Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 februari 2003
gepubliceerd op 04 april 2003

Ministerieel besluit houdende bepaling van het model van het uittreksel uit het plannenregister

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2003200605
pub.
04/04/2003
prom.
07/02/2003
ELI
eli/besluit/2003/02/07/2003200605/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

7 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit houdende bepaling van het model van het uittreksel uit het plannenregister


De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, inzonderheid op artikelen 93, 95 en 134, § 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18 mei 2001 tot uitvoering van artikel 134, §§ 2 en 3, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2002 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;

Overwegende dat het noodzakelijk is dat de uittreksels van de plannenregisters een minimale uniformiteit hebben, Besluit :

Artikel 1.Het uittreksel uit het plannenregister bevat informatie betreffende plannen en verordeningen die van toepassing zijn op een of meer percelen. De informatie betreft een momentopname en bevat minimaal de plannen en verordeningen zoals die opgenomen zijn in het conform verklaarde plannenregister, aangevuld met de actualisaties.

Het betreft de situatie zoals die was op de dag van behandeling of afgifte van dat uittreksel.

Art. 2.Het uittreksel van de plannen die opgenomen zijn in het conform verklaarde plannenregister bevat, wat de plannen betreft minimaal de naam van het plan zoals het is goedgekeurd, de datum van goedkeuring, de eventuele bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften en wat de verordeningen betreft minimaal de naam van de verordening zoals het is goedgekeurd, de datum van goedkeuring en het beschikkend gedeelte.

Art. 3.Elk uittreksel bevat de volgende vermeldingen : « 1o Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de aanvrager opgegeven perceelsnummers in het plannenregister is opgenomen. Er kan geen garantie gegeven worden dat die informatie volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelsnummers na verloop van tijd gewijzigd zijn; 2o Het feit dat in het plannenregister vermeld is dat een bestemmingsvoorschrift bestaat, betekent niet noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met dat voorschrift of dat alles wat ingetekend is, ook effectief uitgevoerd is; 3o Conform artikel 95 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening is het college van burgemeester en schepenen verantwoordelijk voor de overeenstemming van het plannenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen. »

Art. 4.Indien de gemeente een kopie van (een deel van) de kaart wil meegeven, moet ze vermelden dat het een reproductie betreft zonder juridische waarde. Een (deel van de) kaart wordt afgedrukt of gekopieerd op schaal van het originele plan en op basis van de originele onderlegger (eventueel een recentere versie).

Brussel, 7 februari 2003.

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting,Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN

^