Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 08 november 1999
gepubliceerd op 21 januari 2000

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1996 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1999007254
pub.
21/01/2000
prom.
08/11/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 NOVEMBER 1999. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1996 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 8 juni 1976 tot oprichting van het Nationaal Geografisch Instituut gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 234 van 22 december 1983, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 23582 van 6 maart 1985 tot regeling van de organisatie en de werking van het Nationaal Geografisch Instituut en van de vereffening van de subsidies aan dit Instituut, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het ministerieel besluit nr. 74922 van 17 mei 1996 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 10 december 1997, Besluit :

Artikel 1.De heren R. Vanhoecke, directeur-generaal van het Kadaster, en P. Cancelier, auditeur-generaal van Financiën, vertegenwoordigers van de minister van Financiën in het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut, worden respectievelijk op 1 augustus 1998 en 1 oktober 1999 uit hun mandaat als lid van dit comité ontheven.

Art. 2.De heren D. De Brone, directeur-generaal van het Kadaster, van Registratie en Domeinen, en J. Van Hemelrijck, directeur bij het hoofdbestuur van het Kadaster, worden als vertegenwoordigers van de minister van Financiën respectievelijk op 1 mei en 1 oktober 1999 tot lid van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut benoemd.

Zij zullen het mandaat van de heren R. Vanhoecke en P. Cancelier, voornoemd, voltooien.

Art. 3.Dit besluit zal aan de betrokkenen worden genotificeerd en een afschrift ervan zal, tot kennisgeving, aan het Rekenhof worden toegezonden.

Brussel, 8 november 1999.

A. FLAHAUT

^