Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 11 september 2013
gepubliceerd op 25 september 2013

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Erkenningscommissie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029517
pub.
25/09/2013
prom.
11/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBER 2013. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Erkenningscommissie


De Minister voor Hulpverlening aan de Jeugd, Gelet op het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 46;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 12 november 1991 tot bepaling van de werking van de erkenningscommissie opgericht bij het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd;

Overwegende dat nieuwe werkende en plaatsvervangende leden aangewezen dienen te worden voor een periode van zes jaar;

Gelet op de gekregen kandidaatstellingen, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot werkend en plaatsvervangend lid van de Erkenningscommissie voor een periode van zes jaar :

Mandaatgevende instellingen

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

Artikel 46, § 1, tweede lid, 1°

Erkende diensten voor vervangende voogdij

Anne VAN NIEUWENHUISE

Martine BALBOURG

Artikel 46, § 1, tweede lid, 2°

Raad van beroep

Pierre-André WUSTEFELD


Artikel 46, § 1, tweede lid, 3°

Directeurs voor Hulpverlening aan de Jeugd

Dominique MOREAU

Danièlle LECLERCQ

Artikel 46, § 1, tweede lid, 3°

Directeurs voor Hulpverlening aan de Jeugd

Geneviève ISAAC

Annick DEPAULD

Artikel 46, § 1, tweede lid, 4°

Adviseurs voor Hulpverlening aan de Jeugd

Jean-Marie DELCOMMUNE

Martine COLPAINT

Artikel 46, § 1, tweede lid, 4°

Adviseurs voor Hulpverlening aan de Jeugd

Allal MESBAHI

Aziz HALOUI

Artikel 46, § 1, tweede lid, 5°

Union francophone des magistrats de la jeunesse

Michèle MEGANCK

Pierre-André HALLET

Artikel 46, § 1, tweede lid, 6°

Sociale SAJ -afdeling

Dany MAHIEU

Céline DURIEU

Artikel 46, § 1, tweede lid, 6°

Sociale SPJ -afdeling

Sandrine MAUREL

Anne DUWEZ

Artikel 46, § 1, tweede lid, 7°

Dienst voor gezinsopvang

Marcel GEENEN

Xavier VERSTAPPEN

Artikel 46, § 1, tweede lid, 8°

Niet-residentiële diensten

Anne GHISLAIN

Xavier JANNE

Artikel 46, § 1, tweede lid, 8°

Niet-residentiële diensten

Christiane COPPE

Philippe LESNE

Artikel 46, § 1, tweede lid, 8°

Niet-residentiële diensten

Yves KAYAERT

Carole FASTRE

Artikel 46, § 1, tweede lid, 8°

Niet-residentiële diensten

Christine BOYEN

Olivier HUYBRECHTS

Artikel 46, § 1, tweede lid, 8°

Niet-residentiële diensten

Benoît MOURY

Céline WILLEMYNS

Artikel 46, § 1, tweede lid, 8°

Niet-residentiële diensten

Daniel VANTOMME

Juan NAVARRO

Artikel 46, § 1, tweede lid, 9°

Adoptie-instellingen

Geneviève GILSON

Sabrina MARTIN

Artikel 46, § 1, tweede lid, 10°

Instelling voor de huisvesting voor jongeren

Michel AMAND

Jean-Christophe SCHOREELS

Artikel 46, § 1, tweede lid, 10°

Instelling voor de huisvesting voor jongeren

Monique DESCHAMPS

Odette HANNEUSE

Artikel 46, § 1, tweede lid, 10°

Instelling voor de huisvesting voor jongeren

Robert DETHIER

Thierry VERDEYEN

Artikel 46, § 1, tweede lid, 11°

Organisaties die de werknemers van de privésector vertegenwoordigen

Anne-Marie MALBURNY

Elvis BLERET

Artikel 46, § 1, tweede lid, 11°

Organisaties die de werknemers van de privésector vertegenwoordigen

Maria TANSELLA

Denis EYCKMANS

Artikel 46, § 1, tweede lid, 11°

Organisaties die de werknemers van de privésector vertegenwoordigen

Alexandre LIEFOOGHE

Barbara LEDUC

Artikel 46, § 1, tweede lid, 12°

Algemene directie Hulpverlening aan de Jeugd

Michel NOEL

Elise REBUFFAT

Artikel 46, § 1, tweede lid, 12°

Algemene directie Hulpverlening aan de Jeugd

Claude VANWESEMAEL

Nathalie BAUGNET

Artikel 46, § 1, tweede lid, 13°

Vertegenwoordiger van de Minister

Elodie VANDENBROUCKE

Denis VAN DOOSSELAERE


Art. 2.De heer Dominique Moreau wordt tot voorzitter van de Erkenningscommissie benoemd. De heer Claude Vanwesemael wordt met het secretariaat van de Erkenningscommissie belast.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 september 2013.

Brussel, 11 september 2013 Mme E. HUYTEBROECK

^