Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 juni 2022

Oproep tot kandidaten: mandaat van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie Wettelijke basis voor de benoeming: Wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog, artikels 5 en 6. Wettelijk k - Wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog. - Koninklijk besluit van (...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2022041401
pub.
14/06/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Oproep tot kandidaten: mandaat van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie Wettelijke basis voor de benoeming: Wet van 8 november 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bescherming van de titel van psycholoog. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bescherming van de titel van psycholoog, artikels 5 en 6.

Wettelijk kader: - Wet van 8 november 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bescherming van de titel van psycholoog. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bescherming van de titel van psycholoog. - Koninklijk besluit van 2 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014011259 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog sluiten tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog.

Context: De opdrachten van de Psychologencommissie zijn voornamelijk: - uitspraak doen over aanvragen tot inschrijving op de lijst van erkende psychologen; - de bevoegde Ministers van advies te dienen, op verzoek of op eigen initiatief, inzake alle materies betreffende de titel van psycholoog en de plichtenleer van de psychologen.

Functie: Optreden als voorzitter of plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie. Hij wordt door de Koning benoemd voor een termijn van vier jaar.

Taken: De voorzitter leidt de zittingen, opent ze en heft ze op, verleent en ontleent het woord en sluit de besprekingen en de beraadslagingen af.

Meer bepaald waakt de voorzitter samen met de leden en eventueel aangeworven personeel over: - de ontvangen verzoeken registreren en de dossiers voor de aanvragen om inschrijving en de adviezen waarover de Commissie moet beslissen, voorbereiden; - de nodige vergaderingen bijeenroepen en de processen-verbaal van de vergaderingen opstellen; - binnen een termijn van ten hoogste vier maanden de beslissingen van de Commissie aan de aanvragers of de adviezen uitgebracht met toepassing van de artikelen 4 en 12 van de wet aan de Minister bezorgen; - het jaarlijks verslag over de activiteiten en de werkingskosten van de Commissie voorbereiden; - de gerechtelijke procedures opvolgen waarbij de Commissie betrokken is en verslag aan de Commissie uitbrengen over het verloop van de procedures en over elke daad van administratie of vertegenwoordiging.

Bovendien is de voorzitter verantwoordelijk, met de hulp van de leden, voor de opvolging van de activiteiten van de directie en het personeel van de Psychologencommissie. Met de hulp van de leden neemt hij ook het personeel aan of ontslaat hij binnen het door de Commissie vastgestelde kader.

Tenslotte ziet de voorzitter er samen met de leden op toe dat de Tuchtraad en Raad van Beroep terdege ondersteund worden door hun griffiers, die door de Psychologencommissie aangeduid zijn vanonder haar medewerkers.

Deelnemingsvoorwaarden: - ofwel bent u raadsheer bij een hof van beroep; - ofwel bent u voorzitter, ondervoorzitter of rechter, titularis of honorair, van de rechtbank van eerste aanleg (geen onderzoeksrechter); - ofwel bent u eremagistraat van het parket bij één van deze rechtbanken; - ofwel bent u advocaat en gedurende ten minste tien jaar ingeschreven op een tableau van de Orde van Vlaamse balies; - u heeft niet meer dan één mandaat uitgeoefend binnen de Commissie.

Competenties: Technische vaardigheden: - kennis van de wet van 8 november 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bescherming van de titel van psycholoog. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bescherming van de titel van psycholoog, het koninklijk besluit van 2 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014011259 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog sluiten tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog en het koninklijk besluit van 10 november 1997 (gewijzigd) tot vaststelling van het reglement van inwendige orde van de Psychologencommissie; - kennis van de werking van de administratieve rechtscolleges en van de regels die er van toepassing op zijn.

Troeven: - ervaring in soortgelijke organen; - affiniteit met de beroepsactiviteiten van psychologen; - kennis van de wet van 22 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de rechten van de patiënt sluiten betreffende de rechten van de patiënt; - kennis van de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type wet prom. 04/04/2014 pub. 23/09/2014 numac 2014000735 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de geestelijke gezondheidsberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen; - kennis van de wet van 10 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten op de gezondheidszorgberoepen (het oude KB nr. 78); - kennis van de wet van 10 juli 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 anderzijds type wet prom. 10/07/2016 pub. 20/03/2018 numac 2018011280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 anderzijds. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type wet prom. 04/04/2014 pub. 23/09/2014 numac 2014000735 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 anderzijds.

De technische vaardigheden wegen bij de beoordeling zwaarder door dan de troeven.

Kandidatuur: U stuurt uw kandidatuur binnen een termijn van 30 dagen na deze publicatie in het Belgisch Staatsblad naar de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's: - hetzij per mail naar het volgend e-mail adres: info.intelber@economie.fgov.be - hetzij per brief naar het volgend adres: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie KMO-beleid Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving Vooruitgangstraat 50, 4de verd. 1210 Brussel U ontvangt binnen de tien werkdagen na indiening van uw kandidatuur een ontvangstbevestiging per mail. Werkdagen zijn de dagen van maandag tot vrijdag, met uitzondering van de wettelijke feestdagen.

De kandidatuur moet vergezeld zijn van een gedetailleerd cv waarbij u alle titels, vaardigheden en troeven die verband houden met de functie opsomt, alsook de elementen die toelaten uw motivatie voor de functie na te gaan.

Indien er meerdere kandidaten zijn, kan de Minister het advies inwinnen van een administratieve jury.

De Minister neemt de uiteindelijke beslissing inzake de keuze van de kandidaat.

Als u magistraat bent, kan uw eventuele benoeming enkel gevalideerd worden mits het advies van uw korpschef of uw hiërarchische meerdere en mits het akkoord van de Minister van Justitie. Het akkoord van uw korpschef of uw hiërarchische meerdere dient samen met uw kandidatuur ingediend te worden.

^