Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 januari 2022

Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2021, wordt de heer Peter NAESSENS, rijksambtenaar bij FOD Justitie in de klasse A3 met de titel van Adviseur, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 16 november 2021. Overeenk

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022020020
pub.
25/01/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/10/2021 pub. 29/11/2021 numac 2021204710 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de maatregelen ten voordele van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 27/10/2021 pub. 29/11/2021 numac 2021033188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50/4 van 15 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50 van 29 oktober 1991 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 50bis van 28 maart 2013 en nr. 50ter van 26 mei 2015 type koninklijk besluit prom. 27/10/2021 pub. 29/11/2021 numac 2021204603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 27/10/2021 pub. 29/11/2021 numac 2021204614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 27/10/2021 pub. 20/12/2021 numac 2021204604 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 27/10/2021 pub. 29/11/2021 numac 2021033187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43/15 van 15 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen, gewijzigd en aangevuld door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 43bis van 16 mei 1989, nr. 43ter van 19 december 1989, nr. 43quater van 26 maart 1991, nr. 43quinquies van 13 juli 1993, nr. 43sexies van 5 oktober 1993, nr. 43septies van 2 juli 1996, nr. 43octies van 23 november 1998, nr. 43nonies van 30 maart 2007, nr. 43decies van 20 december 2007, nr. 43undecies van 10 oktober 2008, nr. 43duodecies van 28 maart 2013, nr. 43terdecies van 28 maart 2013 en nr. 43quater decies van 26 mei 2015 type koninklijk besluit prom. 27/10/2021 pub. 06/12/2021 numac 2021204711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van bijlage II van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2020 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2006 en van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2008, laatst gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 20 mei 2014 en van 6 juni 2018 betreffende de oprichting van het sectoraal pensioenfonds voor de 2de pensioenpijler voor de arbeiders van de schoonmaaksector sluiten, wordt de heer Peter NAESSENS, rijksambtenaar bij FOD Justitie in de klasse A3 met de titel van Adviseur, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 16 november 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^