Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 10 juni 2021
gepubliceerd op 08 juli 2021

Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de indiening en de goedkeuring van de beheersplannen voor grijze patrijs, evenals voor de jaarverslagen voor de uitvoering van deze plannen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021203312
pub.
08/07/2021
prom.
10/06/2021
ELI
eli/besluit/2021/06/10/2021203312/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 JUNI 2021. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de indiening en de goedkeuring van de beheersplannen voor grijze patrijs, evenals voor de jaarverslagen voor de uitvoering van deze plannen


De Minister van Landbouw, Gelet op de jachtwet van 28 februari 1882, artikel 1ter, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1994 en gewijzigd bij het decreet van 16 februari 2017;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 mei 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/05/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020021251 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025 vastgelegd worden sluiten waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025 vastgelegd worden, artikel 14;

Gelet op het advies van de Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden, afdeling Jacht, gegeven op 14 april 2021;

Gelet op advies nr. 69.348/4 van de Raad van State, gegeven op 2 juni 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° vijfjarenbesluit : het besluit van de Waalse Regering van 29 mei 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/05/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020021251 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025 vastgelegd worden sluiten waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025 vastgelegd worden;2° raad : jachtraad, erkend overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2014 betreffende de erkennings- en werkingsmodaliteiten van de jachtraden;3° directeur-generaal : de directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu;4° beheersplan : het beheersplan voor grijze patrijs, bedoeld in artikel 12 van het besluit van de Waalse Regering van 29 mei 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/05/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020021251 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025 vastgelegd worden sluiten waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025 vastgelegd worden;5° jaarlijks beheersverslag : verslag over de toepassing van het beheersplan, bedoeld in artikel 13 van het besluit van de Waalse Regering van 29 mei 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/05/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020021251 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025 vastgelegd worden sluiten waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025 vastgelegd worden.

Art. 2.De raad legt zijn beheersplan aan de directeur-generaal ter goedkeuring voor.

Het beheersplan wordt voorafgaandelijk goedgekeurd : 1° ofwel door de algemene vergadering van de raad;2° ofwel door de raad van bestuur, behoorlijk gemandateerd door de algemene vergadering. Het beheersplan wordt ingediend voor aanvang van het eerste jachtjaar waarin het uitgevoerd wordt.

Als het eerste jachtjaar dat onder de uitvoering van het beheersplan valt, het jachtjaar 2021-2022 is, wordt het beheersplan ingediend voor 1 september 2021.

De directeur-generaal meldt ontvangst van het beheersplan.

Art. 3.In het beheersplan worden in vrije tekstvorm volgende gegevens opgenomen : 1° de algemene kenmerken van de raad : oppervlakte van het areaal, aantal jachtgebieden die onder de raad vallen, totaal areaal aan bos- en open veldgebieden voor deze jachtgebieden;2° een algemene omschrijving van de huidige toestand van de grijze patrijs op het niveau van de raad, waarin met name de gegevens opgenomen worden bepaald in de tabel in bijlage, met betrekking op de drie jachtjaren voorafgaand aan het eerste jachtjaar waarin het beheersplan uitgevoerd dient te worden;3° een kaart waarop de beheerseenheden binnen de territoriale ruimte van de Jachtraad afgebakend zijn;4° de lijst met de jachtgebieden die onder de raad vallen, met opgave voor elk jachtgebied van : a) de beheerseenheid waaronder het valt;b) de naam van de houder van het jachtrecht;c) de oppervlakte van het jachtgebied;5° de beheersmaatregelen bedoeld in artikel 12, § 2, 2° tot 7°, van het vijfjarenbesluit voor elke beheerseenheid;6° in het geval van behoud van lossingen, het maximumaantal vogels dat over 100 ha gelost kan worden, in voorkomend geval in functie van verschillende criteria, het type ring dat gebruikt wordt om de geloste vogels te identificeren;7° de bepalingen van het huishoudelijk reglement van de raad waarin sancties worden bepaald bij niet-inachtneming van het beheersplan door de houders van het jachtrecht die raadsleden zijn. Bij het beheersplan wordt het proces-verbaal van het beheersorgaan van de raad waarmee het beheersplan wordt goedgekeurd, gevoegd.

Art. 4.De directeur-generaal beschikt over dertig werkdagen om te beslissen over de aanvraag tot goedkeuring van het beheersplan te rekenen van de datum van ontvangst van het plan.

Bij ontbreken van een beslissing van de directeur-generaal binnen de termijn bedoeld in lid 1 is de machtiging om op grijze patrijs te jagen in de gebieden vallend onder de jachtraad onbestaand.

Art. 5.Tegen jaarlijks 1 juni legt de jachtraad zijn jaarlijks beheersverslag voor het jachtjaar dat op 30 juni eindigt ter goedkeuring aan de directeur-generaal voor.

Het verslag wordt voorafgaandelijk goedgekeurd door : 1° ofwel door de algemene vergadering van de raad;2° ofwel door de raad van bestuur, behoorlijk gemandateerd door de algemene vergadering. Het proces-verbaal van het beheersorgaan van de raad waarin het jaarlijks beheersverslag wordt goedgekeurd, wordt bij het verslag gevoegd.

De directeur-generaal meldt ontvangst van het jaarlijks beheersplan.

Art. 6.In het jaarlijkse beheersverslag worden de gegevens bedoeld in artikel 13, paragraaf 2, 1° tot 6°, van het vijfjarenbesluit wordt op dusdanige wijze opgevat dat de cijfergegevens van het (de) voorgaande jaarlijkse beheersplan (-plannen) worden vermeld, zodat het laatste verslag een algemeen overzicht verschaft inzake de toepassing van het beheersplan.

Het Departement Onderzoek naar het Natuurlijk en Landbouwmilieu verstrekt de raden tegen 1 december 2021 een model van jaarlijks beheersverslag.

Art. 7.De directeur-generaal beschikt over dertig werkdagen om te beslissen over de aanvraag tot goedkeuring van het verslag te rekenen van de datum van ontvangst van het jaarlijks beheersverslag.

Bij ontbreken van een beslissing van de directeur-generaal binnen de termijn bedoeld in lid 1 is de machtiging om op grijze patrijs te jagen in de gebieden vallend onder de jachtraad onbestaand.

Namen, 10 juni 2021 W. BORSUS

BIJLAGE Standaarddocument voor de raad inzake beheer van grijze patrijs

Aantal :


Jachtjaar 20..-20..

Jachtjaar 20..-20..

Jachtjaar 20..-20..

Gebieden met lossingen

Totaal raad (1)


- w.o. BE1 (2)


- w.o. BE2 (2)


- w.o....

Geloste grijze patrijzen

Totaal raad (1)


- w.o. BE1 (2)


- w.o. BE2 (2)


- w.o....

Bij de jacht neergeschoten grijze patrijzen

Totaal raad (1)


- w.o. BE1 (2)


- w.o. BE2 (2)


- w.o....

Bij de jacht neergeschoten of vernietigde vossen

Totaal raad (1)


- w.o. BE1 (2)


- w.o. BE2 (2)


- w.o....

Vernietigde verwilderde katten

Totaal raad (1)


- w.o. BE1 (2)


- w.o. BE2 (2)


- w.o....

Vernietigde steenmarters en bunzingen

Totaal raad (1)


- w.o. BE1 (2)


- w.o. BE2 (2)


- w.o....

Vernietigde zwarte kraaien en eksters

Totaal raad (1)


- w.o. BE1 (2)


- w.o. BE2 (2)


- w.o....


(1) voor de gezamenlijke jachtgebieden vallend onder de raad.(2) voor de gezamenlijke gebieden vallend onder de betrokken beheerseenheid. Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 10 juni 2021 tot vaststelling van de nadere regels voor de indiening en de goedkeuring van de beheersplannen voor grijze patrijs, evenals voor de jaarverslagen voor de uitvoering van deze plannen.

Namen, 10 juni 2021.

De Minister van Landbouw, W. BORSUS

^