Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 10 februari 2011
gepubliceerd op 31 maart 2011

Ministerieel besluit tot vastlegging van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen

bron
vlaamse overheid
numac
2011201464
pub.
31/03/2011
prom.
10/02/2011
ELI
eli/besluit/2011/02/10/2011201464/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie


10 FEBRUARI 2011. - Ministerieel besluit tot vastlegging van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen


De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, artikel 20, eerste lid, vervangen bij het decreet van 22 december 1993;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, artikel 5.16.3.3, § 3, 4°, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006;

Gelet op advies nr. 49.079/3 van de Raad van State, gegeven op 11 januari 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen, zoals herschikt bij richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010.

Art. 2.Airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW worden ten minste iedere vijf jaar gekeurd.

Airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van 50 kW of meer worden ten minste iedere drie jaar gekeurd.

Airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van 250 kW of meer worden ten minste iedere twee jaar gekeurd.

Art. 3.Airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW die na de inwerkingtreding van dit artikel worden geïnstalleerd, worden binnen twaalf maanden na de eerste inbedrijfstelling ervan gekeurd.

Art. 4.De keuring omvat een controle van de documentatie, een visuele inspectie van het airconditioningsysteem, een beoordeling van het correcte gebruik van het airconditioningsysteem en het controleren van een aantal werkingsparameters van het airconditioningsysteem.

Airconditioningsystemen worden gekeurd op basis van het rekenblad "Keuring-energieprestatie-airconditioningsystemen", dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Art. 5.Artikel 3 treedt in werking op de eerste dag van de vijfde maand die volgt op de maand waarin het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 10 februari 2011.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

^