Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 31 mei 2023

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht

bron
federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2023042175
pub.
31/05/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MEI 2023. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2011 pub. 09/06/2011 numac 2011009433 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Adviesraad van het sociaal strafrecht en betreffende de datum van inwerkingtreding van de artikelen 96, 97 en 98 van het Sociaal Strafwetboek sluiten tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Adviesraad van het sociaal strafrecht en betreffende de datum van inwerkingtreding van de artikelen 96, 97 en 98 van het Sociaal Strafwetboek, artikel 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016009248 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht sluiten en bij het koninklijk besluit van 7 april 2023;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016009248 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht sluiten houdende benoeming van de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht;

Op de voordracht van de Minister van Werk, de Minister van Zelfstandigen, de Minister van Financiën belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding, de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd voor een periode van vier jaar, met ingang van de datum van ondertekening van dit besluit, als lid van de Adviesraad van het sociaal strafrecht: - Mevrouw Sibille Boucquey, eerste substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat van Brussel; - De heer Philip Braekmans, adviseur-generaal bij de Algemene directie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van de federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; - De heer Charles-Eric Clesse, adjunct-directeur van het Instituut voor Gerechtelijk Opleiding en gewoon hoogleraar aan de Université libre de Bruxelles; - Mevrouw Marie Debauche, attaché bij het Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden van de federale Overheidsdienst Justitie; - De heer Daan De Backer, advocaat; - De heer Thierry Driesse, sociaal inspecteur - expert bij de Rijksdienst voor sociale Zekerheid en lid van de academische wereld; - Mevrouw Murielle Fabrot, adviseur bij de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen van de federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; - Mevrouw Muriel Galerin, adviseur-generaal bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen; - Mevrouw Elisabeth Matthys, advocaat; - De heer Tom Messiaen, advocaat en plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Gent; - De heer Pieter Pecinovsky, Affiliated Senior Researcher aan de Katholieke Universiteit Leuven en Knowledge Manager - Of Counsel; - Mevrouw Dalida Pinciotti, sociaal inspecteur coördinator bij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst; - De heer Steven Renette, advocaat en plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Hasselt; - Mevrouw Anne-Lise Roty, adjunct van de directeur van de centrale controledienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening; - De heer Kristof Salomez, substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat Gent en gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel; - De heer Matthieu Simon, substituut-generaal gedelegeerd bij het arbeidshof te Luik; - Mevrouw Katrin Stangherlin, raadsheer in het arbeidshof te Luik; - Mevrouw Stéphanie Steylemans, substituut-generaal bij het auditoraat-generaal te Brussel; - De heer Jan Vanermen, adviseur-generaal bij de Afdeling van de administratieve geldboeten en het e-pv van de federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;

Mevrouw Stefanie Van de Perre, advocaat.

Art. 2.Worden benoemd voor een periode van vier jaar, met ingang van de datum van ondertekening van dit besluit, respectievelijk als voorzitter en vice-voorzitter: - De heer Charles-Eric Clesse, adjunct-directeur van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding en gewoon hoogleraar aan de Université libre de Bruxelles; - Mevrouw Elisabeth Matthys, advocaat.

Art. 3.Worden benoemd voor een periode van vier jaar, met ingang van de datum van ondertekening van dit besluit, respectievelijk als secretaris en adjunct-secretaris: - Mevrouw Marie Debauche, attaché bij het Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden van de Federale Overheidsdienst Justitie; - Mevrouw Murielle Fabrot, adviseur bij de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 4.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 mei 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Zelfstandigen, D. CLARINVAL De Minister van Financiën belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding, V. VAN PETEGHEM De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE De Minister van Justitie, V. VANQUICKENBORNE

^