Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 01 maart 2018
gepubliceerd op 14 maart 2018

Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de bandingfactoren voor groenestroomcertificaten voor bepaalde groenestroomprojecten met een startdatum vanaf 1 april 2018

bron
vlaamse overheid
numac
2018011264
pub.
14/03/2018
prom.
01/03/2018
ELI
eli/besluit/2018/03/01/2018011264/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving


1 MAART 2018. - Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de bandingfactoren voor groenestroomcertificaten voor bepaalde groenestroomprojecten met een startdatum vanaf 1 april 2018


DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCI"N EN ENERGIE, Gelet op het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet sluiten, artikel 7.1.4/1, § 1 en § 4, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012204755 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met : 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen en van vermogen met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen, en van het Slotprotocol, ondertekend te Brussel op 11 april 1967, zoals gewijzigd door de aanvullende overeenkomst, ondertekend te Brussel op 5 november 2002, en door het Protocol, ondertekend te Brussel op 21 januari 2010; 2° het Protocol tot wijziging van de overeenkomst en het Slotprotocol, zoals gewijzigd, vermeld onder 1°, ondertekend te Brussel op 21 januari 2010 type decreet prom. 13/07/2012 pub. 10/09/2012 numac 2012204827 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de avenanten van 15 februari 1971, 8 februari 1999, 12 december 2008 en 7 juli 2009, 2° het Avenant tot wijziging van de Overeenkomst, zoals eerder gewijzigd, vermeld onder 1°, ondertekend te Brussel op 7 juli 2009 type decreet prom. 13/07/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012204829 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met 1° de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te Brussel op 1 juni 1987, gewijzigd door het protocol van 24 juni 2009, 2° het protocol tot wijziging van de overeenkomst vermeld onder 1°, ondertekend te Parijs op 24 juni 2009 type decreet prom. 13/07/2012 pub. 06/09/2012 numac 2012204745 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met : 1° het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met protocollen I en II, ondertekend te Luxemburg op 5 juni 2001, zoals gewijzigd door het protocol, ondertekend te Berlijn op 23 juni 2009, 2° het protocol tot wijziging van het Verdrag en de protocollen, vermeld onder 1°, ondertekend te Berlijn op 23 juni 2009 sluiten en gewijzigd bij de decreten van 28 juni 2013, 27 november 2015 en 17 februari 2017;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 6.2/1.1, eerste lid, tweede zin, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten en de garanties van oorsprong sluiten en laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010168 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft verlengingsaanvragen voor groenestroomcertificaten en overige wijzigingen sluiten en artikel 6.2/1.6, eerste lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten en de garanties van oorsprong sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010168 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft verlengingsaanvragen voor groenestroomcertificaten en overige wijzigingen sluiten houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft verlengingsaanvragen voor groenestroomcertificaten en overige wijzigingen, artikel 24;

Gelet op het rapport van het Vlaams Energieagentschap van 2 februari 2018;

Overwegende dat de bandingfactoren, zoals vastgelegd bij het ministerieel besluit van 24 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031693 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2018 sluiten houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2018, van kracht blijven voor de representatieve projectcategorieën die niet werden gewijzigd bij het voormeld besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010168 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft verlengingsaanvragen voor groenestroomcertificaten en overige wijzigingen sluiten, Besluit :

Artikel 1.Voor bepaalde groenestroomprojecten wordt de bandingfactor, door het Vlaams Energieagentschap in haar rapport van 2 februari 2018 voorgesteld ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6.2/1.5, § 2, derde lid, van het Energiebesluit van 19 november 2010, per projectcategorie vastgesteld als volgt : 1° zonne-energie : a) nieuwe installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 10 kW tot en met 40 kW en met een startdatum vanaf 1 april 2018;1) waarbij het project voorziet in burgerparticipatie : de bandingfactor bedraagt 0,647;2) andere projecten : de bandingfactor bedraagt 0,645;b) nieuwe installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 40 kW tot en met 250 kW en met een startdatum vanaf 1 april 2018;1) waarbij het project voorziet in burgerparticipatie : de bandingfactor bedraagt 0,711;2) andere projecten : de bandingfactor bedraagt bedraagt 0,710;c) nieuwe installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 250 kW tot en met 750 kW en met een startdatum vanaf 1 april 2018;1) waarbij het project voorziet in burgerparticipatie : de bandingfactor bedraagt 0,708;2) andere projecten : de bandingfactor bedraagt 0,702;2° nieuwe biogasinstallaties met een bruto nominaal vermogen groter dan 10 kWe tot en met 5 MWe en met een startdatum vanaf 1 april 2018;a) voor de vergisting van mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen of van andere organisch-biologische stoffen of afvalstoffen, met uitsluiting van : 1° biogasinstallaties op stortgas;2° biogasinstallaties met vergisting van afvalwater, afvalwaterzuiveringsslib, rioolwater of rioolwaterzuiveringsslib;3° biogasinstallaties voor GFT-vergisting bij een bestaande composteringsinstallatie, verder opgesplitst in een subcategorie 1) waarbij het project voorziet in burgerparticipatie : de bandingfactor bedraagt 0,800;2) andere projecten : de bandingfactor bedraagt 0,800;b) voor GFT-vergisting bij een bestaande composteringsinstallatie : 1) waarbij het project voorziet in burgerparticipatie : de bandingfactor bedraagt 0,800;2) andere projecten : de bandingfactor bedraagt 0,800;3° nieuwe biogasinstallaties met een bruto nominaal vermogen groter dan 5 MWe tot en met 20 MWe en met een startdatum vanaf 1 april 2018 voor de vergisting van mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen of van andere organisch-biologische stoffen of afvalstoffen, met uitsluiting van a) biogasinstallaties op stortgas;b) biogasinstallaties met vergisting van afvalwater, afvalwaterzuiveringsslib, rioolwater of rioolwaterzuiveringsslib;c) biogasinstallaties voor GFT-vergisting bij een bestaande composteringsinstallatie, verder opgesplitst in een subcategorie 1) waarbij het project voorziet in burgerparticipatie : de bandingfactor bedraagt 0,800;2) andere projecten : de bandingfactor bedraagt 0,800;4° nieuwe installaties voor de verbranding van vaste biomassa met een bruto nominaal vermogen van meer dan 10 kWe tot en met 20 MWe en met een startdatum vanaf 1 april 2018;1) waarbij het project voorziet in burgerparticipatie : de bandingfactor bedraagt 0,800;2) andere projecten : de bandingfactor bedraagt 0,800;5° nieuwe installaties voor de verbranding van vloeibare biomassa met een bruto nominaal vermogen van meer dan 10 kWe tot en met 20 MWe en met een startdatum vanaf 1 april 2018;1) waarbij het project voorziet in burgerparticipatie : de bandingfactor bedraagt 0,800;2) andere projecten : de bandingfactor bedraagt 0,800;6° nieuwe installaties voor de verbranding van biomassa-afval met een bruto nominaal vermogen van meer dan 10 kWe tot en met 20 MWe en met een startdatum vanaf 1 april 2018;1) waarbij het project voorziet in burgerparticipatie : de bandingfactor bedraagt 0,800;2) andere projecten : de bandingfactor bedraagt 0,800.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de datum van publicatie en uiterlijk op 1 april 2018.

Brussel, 1 maart 2018.

De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, B. TOMMELEIN

^