Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 december 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/12/2002 pub. 18/12/2002 numac 2002003507 bron ministerie van financien Wet houdende zesde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2001 type wet prom. -- pub. 18/12/2002 numac 2002010155 bron federale overheidsdienst justitie Examen waarbij de kandidaat-referendarissen bij het Hof van Cassatie de mogelijkheid wordt geboden te voldoen aan de bepalingen van artikel 43sexies van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken. - Zitting van febru De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort een bijzonder taalexamen organiseren waarbij de(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 18/12/2002 numac 2002000747 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 juni 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie type koninklijk besluit prom. 26/11/2002 pub. 18/12/2002 numac 2002000826 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 5 juni 2002 betreffende het non-discriminatiebeginsel ten voordele van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd type koninklijk besluit prom. 22/11/2002 pub. 18/12/2002 numac 2002003514 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen en de sociale programmatie type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 18/12/2002 numac 2002007293 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen aan de specialisten in opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen van de krijgsmacht en houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 1971 betreffende de toekenning van toelagen aan leden van de krijgsmacht, evenals aan sommige leden van het burgerlijk personeel van het Departement van Landsverdediging, voor sommige werken of prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard type koninklijk besluit prom. 29/11/2002 pub. 18/12/2002 numac 2002011499 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2002 numac 2002016239 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2002 wordt benoemd tot : Ridder in de Kroonorde de heer Paquay, Jean Léon Louis, secretaris-schatbewaarder van het Landbouwcomice en de Vereniging van Veekwekers « Ourthe-Amblève », te Worden verleend : De Gouden Palmen der Kroonorde aan : de heren : Labeye, Léonard Henri Jo(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/12/2002 pub. 18/12/2002 numac 2002000675 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale politie type ministerieel besluit prom. 13/11/2002 pub. 18/12/2002 numac 2002022980 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2002 pub. 18/12/2002 numac 2002028186 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de opdrachten, de erkenning en de subsidiëring van de centra voor beroepsopleiding

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2002 pub. 18/12/2002 numac 2002036508 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de erkenning van kopers en exploitanten van hout overeenkomstig artikel 79 van het Bosdecreet van 13 juni 1990 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2002 pub. 18/12/2002 numac 2002036510 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot aanpassing van het besluit van de Vlaamse regering van 11 februari 2000 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen aangaande de terbeschikkingstelling van Vlaamse uitrustingsgoederen ter bevordering van de export type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 18/12/2002 numac 2002036542 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de projecten 2001 van het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 18/12/2002 numac 2002010021 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 295 30 oktober 2002 Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie 2002/847/ GBVB : * Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 28 oktobe I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 1930/20(...)

document

type document prom. -- pub. 18/12/2002 numac 2002013441 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter griffie van de administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten worden verkregen (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/12/2002 numac 2002010156 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen : 1 ; - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel : 1. Deze plaats dient te worden voorzien door de benoem(...) Voor deze vacante betrekkingen, hoort de algemene vergadering van het rechtscollege waar de benoemi(...)

document

type document prom. -- pub. 18/12/2002 numac 2002010154 bron federale overheidsdienst justitie Hoge Raad voor de Justitie In plenaire vergadering van 21 november 2002 is de Senaat overgegaan tot de aanwijzing, als Nederlandstalig effectief lid van de Hoge Raad voor de Justitie : In de hoedanigheid van advocaat : Mevr. Ann Collin, a type document prom. -- pub. 18/12/2002 numac 2002020315 bron brusselse hoofdstedelijke raad Plenaire vergaderingen Aanvulling bij de agenda Woensdag 18 en donderdag 19 december 2002, om 14 uur en van vrijdag 20 december 2002, om 17 uur (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombards(...) De agenda aanvullen door wat volgt : 1. Punt 2 aanvullen door wat volgt : - Ontwerp van ord(...) type document prom. -- pub. 18/12/2002 numac 2002020317 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verenigde vergadering Commissievergaderingen Agenda Donderdag 19 december 2002, om 14 uur (*) Verenigde Commissies voor de Gezondheid en de Sociale Zaken Ontwerp van ordonnant(...) - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking. - Eventueel stemmingen. Ontwerp van ordonnan(...)
^