Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 10 juni 2007
gepubliceerd op 02 juli 2007

Ministerieel besluit houdende aanduiding van de afgevaardigden van de overheid in de basisoverlegcomités in het gebied van het hoogoverlegcomité dat overeenstemt met sector IV "Economische Zaken"

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2007011348
pub.
02/07/2007
prom.
10/06/2007
ELI
eli/besluit/2007/06/10/2007011348/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2007. - Ministerieel besluit houdende aanduiding van de afgevaardigden van de overheid in de basisoverlegcomités in het gebied van het hoogoverlegcomité dat overeenstemt met sector IV "Economische Zaken"


De Eerste Minister, De Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, De Minister van Middenstand en Landbouw, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 10, § 1, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 42, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 juni 1987 tot aanwijzing van : 1. de leden van de afvaardiging van de overheid;2. de secretaris, voor het basisoverlegcomité voor het Planbureau (BOC PAR 2); Gelet op het ministerieel besluit van 9 december 2003 houdende aanduiding van de afgevaardigden van de overheid in het basisoverlegcomité van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 2007 houdende oprichting van basisoverlegcomités in het gebied van het hoogoverlegcomité dat overeenstemt met sector IV "Economische Zaken", Besluiten :

Artikel 1.Als afgevaardigden van de overheid in het basisoverlegcomité BOC ECO 7, de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, worden aangeduid : - als voorzitter : de voorzitter van het directiecomité van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid; - als lid en plaatsvervangende voorzitter : het hoofd van de stafdienst Personeel en Organisatie van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid; - als leden : 1° de houder van de managementfunctie -1 die de leiding heeft van de Algemene Directie Internationale en Interfederale Coördinatie & Wetenschapsindicatoren van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;2° de houder van de managementfunctie -1 die de leiding heeft van de Algemene Directie Onderzoek en Toepassingen van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;3° het hoofd van de juridische dienst van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid; - als plaatsvervangende leden : de personen die de leden in hun functie vervangen in geval van afwezigheid.

Art. 2.Als afgevaardigden van de overheid in het basisoverlegcomité BOC ECO 8, het Federaal Planbureau, worden aangeduid : - als voorzitter : de commissaris bij het Plan; - als lid en plaatsvervangende voorzitter : de adjunct-commissaris bij het Plan.

Art. 3.Als afgevaardigden van de overheid in het basisoverlegcomité BOC ECO 10, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, worden aangeduid : - als voorzitter : de secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven; - als lid en plaatsvervangende voorzitter : de adjunct-secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven; - als lid : het hoofd van de dienst Personeelswerk en Financiën; - als plaatsvervangend leden : de personen die de leden in hun functie vervangen in geval van afwezigheid.

Art. 4.Als afgevaardigden van de overheid in het basisoverlegcomité BOC ECO 11, het Bureau voor Normalisatie, worden aangeduid : - als voorzitter : de voorzitter van het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie; - als lid en plaatsvervangende voorzitter : de technisch directeur van het Bureau voor Normalisatie; - als lid : de beheerder van het budget bij het Bureau voor Normalisatie; - als plaatsvervangend leden : de personen die de leden in hun functie vervangen in geval van afwezigheid.

Art. 5.Als afgevaardigden van de overheid in het basisoverlegcomité BOC ECO 12, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, worden aangeduid : - als voorzitter : de directeur-generaal van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen; - als lid en plaatsvervangende voorzitter : de adjunct-directeur-generaal van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen; - als leden : 1° de directeur Administratie en Juridische Zaken van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen;2° het hoofd van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk; - als plaatsvervangend leden : de personen die de leden in hun functie vervangen in geval van afwezigheid.

Art. 6.Als afgevaardigden van de overheid in het basisoverlegcomité BOC ECO 13, de diensten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, worden aangeduid : - als voorzitter : de voorzitter van het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas; - als lid en plaatsvervangende voorzitter : de administratief directeur, lid van het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas; - als leden : 1° de office manager van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas;2° de eerstaanwezende juridisch adviseur bij de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas; - als plaatsvervangend leden : de personen die de leden in hun functie vervangen in geval van afwezigheid.

Art. 7.Als afgevaardigden van de overheid in het basisoverlegcomité BOC ECO 14, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, worden aangeduid : - als voorzitter : de secretaris-generaal van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen; - als lid en plaatsvervangende voorzitter : de adjunct-secretaris-generaal van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen; - als lid : de administratief deskundige van de dienst Budget en Personeel bij de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen die de grootste graadanciënniteit heeft; - als plaatsvervangend lid : de adviseur bij de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen die de grootste graadanciënniteit heeft.

Art. 8.Als afgevaardigden van de overheid in het basisoverlegcomité BOC ECO 16, het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, worden aangeduid : - als voorzitter : de directeur-generaal van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau; - als lid en plaatsvervangende voorzitter : de adjunct-directeur-generaal van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau; - als leden : de vier ambtenaren bekleed met de titel van adviseur-generaal of adviseur met de meeste klassenanciënniteit in de klasse A3 of hoger.

Art. 9.Opgeheven worden : 1° het ministerieel besluit van 16 juni 1987 tot aanwijzing van : 1.de leden van de afvaardiging van de overheid; 2. de secretaris, voor het Basisoverlegcomité voor het planbureau (BOC PAR 2);2° het ministerieel besluit van 9 december 2003 houdende aanduiding van de afgevaardigden van de overheid in het basisoverlegcomité van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 10 juni 2007.

De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, M. VERWILGHEN De Minister van Middenstand en Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

^