Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 08 december 2017
gepubliceerd op 04 januari 2018

Ministerieel besluit tot vaststelling van het premieaanvraagformulier voor de installatie of het herstel van een individueel zuiveringssysteem

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017014407
pub.
04/01/2018
prom.
08/12/2017
ELI
eli/besluit/2017/12/08/2017014407/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het premieaanvraagformulier voor de installatie of het herstel van een individueel zuiveringssysteem


De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, Gelet op boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, artikel D.222/1;

Gelet het reglementair gedeelte van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, inzonderheid op artikel R.403, §§ 1 en 2, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016206424 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, het regelgevende gedeelte van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt en het regelgevend deel van Boek I van het Milieuwetboek, wat betreft de sanering en het openbaar beheer van de autonome sanering sluiten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017030923 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, inzonderheid op artikel 5, 2° ;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/08/2017 pub. 24/08/2017 numac 2017012974 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op de invoering van het openbare beheer van de autonome sanering op 1 januari 2018;

Gelet op het beheerscontract gesloten tussen het Waalse Gewest en de "S.P.G.E.", Besluit :

Artikel 1.Het formulier waarmee de persoon die op eigen kosten een woning uitrust met een individueel zuiveringssysteem, om een premie voor de installatie of het herstel van een individueel zuiveringssysteem kan verzoeken, wordt in de bij dit besluit gevoegde bijlage vermeld.

Dat formulier omvat de twee volgende luiken : 1° het door de aanvrager van de premie ingevulde luik 1 is bedoeld om te bepalen of de woning en de persoon die de kosten betreffende de uitrusting van het individueel zuiveringssysteem heeft gemaakt, de voorwaarden voor de toekenning van een premie vervullen en, in dit geval, de schatting van het bedrag van de premie;2° luik 2 is bestemd voor de vastlegging van het bedrag van de premie. Het formulier ligt ter inzage op de website van de "S.P.G.E." op volgend adres: www.spge.be/gpaa.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Namen, 8 december 2017.

C. DI ANTONIO

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 8 december 2017 tot vaststelling van het premieaanvraagformulier voor de installatie of het herstel van een individueel zuiveringssysteem.

Namen, 8 december 2017.

De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO

^