Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 juni 2013
gepubliceerd op 18 juni 2013

Ministerieel besluit houdende oprichting van een Overlegcomité Justitieel Welzijnswerk

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2013031489
pub.
18/06/2013
prom.
04/06/2013
ELI
eli/besluit/2013/06/04/2013031489/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


4 JUNI 2013. - Ministerieel besluit houdende oprichting van een Overlegcomité Justitieel Welzijnswerk


De Ministers, leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd voor Bijstand aan Personen, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen;

Overwegende dat het Verenigd College op 25 maart 1999 heeft beslist om het initiatief te nemen om een Overlegcomité Justitieel welzijnswerk op te richten;

Overwegende dat de bevoegdheid inzake Justitieel Welzijnswerk op het grondgebied van Brussel-Hoofdstad wordt gedeeld door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap;

Dat het bijgevolg noodzakelijk is om alle actoren samen te brengen met het oog op de organisatie van permanent overleg tussen de verschillende partners, teneinde de herinschakeling van justitiabelen te bevorderen en hun toegang tot diensten en structuren te vergemakkelijken door een coördinatie van de acties op het terrein en een onderlinge uitwisseling van informatie;

Op voorstel van de leden van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen;

Na beraadslaging, Besluit : Oprichting

Artikel 1.Er wordt een Overlegcomité Justitieel welzijnswerk opgericht dat als doel heeft om de overheden samen te brengen die bevoegd zijn voor Justitieel Welzijnswerk op het grondgebied van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap, alsook hun administraties en de door deze overheden erkende diensten.

Opdrachten

Art. 2.De opdrachten van het Overlegcomité zijn : 1° de organisatie van permanent overleg tussen alle betrokkenen;2° het ondersteunen en bevorderen van de samenwerking en de coördinatie op uitvoerend vlak;3° het geven van advies aan de bevoegde overheden over het gevoerde en te voeren beleid in de sector van het justitieel welzijnswerk op het grondgebied van Brussel-Hoofdstad. Het Overlegcomité kan op eigen initiatief of op verzoek van een bevoegde minister thematische werkgroepen oprichten met de bedoeling om beleidsdossiers op te maken.

Het Comité kan personen of andere diensten uitnodigen om zich op de hoogte te stellen van bijzondere kwesties die verband houden met zijn overleg- en adviesopdracht.

Samenstelling

Art. 3.§ 1. Het Overlegcomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheden die bevoegd zijn voor Justitieel Welzijnswerk op het grondgebied van Brussel-Hoofdstad, van hun administraties, en van de door deze overheden erkende en gesubsidieerde diensten die hun activiteiten uitoefenen op het grondgebied van Brussel-Hoofdstad : - 1 vertegenwoordiger per bevoegde minister; - 1 vertegenwoordiger per bevoegde administratie; - 1 coördinator per gemeenschap (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Franse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschap); - 1 coördinator van de bijzondere externe diensten of andere externe diensten inzake justitieel welzijnswerk en bijstand aan gedetineerden; - 1 vertegenwoordiger per erkende en gesubsidieerde dienst; vertegenwoordigers en/of deskundigen van andere diensten. § 2. Een keer per trimester wordt het Overlegcomité bijgewoond door : - 1 vertegenwoordiger van de minister van Justitie; - 1 vertegenwoordiger per lokale directie; - 1 vertegenwoordiger van de gewestelijke directie. § 3. Het Overlegcomité wordt voorgezeten door de vertegenwoordigers van de leden van het Verenigd College bevoegd voor Bijstand aan Personen.

Ondersteuning

Art. 4.De coördinator van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is belast met het secretariaat van het Overlegcomité.

Bij afwezigheid van de coördinator van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie belast met het secretariaat van het Overlegcomité.

Huishoudelijk reglement en activiteitenverslag

Art. 5.Het Overlegcomité Justitieel welzijnswerk stelt een huishoudelijk reglement op en keurt het goed.

Het stelt bovendien jaarlijks een activiteitenverslag op.

Opheffing

Art. 6.Het ministerieel besluit van 27 maart 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/03/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006031196 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende oprichting van een Overlegcomité justitieel welzijnswerk sluiten houdende oprichting van een Overlegcomité Justitieel welzijnswerk wordt opgeheven.

Brussel, 4 juni 2013.

De Ministers, leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd voor de Bijstand aan Personen, B. GROUWELS

^