Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 08 februari 2018
gepubliceerd op 19 februari 2018

Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2018030523
pub.
19/02/2018
prom.
08/02/2018
ELI
eli/besluit/2018/02/08/2018030523/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


8 FEBRUARI 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 23 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015035918 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid sluiten houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid


DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW, Gelet op verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad, het laatst gewijzigd bij verordening (EU) nr. 2016/791 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016;

Gelet op verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad, het laatst gewijzigd bij gedelegeerde verordening (EU) 2017/1155 van de Commissie van 15 februari 2017;

Gelet op gedelegeerde verordening (EU) nr. 639/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot wijziging van bijlage X bij die verordening, het laatst gewijzigd bij gedelegeerde verordening (EU) 2017/1155 van de Commissie van 15 februari 2017;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2014 pub. 08/12/2014 numac 2014036845 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid sluiten tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, artikel 8, § 2, derde lid en artikel 27, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015035918 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid sluiten houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 december 2017;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 27 december 2017 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In artikel 6 van het ministerieel besluit van 23 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015035918 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid sluiten houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 april 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/04/2016 pub. 18/05/2016 numac 2016035763 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt: "De landbouwer geeft in de verzamelaanvraag aan of hij activiteiten uitvoert als vermeld in artikel 8 van het besluit van 24 oktober 2014, waardoor hij niet als actieve landbouwer beschouwd wordt."; 2° in het derde lid, 1° en 2° wordt de zinsnede "Hij kan daarvoor onder andere de boekhouding, zijn aanslagbiljet van de personenbelasting of zijn btw-aangifte gebruiken;" opgeheven; 3° er wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Het bewijs om aan te tonen dat men actieve landbouwer is, vermeld in artikel 8, § 1 van het besluit van 24 oktober 2014 en vermeld in het derde en vierde lid, bestaat uit een verklaring die verleend wordt met een door de bevoegde entiteit ter beschikking gesteld formulier.Dat formulier wordt ingevuld door een accountant die is ingeschreven op het tableau van het Instituut van de accountants en belastingconsulenten conform artikel 5, § 1, van de wet van 22 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen sluiten betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Een bewijs van die inschrijving kan steeds opgevraagd worden. Uit de verklaring moet blijken dat de landbouwer voldoet aan het derde lid, 1° of 2°. ".

Art. 2.In artikel 10, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 3 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017010992 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid sluiten, wordt punt 5° opgeheven.

Art. 3.In artikel 18, § 1, derde lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 19 april 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/04/2016 pub. 18/05/2016 numac 2016035763 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid sluiten en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 3 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017010992 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid sluiten, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° wisselingen in het landbouwgebruik van percelen in het kader van de toepassing van groenbedekker als ecologisch aandachtsgebied worden meegedeeld tot 1 november van het jaar in kwestie, met uitzondering van wisselingen in het landbouwgebruik van de percelen in de landbouwstreek `Polders en Duinen', die maar tot 20 augustus van het jaar in kwestie meegedeeld kunnen worden en van wisselingen in het landbouwgebruik van de percelen in de landbouwstreek `de leemstreek', die maar tot 1 oktober van het jaar in kwestie meegedeeld kunnen worden.".

Art. 4.Bijlage 1 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 3 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017010992 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid sluiten, wordt vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5.Bijlage 2 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 3 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017010992 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid sluiten, wordt vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Brussel, 8 februari 2018.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 8 februari 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 23 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015035918 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid sluiten houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 23 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015035918 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid sluiten houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid Bijlage 1. - Agromilieu- en klimaatmaatregelen en andere maatregelen als vermeld in artikel 15 1. Agromilieu- en klimaatmaatregelen en andere maatregelen waarvoor de verzamelaanvraag dient als betalingsaanvraag en in voorkomend geval als verbintenisaanvraag

code

categorie

HOB

hectaresteun omschakeling biologische productiemethode

HVB

hectaresteun voortzetting biologische productiemethode

MOB

mechanische onkruidbestrijding

VLI

vlinderbloemige gewassen

VER

verwarringstechniek bij pitfruitteelt

BOS

bebossing van landbouwgrond - onderhoud en inkomenscompensatie

-

behoud genetische diversiteit runderen

10°

-

behoud genetische diversiteit schapen

11°

BLS

boslandbouwsystemen

12°

-

controlekosten biologische landbouw

13°

VLS

vezelvlas verminderde bemesting

14°

HNP

vezelhennep verminderde bemesting

20°

BW4

beheerovereenkomst waterkwaliteit

25°

HVN

hamstervriendelijke nateelt


2.Agromilieu- en klimaatmaatregelen en andere maatregelen waarvoor de verzamelaanvraag dient als melding van percelen

naam beheerpakket

interne code pakket

voordrukcode VA

ontwikkeling soortenrijk grasland

PDPO3

BB31

BB

instandhouding soortenrijk grasland

PDPO3

BB32

BB

faunabeheer grasland uitgestelde maaidatum

PDPO3

FBG31

FB

faunabeheer grasland beweiden 20 mei

PDPO3

FBG32

FB

faunabeheer grasland standweide 15 juni

PDPO3

FBG33

FB

faunabeheer grasland kuikenweide

PDPO3

FBG34

FB

faunabeheer akkerland voedselgewas

PDPO3

FBA35

FB

aanleg en onderhoud grasstrook

PDPO3

RB31

RB

aanleg en onderhoud strategisch grasland

PDPO3

ER32

ER

10°

aanleg en onderhoud grasstrook 15 juni

PDPO3

RB32

RB

11°

aanleg en onderhoud vluchtstrook 22 juni

PDPO3

RB33

RB

12°

aanleg en onderhoud gemengde grasstrook

PDPO3

RB34

RB

13°

onderhoud gemengde grasstrook

PDPO3

RB35

RB

14°

aanleg en onderhoud gemengde grasstrook plus

PDPO3

RB36

RB

15°

onderhoud gemengde grasstrook plus

PDPO3

RB37

RB

16°

aanleg en onderhoud bloemenstrook

PDPO3

BS38

BS

17°

onderhoud houtkant

PDPO3

KLE34

HKW

18°

omvormingsbeheer houtkant

PDPO3

KLE36

HKW

20°

fosfaatuitmijning akkerland

PDPO3

IHD31

IHD

21°

verminderde bemesting akkerland

PDPO3

IHD32

IHD

22°

verminderde bemesting grasland

PDPO3

IHD33

IHD

47°

aanleg en onderhoud luzernestrook vogelakker

PDPO3

SBP31

SBP

48°

aanleg en onderhoud gemengde grasstrook vogelakker

PDPO3

SBP32

SBP

49°

aanleg en onderhoud luzernestrook hamster

PDPO3

SBP33

SBP


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 8 februari 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 23 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015035918 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid sluiten houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid.

Brussel, 8 februari 2018.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 8 februari 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 23 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015035918 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid sluiten houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 23 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015035918 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid sluiten houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid Bijlage 2. - Voorbereidingsblad voor de verzamelaanvraag als vermeld in artikel 3, tweede lid

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 8 februari 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 23 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015035918 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid sluiten houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid.

Brussel, 8 februari 2018.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

^