencollege van 13 september 2019;

Gelet op het voorstel van 13 november 2019 van het Departement Natuur en Bossen van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu;

Overwegende dat de gewone en plaatsvervangende voorzitters van het Comité voor landinrichting belast met de uitvoering van de landinrichting « Edingen » vervangen moeten worden;

Overwegende dat de voornaam van één van de twee gewone leden van het Comité voor landinrichting belast met de uitvoering van de landinrichting " Edingen " dat het Producentencollege vertegenwoordigt, onjuist is;

Overwegende dat één van de twee gewone leden van het Comité voor landinrichting belast met de uitvoering van de landinrichting « Edingen » dat het Producentencollege vertegenwoordigt, vervangen moet worden;

Overwegende dat het plaatsvervangende lid van het Comité voor landinrichting belast met de uitvoering van de landinrichting " Edingen " bevoegd inzake natuurbehoud, vervangen moet worden;

Overwegende dat het plaatsvervangende lid van het Comité voor landinrichting belast met de uitvoering van de landinrichting « Edingen » dat het Provinciecollege van de Provincie Henegouwen vertegenwoordigt, vervangen moet worden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016200070 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij wordt besloten tot de landinrichting "Edingen" over te gaan sluiten waarbij wordt besloten tot de landinrichting « Edingen » over te gaan, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 15 februari 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt vervangen als volgt: "1° De heer René Chevalier, gekwalificeerd attaché bij Directie Landinrichting van de landeigendommen van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu, wordt benoemd tot gewone Voorzitter;"; 2° in 6° wordt het woord "Firmin" vervangen door het woord "Franck";3° punt 7° wordt vervangen als volgt: "7° de heer Guy Francq wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van het Producentencollege;"; 4° punt 8° wordt als volgt vervangen: « 8° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu, wordt benoemd tot plaatsvervangende Voorzitter;»; 5° punt 10° wordt als volgt vervangen: « 10° de heer Ivan Thienpont, eerste attaché bij het Departement Natuur en Bossen van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud;»; 6° punt 12° wordt als volgt vervangen: « 12° de heer Frédéric Demoor, technisch hoofdbeambte bij het arrondissement Zinnik, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Henegouwen;».

Art. 2.Het artikel 1, 2°, treedt in werking op 17 december 2015.

Namen, 19 december 2019.

C. TELLIER

^