Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 januari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/1998 pub. 26/01/1999 numac 1999009035 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 22/12/1998 pub. 26/01/1999 numac 1999009034 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 22/12/1998 pub. 26/01/1999 numac 1999009036 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 15/01/1999 pub. 26/01/1999 numac 1999021015 bron diensten van de eerste minister Wet houdende budgettaire en diverse bepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/1999 numac 1998000629 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 27 oktober 1998 wordt de heer Robert Quintin, referendaris bij de Raad van State, gemachtigd om, tijdens het academiejaar 1998-1999, aan de « Université de Liège », in (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/1999 numac 1998000673 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Auditoraat. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 november 1998 wordt aan de heer Martin Bauwens, auditeur bij de Raad van State, met ingang van 1 januari 1999 op zijn verzoek ontslag uit zijn ambt verleend. type koninklijk besluit prom. 17/12/1998 pub. 26/01/1999 numac 1998003651 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/1999 numac 1998014300 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Algemene diensten. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998 wordt aan de heer De Paepe, Hugo Maria Leo, met ingang van 1 februari 1999, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur-generaal. Hij wordt gemac (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/1999 numac 1999009082 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 september 1998, dat in werking treedt op 4 februari 1999, is de heer Mertens, R., arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat. Bij koninklijk besluit van 12 januari 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 5 januari 1999,

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/01/1999 numac 1998000639 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtigingen Bij ministerieel besluit van 12 oktober 1998 wordt de heer Geert Van Haegendoren, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om deel uit te maken van de examencommissie voor een vergelijkend Bij koninklijk besluit van 9 november 1998 wordt de heer Bruno Seutin, auditeur bij de Raad van(...) type ministerieel besluit prom. 05/01/1999 pub. 26/01/1999 numac 1998007000 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende het verlenen van een toelage aan sommige leden van het burgerpersoneel die een wachtdienst ten huize verzekeren type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/01/1999 numac 1998011327 bron ministerie van economische zaken Elektrisch materieel. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 13 februari 1997, genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machine Grasmaaier Queen Garden type Onda Verde 35 PR/2150. Ventilator Super Crown type KS-1655L PR/2178(...) type ministerieel besluit prom. 05/01/1999 pub. 26/01/1999 numac 1999016007 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 1997 tot instelling van een beschermingszone en van maatregelen om te beletten dat Pseudomonas solanacearum Smith zich in de provincies Antwerpen en Limburg verspreidt type ministerieel besluit prom. 27/12/1998 pub. 26/01/1999 numac 1999027031 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot aanvulling, krachtens artikel 417 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, van de lijst van de gemeentelijke grondgebieden en omtrekken van gemeentelijke grondgebieden op de oppervlakte waarvan het algemeen reglement op de bouwwerken in landelijke gebieden van toepassing is

decreet

type decreet prom. 08/12/1998 pub. 26/01/1999 numac 1999035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen naar aanleiding van de begrotingscontrole 1998

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/12/1998 pub. 26/01/1999 numac 1999027032 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van toelagen voor de restauratie, de renovatie, de valorisatie en de opwaardering van het klein volkspatrimonium van Wallonië

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 03/12/1998 pub. 26/01/1999 numac 1999031021 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot bepaling van de criteria en de wijzen voor een tegemoetkoming in de verplaatsings- en verblijfskosten van gehandicapten buiten hun professionele inschakeling

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1998 pub. 26/01/1999 numac 1999035062 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/01/1999 numac 1999021012 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 11 december 1998 een vordering tot schorsing van Deze zaken zijn ingeschreven onder de rolnummers G/A. 80.804/X-8467, G/A. 81.515/X-8595 en G/A. 81.(...) type bericht prom. -- pub. 26/01/1999 numac 1999021016 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 5 januari 1999 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 6 januari 1999, Die zaak is ingeschreven onder nummer 1581 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms.

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 26/01/1999 numac 1999009083 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Brussel en van de Nederlandse taalgroep van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad tot één plaats van raadsheer vakant in het hof van beroep te Brussel Kandidaten voorg Eerste kandidaat : Mevr. Schurmans, C., rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel. (...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 26/01/1999 numac 1998036413 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Gentse en Kanaalzone. - Definitieve vaststelling van een gedeelte van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Assenede, Destelbergen, De Pinte, Evergem, Gent, Laarne, Lochristi, Lovendegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nevele, Bij besluit van de Vlaamse regering van 28 oktober 1998 wordt bepaald : Artikel 1. Het hierbijge(...)

document

type document prom. -- pub. 26/01/1999 numac 1999000047 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwijzingen Luitenant-kolonel bij de rijkswacht Franckx, B., werd, op datum van 18 januari 1999, aangewezen voor het ambt van commandant van het veiligheidsdetachement van de nationale luchthaven te Zaventem. Eerste opperwacht Eerste opperwachtmeester bij de rijkswacht Heyndrickx, M., werd, op datum van 19 oktober 1998, aang(...)

erratum

type erratum prom. 19/10/1998 pub. 26/01/1999 numac 1999002005 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Erratum

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 26/01/1999 numac 1999003022 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - BingoVision voor de maand februari 1999 De openbare trekkingen, BingoVision, voor de maand februari 1999, zullen plaatshebben : Vanaf 17 u. 15 m. : Op zaterdag 6,13,20 en 27 februari R.T.B.F. Studio 02 A. Reyerslaan 52 1044 Brussel. type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 26/01/1999 numac 1999003021 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - KENO voor de maand februari 1999 De openbare trekkingen, KENO, voor de maand februari 1999, zullen plaatshebben : Na 20 uur : Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Na 19 u Iedere woensdag. Na 18 uur : Iedere zaterdag. Ten zetel van de Nationale Loterij Bellia(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 26/01/1999 numac 1999008021 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke **** adjunct-adviseurs (rang 10). - Erratum (wijziging van volgende punten) **** : 5. op 25 januari 1999 houder zijn van een diploma of licentiaat in de rechte(...) Worden eveneens toegelaten : de in het buitenland behaalde diploma's en **** ****(...) type erratum prom. 04/12/1998 pub. 26/01/1999 numac 1999012013 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot omzetting van sommige bepalingen van de EG-richtlijn 93/104 van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/1999 numac 1998000623 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 27 oktober 1998 wordt de heer Luc Detroux, adjunct-auditeur, met ingang van 20 november 1998, tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/1999 numac 1998000726 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 17 november 1998 wordt de heer Paul Depuydt, auditeur, met ingang van 30 oktober 1998, tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/1999 numac 1999000049 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 10 januari 1999 is de heer Hequet, Alain, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Dour . (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/01/1999 numac 1999009084 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht : - van het kanton Eeklo : 1; - van het zesde kanton Gent : 1 . De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke (...) Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht; - griffier bij de rec(...)
^