Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 mei 2014
gepubliceerd op 03 juli 2014

Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en subsidiëring van Huizen van het Kind

bron
vlaamse overheid
numac
2014203642
pub.
03/07/2014
prom.
06/05/2014
ELI
eli/besluit/2014/05/06/2014203642/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


6 MEI 2014. - Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en subsidiëring van Huizen van het Kind


De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op het decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014202854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, artikel 11, 16, 81 en 90;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 april 2014.

Besluit: HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° agentschap: het agentschap, Kind en Gezin, vermeld in artikel 3 van het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;2° besluit van 28 maart 2014: het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014202854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning. HOOFDSTUK 2. - Erkenning Afdeling 1. - Erkenningsaanvraag

Art. 2.De erkenningsaanvraag bevat minimaal de volgende gegevens: 1° de identificatie- en contactgegevens van het samenwerkingsverband;2° de identificatie- en contactgegevens van de contactpersoon die het samenwerkingsverband heeft aangesteld;3° het voorstel van werkingsgebied, vermeld in artikel 8, 2°, van het besluit van 28 maart 2014;4° een beschrijving van de wijze waarop voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 8, 3°, a) tot en met c), van het besluit van 28 maart 2014;5° het engagement om binnen twee jaar na de erkenning te voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 8, 4°, van het besluit van 28 maart 2014. Het agentschap stelt voor de erkenningsaanvraag, vermeld in het eerste lid, een sjabloon ter beschikking. Afdeling 2. - Rapportage

Art. 3.De rapportage, vermeld in artikel 11 van het besluit van 28 maart 2014, heeft minstens betrekking op de volgende categorieën van gegevens: 1° het aanbod in het samenwerkingsverband;2° een toelichting over de wijze waarop de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 8, 4°, van het besluit van 28 maart 2014, vervuld worden. HOOFDSTUK 3. - Subsidie Afdeling 1. - Subsidieaanvraag

Art. 4.De subsidieaanvraag bevat minimaal de volgende gegevens: 1° de identificatie- en contactgegevens van het samenwerkingsverband;2° de rechtsvorm van het samenwerkingsverband;3° de identificatie- en contactgegevens van de contactpersoon die het samenwerkingsverband heeft aangesteld;4° in voorkomend geval, de identificatie- en contactgegevens van de vertegenwoordiger die zal optreden als ontvanger van de subsidie;5° het voorstel van werkingsgebied, vermeld in artikel 8, 2°, van het besluit van 28 maart 2014;6° een beschrijving van de wijze waarop voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 8, 3°, a) tot en met c), van het besluit van 28 maart 2014;7° het engagement om binnen twee jaar na de erkenning te voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 14, 4°, van het besluit van 28 maart 2014;8° een beschrijving van de wijze waarop en de mate waarin door het samenwerkingsverband uitvoering gegeven wordt aan artikel 14, 4°, van het besluit van 28 maart 2014. Het agentschap stelt voor de subsidieaanvraag, vermeld in het eerste lid, een sjabloon ter beschikking. Afdeling 2. - Rapportage

Art. 5.De rapportage, vermeld in artikel 16 van het besluit van 28 maart 2014, heeft minstens betrekking op de volgende categorieën van gegevens: 1° het aanbod in het samenwerkingsverband;2° een toelichting over de wijze waarop de subsidievoorwaarden, vermeld in artikel 8, 4°, van het besluit van 28 maart 2014, vervuld worden. HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2014.

Brussel, 6 april 2014.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^