Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 mei 2020
gepubliceerd op 12 mei 2020

Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 10 oktober 2019 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020041265
pub.
12/05/2020
prom.
07/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 10 oktober 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/10/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019015002 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 10/10/2019 pub. 21/10/2019 numac 2019015003 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling, Gelet op de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, artikel 9bis, § 1, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het opleidingsfonds dienstencheques type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007002105 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007023021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende het opleidingsfonds dienstencheques, artikel 4, gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2019;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 oktober 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/10/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019015002 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 10/10/2019 pub. 21/10/2019 numac 2019015003 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd bij Ministerieel besluit van 13 februari 2020, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, 2° van het Ministerieel besluit van 10 oktober 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/10/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019015002 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 10/10/2019 pub. 21/10/2019 numac 2019015003 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden de woorden "De heer Philippe VANDENABEELE" vervangen door de woorden "De heer Michaël DUFRANE".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 7 mei 2020.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Tewerkstelling, B. CLERFAYT

^