Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 mei 1999
gepubliceerd op 12 mei 1999

Ministerieel besluit tot aanduiding, respectievelijk in Aubel en Heuvelland, van de stembureaus waarin de kiezers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en van het Europees Parlement van 13 juni 1999, wier kieswoonplaats zich in de gemeenten Voeren en Komen-Waasten bevindt, de mogelijkheid hebben te stemmen

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000328
pub.
12/05/1999
prom.
05/05/1999
ELI
eli/besluit/1999/05/05/1999000328/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

5 MEI 1999. - Ministerieel besluit tot aanduiding, respectievelijk in Aubel en Heuvelland, van de stembureaus waarin de kiezers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en van het Europees Parlement van 13 juni 1999, wier kieswoonplaats zich in de gemeenten Voeren en Komen-Waasten bevindt, de mogelijkheid hebben te stemmen


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op artikel 89bis van het Kieswetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 30 juli 1991;

Gelet op artikel 11, § 1, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, gewijzigd bij de wet van 11 april 1994 tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezingen van het Europees Parlement en tot uitvoering van richtlijn nr. 93/109/E.G. d.d. 6 december 1993 van de Raad van de Europese Gemeenschappen en bij het koninklijk besluit van 11 april 1994 betreffende het afstemmen van de bepalingen van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement op die van het Kieswetboek en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het, gelet op de nabijheid van de verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, voor het Europees Parlement en voor de Gewest- en Gemeenschapsraden van zondag 13 juni 1999, aangewezen is zo spoedig mogelijk de stembureaus aan te duiden waar de kiezers van Voeren en Komen-Waasten hun stem respectievelijk in Aubel en Heuvelland kunnen uitbrengen, voor de verkiezing van respectievelijk de federale Wetgevende Kamers en het Europees Parlement, Besluit :

Artikel 1.De kiezers voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers en van het Europees Parlement, die ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente Voeren, hebben voor elk van die verkiezingen, de mogelijkheid in de gemeente Aubel te stemmen in de volgende bureaus : - stembureau nr. 5 : de kiezers wier nummer begrepen is tussen 1 en 980 inbegrepen; - stembureau nr. 6 : de kiezers wier nummer begrepen is tussen 981 en 1960 inbegrepen; - stembureau nr. 7 : de kiezers wier nummer hoger is dan 1960, alsmede de kiezers die ingeschreven werden na het opmaken van de lijst.

Deze bureaus zijn op het volgende adres gelegen : Hall Omnisports, ruelle de la Kan, 1, Aubel

Art. 2.De kiezers voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers en van het Europees Parlement, die ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente Komen-Waasten, hebben voor elk van die verkiezingen, de mogelijkheid in de gemeente Heuvelland te stemmen in het bureau nr. 14, gemeentezaal « De Walvis », Hooghofstraat 2A, Wulvergem.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 5 mei 1999.

L. VAN DEN BOSSCHE

^