Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 mei 1999
gepubliceerd op 12 mei 1999

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 februari 1993 betreffende de vorm en de kenmerken van de Schatkistbons die worden uitgegeven in het kader van de financiële participatie van de Staat in de internationale instellingen waarvan België lid is

bron
ministerie van financien
numac
1999003176
pub.
12/05/1999
prom.
05/05/1999
ELI
eli/besluit/1999/05/05/1999003176/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

5 MEI 1999. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 februari 1993 betreffende de vorm en de kenmerken van de Schatkistbons die worden uitgegeven in het kader van de financiële participatie van de Staat in de internationale instellingen waarvan België lid is


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium gewijzigd bij de wetten van 22 juli 1991, 28 juli 1992, 6 augustus 1993, 4 april 1995, 18 juni 1996, 15 juli en 30 oktober 1998, inzonderheid op hoofdstuk I;

Gelet op de wet van 15 maart 1985 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tot instelling van het Gemeenschappelijk Fonds voor Grondstoffen, en van de Bijlagen, opgemaakt te Genève op 27 juni 1980, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de staatsschuld, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juli 1991, 10 februari 1993, 30 september en 3 december 1997, 26 november 1998, en van 20 januari 1999;

Gelet op het besluit van de Regent van 5 april 1946 betreffende het Internationaal Muntfonds en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Economische Ontwikkeling, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1965 betreffende de Internationale Ontwikkelingsassociatie, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 1966 betreffende de Aziatische Ontwikkelingsbank, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 augustus 1974 betreffende de betalingsmodaliteiten van de inschrijving van België tot het Afrikaans Ontwikkelingsfonds, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 1975 betreffende de uitvoeringsmaatregelen van Resoluties nrs 67 en 68 goedgekeurd door de Raad van Gouverneurs van de Aziatische Ontwikkelingsbank op 20 november 1973, inzonderheid op artikel 1, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juli 1976 betreffende de betalingsmodaliteiten van de deelneming van België in de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 april 1983 betreffende de betalingsmodaliteiten van de deelneming van België in de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de koninklijke besluiten van 15 mei 1985, 19 augustus 1986, 9 juli 1987, 23 november 1989, 29 november 1989 en 16 mei 1990 betreffende de bijdrage van België aan de werkmiddelen van het Internationaal Fonds voor Agrarische Ontwikkeling;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 mei 1991 betreffende de betalingsmodaliteiten van de deelneming van België in de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 september 1992 tot machtiging van de Minister van Financiën tot het stellen van financiële verrichtingen voortvloeiend uit de toetreding van België tot het Multilaterale Agentschap voor Investeringsgaranties, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 februari 1993 betreffende de vorm en de kenmerken van Schatkistbons die worden uitgegeven in het kader van de financiële participatie van de Staat in de internationale instellingen waarvan België lid is, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 25 juli 1995;

Overwegende dat de bovenvermelde wet van 15 maart 1985 en de voornoemde besluiten de Minister van Financiën machtigen om Schatkistbons uit te geven en bijgevolg om er de vorm en de kenmerken van te bepalen;

Overwegende dat het past om de uitgifte in euro toe te staan van de Schatkistbons die het voorwerp uitmaken van dit besluit, overeenkomstig de bepalingen van artikel 15, § 3, van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro, Besluit :

Artikel 1.§ 1. In artikel 3, 1°, van het ministerieel besluit van 4 februari 1993 betreffende de vorm en de kenmerken van de Schatkistbons die worden uitgegeven in het kader van de financiële participatie van de Staat in de internationale instellingen waarvan België lid is, worden de woorden "in Belgische franken" vervangen door de woorden "in euro". § 2. Hetzelfde artikel wordt aangevuld met het volgende lid : « Het effectenclearingstelsel beheerd door de Nationale Bank van België wordt gemachtigd om op de dag van de wijziging in euro van de rekeningen voor gedematerialiseerde effecten in Belgische frank de ISIN standaardcodes met dezelfde kenmerken te hergroepen onder de ISIN code die overeenstemt met de effecten uitgedrukt in Belgische frank. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 5 mei 1999.

J.-J. VISEUR

^