Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 juni 2021

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 juni 2021 wordt mevrouw Chloé CAMPENAIRE bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2021042307
pub.
23/06/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 juni 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021031244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de functieclassificatie, de loonschalen en uurlonen van de personeelsleden van de door de Franse Gemeenschapscommissie erkende en gesubsidieerde beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021031568 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2019 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021031510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de toepassing van de koppeling van de lonen en vergoedingen aan de index op 1 januari 2021 type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021020868 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de invoering van een sectoraal pensioenstelsel 2de pijler type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021201910 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2020 tot oprichting van een "Fonds voor Bestaanszekerheid - Sectoraal Aanvullend Pensioen voor de Textielnijverheid" dat optreedt als multi-sectorale inrichter van de sociale sectorale aanvullende pensioenstelsels voor de arbeiders en de bedienden uit de textielnijverheid en tot vaststelling van de statuten (1) type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021202037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 117354/CO/320 van 24 september 2013 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van de eindejaarspremie door het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de begrafenisondernemingen" type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021202325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, houdende toekenning van een uitzonderlijk bedrag in 2020 bovenop de eindejaarspremie in de sector voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest sluiten wordt mevrouw Chloé CAMPENAIRE bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 maart 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^