Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 november 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/11/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999000872 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de commissie van advies opgericht bij het koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en -kentekens ten behoeve van de leden van de periodieke pers voor gespecialiseerde informatie type koninklijk besluit prom. 08/11/1999 pub. 26/11/1999 numac 1999022957 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 08/11/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999024027 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Fonds voor Arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 08/11/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999024028 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het centraal bestuur van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 08/11/1999 pub. 07/12/1999 numac 1999024058 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers type koninklijk besluit prom. 08/11/1999 pub. 13/11/1999 numac 1999015265 bron diensten van de eerste minister en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit dat de titel van Prinses van België verleent aan Jonkvrouw Mathilde d'Udekem d'Acoz

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/11/1999 pub. 21/01/2000 numac 1999002158 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen type ministerieel besluit prom. 08/11/1999 pub. 21/01/2000 numac 1999007254 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1996 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 08/11/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999036529 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe sociale woningen in de eigendomssector

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/1999 pub. 01/01/2000 numac 1999029710 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het bedrag van de zitpenning bedoeld bij artikel 69 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 1995 betreffende de organisatie van de Openbare Dienst voor Lectuurvoorziening type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/1999 pub. 01/01/2000 numac 1999029709 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 69 van het besluit van 14 maart 1995 van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de organisatie van de Openbare Dienst voor Lectuurvoorziening type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/1999 pub. 02/03/2000 numac 2000029048 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap over de aanvraag om door de Franse Gemeenschap gewaarborgde leningen aan te gaan in het kader van het meerjarigprogramma voor investeringen van de R.T.B.F.
^