Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 december 2002
gepubliceerd op 18 december 2002

Ministerieel besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale politie

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2002000675
pub.
18/12/2002
prom.
05/12/2002
ELI
eli/besluit/2002/12/05/2002000675/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale politie


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op artikel 98, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 houdende organisatie van de federale politie;

Gelet op het advies van het hoog overlegcomité voor de politiediensten, gegeven op 23 augustus 2002;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 februari 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 24 juli 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 24 juni 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Justitie, gegeven op 5 augustus 2002, Besluit :

Artikel 1.De personeelsformatie van de centrale diensten van de federale politie wordt vastgesteld als volgt in de bijlagen bij dit besluit : 1° de diensten van de Commissaris-generaal van de federale politie : bijlage 1;2° de algemene directie bestuurlijke politie : bijlage 2;3° de algemene directie gerechtelijke politie : bijlage 3;4° de algemene directie operationele ondersteuning : bijlage 4;5° de algemene directie personeel : bijlage 5;6° de algemene directie materiële middelen : bijlage 6.

Art. 2.De personeelsformatie van de buitendiensten van de federale politie wordt vastgesteld als volgt in de bijlagen bij dit besluit : 1° de algemene directie bestuurlijke politie : bijlage 7;2° de algemene directie gerechtelijke politie : bijlage 8;3° de algemene directie operationele ondersteuning : bijlage 9;4° de algemene directie personeel : bijlage 10;5° de algemene directie materiële middelen : bijlage 11.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001, en treedt buiten werking ten laatste op 31 december 2003.

Brussel, 5 december 2002.

A. DUQUESNE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 5 december 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale politie.

De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

^