Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 januari 1999
gepubliceerd op 26 januari 1999

Ministerieel besluit betreffende het verlenen van een toelage aan sommige leden van het burgerpersoneel die een wachtdienst ten huize verzekeren

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1998007000
pub.
26/01/1999
prom.
05/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/05/1998007000/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

5 JANUARI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het verlenen van een toelage aan sommige leden van het burgerpersoneel die een wachtdienst ten huize verzekeren


De Minister van Landsverdediging, Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen en toelagen van alle aard toegekend aan het personeel der ministeries, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 juli 1997;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 21 augustus1998;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 21 augustus 1998;

Gelet op het protocol van 12 oktober 1998 waarin de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in het Sectorcomité XIV zijn vermeld;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat het wenselijk is onmiddellijk een toelage te verlenen aan de personeelsleden die buiten de normale diensturen wachtdienst ten huize verzekeren, Besluit :

Artikel 1.De leden van het burgerpersoneel, die buiten de normale diensturen wachtdienst ten huize verzekeren hebben recht op een toelage.

Art. 2.Het bedrag van de toelage per dag wachtdienst wordt op 1,5 % van de maandwedde vastgesteld.

Deze toelage wordt verdubbeld voor wachtdienst verricht op een zondag of een wettelijke feestdag.

Deze toelage wordt slechts verleend indien de wachtdienst ten huize tot geen ander compenserend voordeel aanleiding geeft.

Art. 3.Bij oproeping tijdens de wachtdienst, wordt een bijkomende toelage van 90 frank toegekend voor elk uur werkelijke prestatie.

De mobiliteitsregeling die geldt voor de wedden van het personeel der ministeries geldt eveneens voor deze bijkomende toelage.

Zij wordt gekoppeld aan de spilindex 138,01.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 5 januari 1999.

De Minister van Landsverdediging, J.-P. PONCELET De Minister van Begroting, H. VAN ROMPUY

^