Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 januari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/01/2000 numac 2000009057 bron ministerie van justitie Examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van maart 2000 Het Min De aanvragen tot inschrijving moeten vóór 15 februari 2000 bij aangetekend schrijven gericht worden(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 21/01/2000 numac 2000053841 bron ministerie van financien Administratie van de ****, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van Van ****, **** **** Van ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, on Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster, de registratie en de dom(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/09/1999 pub. 21/01/2000 numac 1999000719 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 februari 1997 inzake de algemene voedingsmiddelenhygiëne en van de koninklijke besluiten van 22 december 1997 en van 14 juli 1998 tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 28/10/1999 pub. 21/01/2000 numac 1999000808 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 juli 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 1992 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2000 numac 1999007243 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Opnemingen in het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2505 van 21 oktober 1999 : Landmacht Worden de hierna genoemde officieren met hun graad en hun anciënniteit opgenomen in het kader van de **** ****- en lagere officieren Op 1 juli 1999 : Korps van de logistiek **** ****, ****. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2000 numac 1999014264 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Algemene Diensten Nationale Orden Personen vreemd aan het Bestuur Bij koninklijke besluiten van 1 maart 1999 worden navermelde onderscheidingen verleend : 1° Contingent « Verkeerswezen » Leopol(...) Ridder De heer Georges Willy, ondervoorzitter van de Franstalige Raad van Belgische Autobus- en(...) type koninklijk besluit prom. 10/06/1999 pub. 21/01/2000 numac 1999033097 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1984 betreffende het kantonaal examen tot uitkering van het getuigschrift van basisonderwijs type koninklijk besluit prom. 16/12/1999 pub. 21/01/2000 numac 2000000016 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanwijzingen bedoeld in artikel 18, 5°, van de wet van 3 mei 1999 tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie type koninklijk besluit prom. 15/12/1999 pub. 21/01/2000 numac 2000014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot ontbinding van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/11/1999 pub. 21/01/2000 numac 1999002158 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen type ministerieel besluit prom. 08/11/1999 pub. 21/01/2000 numac 1999007254 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1996 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/01/2000 numac 2000027015 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Wegen van het Waalse Gewest Bij ministerieel besluit van 15 juni 1999 worden de parkeerplaats "Risquons-Tout" en aanhorigheden, gelegen op het grondgebied van de stad Moeskroen, bij de gemeentewegen ingedeeld zoals voorgesteld op het p (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/01/2000 numac 2000027014 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke Ordening VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 19 november 1999 wordt het beroep dat op 18 augustus 1995 door mevrouw d'Hooghe werd ingesteld om de afschaffing van het pad nr. 190 te Vloesberg te verkrijgen, niet-ontvankelijk ver (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 21/01/2000 numac 2000021016 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 18 november 1999 in zake het openbaar ministerie tegen M. Haspeslagh en L. Haspeslagh, waarvan de expeditie ter griffie van het Arb « Is artikel 11bis van de Sociale Documentenwet, ingevoegd bij artikel 30 van de Programmawet van 6(...)

decreet

type decreet prom. 09/06/1999 pub. 21/01/2000 numac 1999033105 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende vastlegging van overgangsbepalingen voor het decreet van 23 maart 1992 houdende toekenning van toelagen voor de personeelskosten van de erkende musea, creatieve ateliers, gewestelijke organisaties voor volksopleiding en vormingswerk voor volwassenen alsook van de erkende jeugdorganisaties, jeugdcentra en jeugddiensten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/10/1999 pub. 21/01/2000 numac 1999031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 augustus 1975 houdende het reglement van politie en scheepvaart voor het kanaal van Brussel naar de Rupel en voor de haven van Brussel

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/10/1999 pub. 21/01/2000 numac 1999031479 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 99/26 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning en de subsidiëring van de opleidingscentra voor gezinsbijstand

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/11/1999 pub. 21/01/2000 numac 1999031516 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd om 264 contractuele personeelsleden in dienst te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 11/06/1999 pub. 21/01/2000 numac 1999033096 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 31 december 1991 tot vaststelling van het voorlopig statuut en van de personeelsformatie van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's en tot bepaling van de modaliteiten betreffende de overname van het personeel van de regionale dienst in Eupen van de v.z.w. "Institut francophone de Formation permanente dans les Classes moyennes" type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 17/06/1999 pub. 21/01/2000 numac 1999033098 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/01/2000 pub. 21/01/2000 numac 2000000022 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Vrijstelling van het materieel houden van de ****. - Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het ****. - Wijziging

document

type document prom. 03/06/1999 pub. 21/01/2000 numac 1999033093 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de controle op bepaalde hulp- en aanpassingsmaatregelen genomen ten gunste van gehandicapten type document prom. 15/06/1999 pub. 21/01/2000 numac 1999033101 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 5 juni 1991 tot vastlegging van het bijzonder bestek voor het vervoer van de leerlingen die de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen bezoeken

erratum

type erratum prom. 14/09/1999 pub. 21/01/2000 numac 2000035039 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de bijzondere terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor sommige personeelsleden van het voltijds gewoon secundair onderwijs. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2000 numac 1999022879 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 november 1999, dat in werking treedt op de eerste dag van de maand volgend op die gedurende w Wordt benoemd, voor een termijn van zes jaar, in de hoedanigheid van voorzitter van het Technisch C(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/01/2000 numac 2000011001 bron ministerie van economische zaken Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten Oproep tot kandidaten De Minister van Consumentenzaken richt een oproep tot kandidaten voor de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten die werd opgericht in uitvoering van artikel 11 van De commissie is samengesteld uit : - drie vertegenwoordigers en plaatsvervangers van de beroeps(...)

document

type document prom. -- pub. 21/01/2000 numac 1999024052 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Personeel. - Mobiliteit Bij beslissing nr. 99/114 van 13 september 1999 van het Beheerscomité van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, wordt Mevr. Christine Maene, geboren op 17 Bij beslissing nr. 99/125 van 9 november 1999 van het Beheerscomité van de Hulpkas voor Ziekte-(...) type document prom. -- pub. 21/01/2000 numac 2000009060 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 23 december 1999, heeft de heren Michielsen, L. en Snelders, N., verkozen tot kamervoorzitters.
^