Etaamb.openjustice.be
Mededeling
gepubliceerd op 25 mei 2023

Mededeling. - Federale Adviesraad voor Ouderen De Minister van Sociale Zaken en de Minister van Pensioenen, Inleiding Het ouderenbeleid staat al enkele jaren in het middelpunt van de actualiteit. Een overlegorgaan waarin de betrokken perso De huidige leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen werden benoemd bij koninklijk besluit van (...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2023202730
pub.
25/05/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Mededeling. - Federale Adviesraad voor Ouderen De Minister van Sociale Zaken en de Minister van Pensioenen, Inleiding Het ouderenbeleid staat al enkele jaren in het middelpunt van de actualiteit. Een overlegorgaan waarin de betrokken personen een eigen stem kregen, drong zich op. Om deze reden werd beslist om een Federale Adviesraad voor Ouderen op te richten die de aandacht moet vestigen op de noden eigen aan de ouderen. Deze Raad dient het mogelijk te maken om discussies te voeren over de aangelegenheden op federaal niveau die voor de ouderen van belang zijn zodat zij inspraak krijgen in het ouderenbeleid op federaal vlak.

De huidige leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen werden benoemd bij koninklijk besluit van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/07/2017 pub. 20/07/2017 numac 2017203811 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen sluiten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2017, voor een mandaat van vier jaar, overeenkomstig artikel 4, § 3, van de wet van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/2007 pub. 27/03/2007 numac 2007022394 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen sluiten tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen. Het koninklijk besluit van 21 juli 2021, bekendgemaakt op 3 augustus 2021, en het koninklijk besluit van 30 juli 2022, bekendgemaakt op 9 augustus 2022, hebben de mandaten met telkens een jaar verlengd. In toepassing van artikel 6 van het besluit van 7 juli 2017 en ingevolge de verlengingen van de mandaten krachtens de besluit van 21 juli 2021 en van 30 juli 2022, verstrijken de mandaten op 20 juli 2023.

Daarom is het noodzakelijk de mandaten van de Federale Adviesraad voor Ouderen te vernieuwen.

Bovendien zal de Federale Adviesraad voor Ouderen een belangrijke wijziging kennen. De voornoemde wet van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/2007 pub. 27/03/2007 numac 2007022394 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen sluiten is immers gewijzigd en de leden zullen hierdoor niet langer fysieke personen zijn die ten persoonlijke titel zetelen, maar organisaties met deskundigheid op het vlak van ouderenbeleid. Er zullen 25 leden-organisaties zijn. De leden zullen worden ingedeeld op basis van hun activiteit op het niveau van een taalgebied.

Overeenkomstig de wet van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/2007 pub. 27/03/2007 numac 2007022394 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen sluiten staat de Federale Adviesraad voor Ouderen hoofdzakelijk in voor de volgende taken : - het uitbrengen van adviezen, op eigen initiatief, of op verzoek van de federale regering of van een Wetgevende kamer omtrent de tot de bevoegdheid van de federale overheid behorende aangelegenheden inzake seniorenbeleid; - het jaarlijks bespreken van de beleidsverklaring van de regering wat de aangelegenheden betreft die verband houden met de ouderen; - het afvaardigen van waarnemers op verzoek van een lid van de regering naar de in het kader van de Europese Unie opgerichte adviescomités; - het evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening aan ouderen door de federale overheidsdiensten.

Bovendien zal, voor wat betreft de personen die door leden-organisaties worden aangeduid, eveneens rekening worden gehouden met het geslacht bij de samenstelling van de Raad en bijgevolg met de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in federale adviesorganen.

Tot slot heeft de hervorming twee andere wijzigingen aangebracht: - De stabiele vertegenwoordiging : Opgemerkt zij dat de kandidaat-organisaties zorg moeten dragen voor een voortdurende aanwezigheid van hun vertegenwoordiger. Om echter de door de FAVO nagestreefde flexibiliteit te bereiken, kan een lid-organisatie haar vertegenwoordiger bij de FAVO tijdelijk of definitief vervangen.

Hiertoe moet het lid-organisatie de naam van de vervanger onverwijld meedelen aan de FAVO. De FAVO moet vervolgens binnen de vijftien dagen de ministers die respectievelijk bevoegd zijn voor Pensioenen en Sociale Zaken, hiervan op de hoogte stellen. - Het voorzitterschap en ondervoorzitterschap: zij zullen voortaan gezamelijk optreden. Zij worden uit de Raad verkozen maar na twee jaar mandaat neemt het voorzitterschap, het ondervoorzitterschap op en neemt het ondervoorzitterschap, het voorzitterschap op. De personen die zijn aangeduid door de organisaties die tot het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap zijn verkozen, kunnen in principe niet worden vervangen gedurende het hele mandaat, behalve in geval van overmacht.

Dit om de stabiliteit en de continuïteit van de vertegenwoordiging van de FAVO, met name naar buitenuit toe, toe te laten.

Samenstelling van de Raad De Adviesraad bestaat uit 25 leden-organisaties.

Het mandaat duurt vier jaar en is hernieuwbaar.

Het is belangrijk dat de selectie van de kandidaten ernstig verloopt en dat een grote representativiteit wordt bereikt. Het koninklijk besluit van 4 juni 2012 legt hierrond een aantal regels op.

A. Ontvankelijkheidsvoorwaarden 1. Een organisatie met deskundigheid op het vlak van ouderenbeleid zijn.Men moet een organisatie met deskundigheid op het vlak van ouderenbeleid zijn om een geldige kandidatuur te kunnen neerleggen. 2. Diversiteit.Het is van belang dat iedereen zijn stem krijgt in de Raad. Om die reden worden er voorwaarden gesteld opdat de Raad voldoende representatief zou zijn voor alle ouderen in de samenleving.

Zo wordt er onder andere rekening gehouden met de filosofische en ideologische verscheidenheid bij de samenstelling van de Raad.

Daarbovenop zal bij de samenstelling van de Raad ook rekening worden gehouden met het geslacht van de door de leden-organisaties aangewezen personen.

Het koninklijk besluit bepaalt de verdeling van de leden tussen de verschillende taalgebieden als volgt: - 4 organisaties met deskundigheid op het vlak van ouderenbeleid actief op federaal niveau; - 10 organisaties met deskundigheid op het vlak van ouderenbeleid actief binnen het Nederlandse taalgebied; - 8 organisaties met deskundigheid op het vlak van ouderenbeleid actief binnen het Franse taalgebied; - 2 organisaties met deskundigheid op het vlak van ouderenbeleid actief binnen het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; - 1 organisatie met deskundigheid op het vlak van ouderenbeleid actief binnen het Duitse taalgebied.

De wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten inzake de evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in de federale adviesorganen zal in acht worden genomen.

Het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap, van de Commissies en van de FAVO, dienen te behoren tot verschillende taalgebieden en, anderzijds, dient het voorzitterschap bij beurtrol te worden uitgeoefend door leden behorend tot verschillende taalgebieden. Dit om het pluralisme, de diversiteit en de representativiteit van de werking van de FAVO te waarborgen. In dit kader is het taalgebied waar de maatschappelijke zetel van het lid is gevestigd, het objectieve onderscheidingscriterium. Dit om de taalverscheidenheid onder de leden en met name onder het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap te bewaren.

B. Beoordelingscriteria Bij de beoordeling van de kandidaat-leden zal met name rekening worden gehouden met eventuele relevante ervaring inzake ouderenbeleid.

In dit kader, dienen de activiteiten van de organisatie te worden uiteengezet die laten blijken dat zij kan worden beschouwd als representatief en actief inzake ouderenbeleid.

Een organisatie kan worden beschouwd als representatief en actief inzake ouderenbeleid, wanneer zij aantoont dat zij werk verricht inzake ouderenbeleid en waakt over de verdediging van de belangen van haar leden, inzonderheid op dit gebied.

Een ervaring met betrekking tot een van de volgende bevoegdheden inzake ouderenbeleid wordt beschouwd als een pluspunt: - pensioenen; - gelijkheid van kansen; - sociale integratie, bestrijding van kansarmoede; - toegankelijkheid van de gezondheidszorg; - mobiliteit.

C. Procedure Een goede en duidelijke procedure is noodzakelijk om tot een correct en representatief resultaat te komen. Daarom worden de volgende regels bepaald voor het indienen van een kandidatuur. 1. De kandidaturen zijn enkel geldig indien ze de volgende elementen bevatten: de naam, het adres en ondernemingsnummer van het kandidaat-lid.De rechtsvorm van de organisatie moet ook worden vermeld; de motivatie van het kandidaat-lid, met name door vermelding van de activiteiten van de organisatie waaruit blijkt dat zij als representatief en actief kan worden beschouwd. 2. De kandidaturen moeten ten laatste binnen dertig dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad worden ingediend, waarbij de postdatum als bewijs geldt. Ze moeten op de volgende manier overgemaakt worden: Ofwel via een aangetekende brief, gericht aan: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Federale Adviesraad voor Ouderen Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower (1ste verdiep) Kruidtuinlaan 50, bus 115 1000 Brussel;

Ofwel via mail, op volgend adres: favo-ccfa@minsoc.fed.be Het is van groot belang dat de Federale Adviesraad voor Ouderen voldoende representatief is en op regelmatige basis vergadert. Enkel op die manier kan de Raad een volwaardige gesprekspartner blijven die de belangen van alle ouderen behartigt tegenover de overheid. De Voorzitter van de Raad zal er derhalve op toezien dat de meerderheid van de leden betrokken is bij de werkzaamheden door deel te nemen aan de zittingen, in plenaire vergadering en/of in commissies, en door de resultaten van hun beraad of hun standpunt over te brengen. 3. De leden zullen benoemd worden bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.Dit besluit zal worden voorgedragen door de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Pensioenen. Onder hun toezicht zal de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de selectieprocedure. 4. Alle kandidaten die de ontvankelijkheidsvoorwaarden vervullen en die niet worden geselecteerd, worden opgenomen in een wervingsreserve. In geval van vertrek van een lid tijdens zijn ambtstermijn, wordt zijn plaatsvervanger benoemd uit de kandidaten in deze reserve. De wervingsreserve geldt voor de duur van de ambtstermijn van de leden en voor ten hoogste vier jaar.

^