Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 12 februari 2014
gepubliceerd op 28 februari 2014

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011123
pub.
28/02/2014
prom.
12/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker


De Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen, Gelet op de programmawet van 10 februari 1998Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 bron ministerie van middenstand en landbouw Programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap sluiten tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, artikel 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/1993 pub. 18/10/2010 numac 2010000599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor de terugbetaling van de kosten van huisvesting, verblijf en gezondheidszorgen bedoeld in artikel 74/4, §§ 3 en 4, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van de beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker in de kleine en middelgrote handels- en ambachts-ondernemingen, artikel 5, § 2, 3° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007022414 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de examens over de ondernemersvaardigheden sluiten betreffende de examens over de ondernemersvaardigheden, de artikelen 4, § 1, en 6, Besluit :

Artikel 1.Tot leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker worden benoemd: Damien Taillard en José Vanderauwera.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2014.

Brussel, 12 februari 2014.

Mevr. S. LARUELLE

^