Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 mei 2020
gepubliceerd op 09 maart 2021

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021200963
pub.
09/03/2021
prom.
04/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020


De Minister-President van de Waalse Regering, De Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 19 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2019 pub. 28/02/2020 numac 2020030154 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020, inzonderheid op artikel 32;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027089 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/001 inzake de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027090 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/002 inzake de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2001 samenvallen met een niet-werkdag sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 01.10 en 01.11 van programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 24 maart 2016, 31 augustus 2016, 27 oktober 2016, 24 november 2016, 15 december 2016, 30 maart 2017, 8 juni 2017, 20 juli 2017, 11 en 18 januari 2018 en 18 oktober 2018 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van de programma's Interreg V en EFRO 2014-2020, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten): Interreg V A Grote Regio;

Hoofdlijn 2: Zorgen voor een ontwikkeling met inachtneming van het leefmilieu en van de leefomgeving;

Maatregel 2.5: Beperking van de milieu-effecten in het kader van de economische en ruimtelijke ontwikkeling van de Grote Regio;

Titel: « Perséphone » : Integratie van de biogas-filière in de nieuwe bioeconomie;

Operator: ULG;

Basisallocatie: 01.10.31;

Vereffeningskredieten: 32.000 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 205 0000 0005;

Titel: « Perséphone » : Integratie van de biogas-filière in de nieuwe bioeconomie;

Operator: Kessler CVBA;

Basisallocatie: 01.10.31;

Vereffeningskredieten: 14.000 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 205 0000 0005;

INTERREG V B Noord-West Europa;

Hoofdlijn 2: Zorgen voor een ontwikkeling met inachtneming van het leefmilieu en van de leefomgeving;

Maatregel 2.2 : Vergemakkelijking van de invoering van koolstofarme strategieën, energiebeperking en bescherming van het klimaat met het oog op de vermindering van broeikasgasemissies (GES) in Noord-West Europa;

Titel: 3Climate Active Neighbourhoods (CAN)3;

Operator: « Liège-Energie ASBL »;

Basisallocatie: 01.10.31;

Vereffeningskredieten: 17.000 EUR;

Codificatie van het project: E IB 1 202 0000 0102;

Titel: ACE - Retrofitting;

Operator: Stad Luik;

Basisallocatie: 01.10.31;

Vereffeningskredieten: 20.000 EUR;

Codificatie van het project: E IB 1 202 0000 0067;

INTERREG V B Noord-West Europa;

Hoofdlijn 3: Efficiënt gebruik van hulpbronnen en grondstoffen;

Maatregel 3.5 : Optimalisering van het gebruik/hergebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen in Noordwest-Europa;

Titel: "GROOF";

Operator: Cluster Eco-Construction;

Basisallocatie: 01.10.31;

Vereffeningskredieten: 63.000 EUR;

Codificatie van het project: E IB 1 305 0000 0474;

Titel: "GROOF";

Operator: « Groupe One » 's Gravenbrakel;

Basisallocatie: 01.10.31;

Vereffeningskredieten: 54.000 EUR;

Codificatie van het project: E IB 1 305 0000 0474;

Titel: "GROOF";

Operator: ULiège - Gembloux agro-bio-tech;

Basisallocatie: 01.10.31;

Vereffeningskredieten: 174.000 EUR;

Codificatie van het project: E IB 1 305 0000 0474;

INTERREG V B Noord-West Europa;

Hoofdlijn 3: Efficiënt gebruik van hulpbronnen en grondstoffen;

Maatregel 3.2 : Vergemakkelijking van de invoering van koolstofarme strategieën, energiebeperking en bescherming van het klimaat met het oog op de vermindering van broeikasgasemissies (GES) in Noord-West Europa;

Titel: Power Vibes;

Operator: "3D asbl";

Basisallocatie: 01.10.31;

Vereffeningskredieten: 18.000 EUR;

Codificatie van het project: E IB 1 305 0000 0539;

Interreg V A Grote Regio;

Hoofdlijn 2: Zorgen voor een ontwikkeling met inachtneming van het leefmilieu en van de leefomgeving;

Maatregel 2.5: Beperking van de milieu-effecten in het kader van de economische en ruimtelijke ontwikkeling van de Grote Regio;

Titel: GReENEFF - Fase 1 : Grensoverschrijdend steunnetwerk voor innoverende projecten inzake duurzame ontwikkeling en energiesoberheid in de Grote Regio;

Operator: « Plate-forme Maison Passive (pmp) ASBL »;

Basisallocatie: 01.10.31;

Vereffeningskredieten: 20.000 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 205 0000 0012;

INTERREG V B Noord-West Europa;

Hoofdlijn 2: Zorgen voor een ontwikkeling met inachtneming van het leefmilieu en van de leefomgeving;

Maatregel 2.3: Bevorderen van de toepassing van koolstofarme technologieën, producten, processen en diensten in sectoren met een hoog energiebesparingspotentieel met het oog op de vermindering van broeikasgasemissies (GES) in Noord-West Europa;

Titel: "DGE-ROLLOUT";

Operator: "IRSNB-GSB";

Basisallocatie: 01.10.31;

Vereffeningskredieten: 89.000 EUR;

Codificatie van het project: E IB 1 203 0000 0892;

Programma EFRO 2014-20 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn 4 : Overgang naar een koolstofarm Wallonië 2020;

Maatregel 4.5.1 : Koolstofarm/Warmetkrachtkoppeling - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Titel: « Herstal, une nouvelle urbanité pour une ville durable »;

Project: Uitvoering van een distributienet voor stadsverwarming;

Operator: URBEO;

Basisallocatie: 01.11.31;

Vereffeningskredieten: 245.177 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 451 0000 1087;

Titel: « Charleroi District Créatif »;

Project: De bouw van een energieproductie-eenheid voor openbare infrastructuren (ETUDE);

Operator: Stad Charleroi;

Basisallocatie: 01.11.31;

Vereffeningskredieten: 63.555 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 451 0000 1472;

Hoofdlijn 4 : Overgang naar een koolstofarm Wallonië 2020;

Maatregel 4.3.1 : Koolstofarm/gebouwen - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Titel: "Mons 2020, ville créative, culturelle et intelligente";

Project: Stadhuis (Bergen - naar een betere energie-efficiëntie);

Operator: Stad Bergen;

Basisallocatie: 01.11.31;

Vereffeningskredieten: 56.882 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 431 0000 3318;

Titel: "Mons 2020, ville créative, culturelle et intelligente";

Project: « Plan Lumière »;

Operator: Stad Bergen;

Basisallocatie: 01.11.31;

Vereffeningskredieten: 96.090 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 431 0000 3319;

Programma EFRO 2014-20 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn 4 : Overgang naar een koolstofarm Wallonië 2020;

Maatregel 4.2.3 : Koolstofarm - Versterking van de competitiviteit van het grondgebied door de creatie en de herkwalificatie van gunstige infrastructuur voor de opvang van bedrijven die bijdragen tot de overgang naar een koolstofarme economie;

Titel: Steuninfrastrucuren voor het instellen van een koolstofarme economie in « Wallonie Picarde »;

Project: Energieverbinding tussen de bedrijven van de bedrijfsruimte van Polaris en CVE van Thumaide;

Operator: Ipalle;

Basisallocatie: 01.11.31;

Vereffeningskredieten: 27.060 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 423 0000 0646, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vereffeningskredieten ten belope van 1.007 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 31 van organisatieafdeling 16.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 31 van organisatieafdeling 16 en van programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 16 - 01.10.31

0

0

-

+ 501

0

501

OA 16 - 01.11.31

0

0

-

+ 489

0

489

OA 34 - 01.01.01

17.696

16.743

-

- 990

17.696

15.753


Artikel 1 - Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 4 mei 2020.

E. DI RUPO Ph. HENRY

^